« Najít podobné dokumenty

Obec Rovná - Oznámení - zámìr prodeje pozemku z majetku obce (Z-3/2020)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rovná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - zámìr prodeje pozemku z majetku obce (Z-3/2020)
Z— 3/2020
<br> ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU z MAJETKU OBCE ROVNÁ
<br> Obec Rovná,IČO 00259560,se sídlem Rovná č.p.40,PSČ 357 65,zastoupená starostou Jaroslavem Jandou,podle © 39 odst.1 zákona Č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů,na základě usnesení Zastupitelstva obce Rovná ze dne 20.5.2020 č.29/53/2020
<br> zveřejňuje záměr prodeje
<br> svého pozemku parcelní číslo 569 (druh pozemku: lesní pozemek,způsob ochrany nemovitosti: pozemek určený k plnění funkcí lesa,chráněná krajinná oblast ll.až IV.zóna) o výměře 29.981 rn2 v katastrálním území Krásná Lípa n Březové,obec Březová,okres Sokolov,zapsaného na listu vlastnictví č.l,v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Karlovarský kraj,Katastrální pracoviště Sokolov,přičemž se jedná se o pozemek určený k plnění funkcí lesa,pro který platí režim zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> za těchto podmínek:
<br> l.Zájemce o koupi může podat pouzejednu nabídku <.>
<br> 2.Zájemce o koupi nabídne obci Rovná kupní cenu nejméně ve výši Kč 22,- za 1 m2 shora uvedeného pozemku <.>
<br>.Zájemce o koupi nejpozději do 31.07.2020 do 14.00 hodin jednorázově převede syým jménem na účet obce Rovná č.188798295/0300 částku Kč 100.000,— <.>
<br> U)
<br> 4.Zájemce o koupi nejpozději do 31.07.2020 do 14.00 hodin doručí osobně na Obecní úřad Rovná v zalepené obálce s názvem „Prodej pozemku p.č.569 k.ú.Krásná Lípa u Březové — NEOTVÍRAT“ řádně vyplněný a podepsaný zájmový list s přílohami,který je součástí tohoto záměru <.>
<br> 5.K nabídkám,které nesplňují všechny podmínky uvedené v odst.1 až 4,se nepřihlíží <.>
<br> 6.Otevírání obálek a hodnocení nabídek bude provedeno na jednání zastupitelstva obce Rovná vzasedací místnosti dne 05.srpna 2020 v 17.45 hodin Zastupitelstvem obce Rovná.Otevírání obálek může být přítomna veřejnost <.>
<br> 7.V případě nabídek se stejnou cenou bude zájemce o koupi vybrán losem <.>
<br> 8.Zájemcům () koupi,kteří nebyli vybráni k uzavření kup...

Načteno

edesky.cz/d/4044268

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rovná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz