« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlatice - Obecně závazná vyhláška obce Sedlatice 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlatice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška obce Sedlatice 1/2020
OBEC Sedlatice Zastupitelstvo obce Sedlatice Obecně závazná vyhláška obce Sedlatice č.212020,o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Sedlatice se na svém zasedání dne 29.7.2020 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d)
<br> a 5 84 odst.2 písm.h) zákona 0.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dálejen „tato vyhláška"):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Sedlatíce touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek").(2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> č|.2 Poplatník a předmět poplatku (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „pOplatnk“).2 (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsícůř'
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatnk je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkově povinností do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkově povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa mái osoba,kteráje od poplatku osvobozena.(3) V ohlášení poplatnm uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl—li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede těž osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů
<br> těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,v případě,že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka <,>
<br> “53 15 odst.1 zákonao místních poplatcích 2 5 2 odst.1 zákona o místních poplatc...

Načteno

edesky.cz/d/4044362


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlatice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz