« Najít podobné dokumenty

Obec Podolanka - Závěrečný účet obce Podolanka za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Podolanka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o inventarizaci 2018
ZPRÁVA () INVENTARIZACI MAJKETKU v obci Podolanka za r.2018
<br> Na základě zákona 3.515311 1991 Sb„ o účetnictví a souvisejících předpisů v platném znění a směníicc č <.>
<br> 1321112 ze dne 1,11.21112 byla provedena řádná mventarizaee majetku a závazků v mvemarizačni jednotce - ÚBEC PÚDÚLW
<br> Inventarizace byla provedena ke dni : 31.12.21118
<br> Ústřední inventarizační komise ve složení:
<br> 133331333: Ing,XXXXX XXXXXXX Cleneve: Ing,XXXXX XXXXXX,Ing.XXXXX XXXXX Tajemník: XXXXX XXXXXX XXXXXXXX
<br> Proškolení členů komise proběhlo XX.XX.21118
<br> 23 inventarizovaný majetek je hmotne odpovědny: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX — starostka obce X.průběh inventarizace
<br> inventaiizece započata dne: 15.11.211111 ukončena dne: 31.12.211111
<br> 2.způsob provedení inventarizace
<br> 2.1.Fyzická inventarizace byla provedena vesměs počítáním ke dni 31.12.21113
<br> 2.2.vec-311113 doklady,týkající se evidence,stavu a pohybu předmětu ůwentarizace byly předloženy k inventarizaci
<br> 2.3.Všechny příjmy a výdaje,přírůstky a úbytky jsou zachyceny v účetní & operativní evidenci 2,4.Dokladová inventura byla ukončena dne 31.111.21119
<br> 3.výsledek inventarizace
<br> Hodnota majetku k 31.13.3313 1333333213311; Finanční prostředky obce k 31.13.3313 13 333 311,13 53 Tymián? na 333353311 331333 3 333 333,33 113 2) zůetetky na 3313311 vně 133 333,31 333 3133111311113 3131111 24 333,33 Kč 4) pokladna vHČ 2 354,33 Kč
<br> 3) úvěr 13 334 433,43 K3
<br> Při inventarizaci nebyiy zjištěny žádne rozdily <.>
<br> 4.prohlášení inventarizační komise
<br> předseda inventarizační komise: Ing.XXXXX XXXXXXX členové inventarizační komise: Ing.I(arelKroůa Iug.K&X'eIJBnko
<br> XXXXX XXXXXX Špit-ková
<br> X.seznámení X vysledky inventarizace
<br> 5.1.S vysledkyínventaiízaeezar.21113j3em byla seznánwna dne 31.1.11.2111? a souhlasím bez připomínek <.>
<br> VPodolaneedneBI.111.21119
Zpráva o výsledku přezkoumání obce 2018
|<; rajoký úřad Středočeekého [ |=*-.<.> ' | t-|-:'=.<.> =|i—u: :-.-.<.> |.š|': “Hl :-::;n:j.:=:"-."I-EIZ_.::_':- Zborovská ] I
<br> 151) 21 Praha 5
<br> epzn: sz_o?ea43omsfnuse Stejnopis &.„il Cj.: oonoooolemusx
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> PODOLANKA IČ: 00240505 za rok 2018
<br> Přezkolunání hospodaření obce Podolanka za rok 2018 bylo zahájeno dne a.3.21118 doručením oznámení o zahájení přezkoíunání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 28.3.21319
<br> ' 11.ID.21113 nu zákIadĚ zákona č.4211121111114 313 <.>,o přezkoumávání hospodaření územních earnosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.253121312 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávone období: 1.1.21118 - 31.12.21118 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Podolanka Hlavní 15
<br> 25—13 TB Jenštejn
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> — kontrolor pověřenýr řízením přezkoumání: Be.Daná Matějková
<br> - kontroloři: Be.XXXXXX XXXXXXX (XX.XX.XXXX) XXXXXXX XXXXXXXXXX (XX.X.XXXX) Jone Pýehová (XX.X.3119)
<br> Zástupci ohee: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX — starostka
<br> Be.Evo Bartošová — hlavní účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle 5 5 odst.1 zákona č.420x2004 Sb <.>,Q 4 s & 6 zákona č,25532012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,wdala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne is.szois pod č.j.106450í2018íKUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.5 2 zák.č.420í2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření úzenmího celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.2503000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to' <.>
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorbý a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosý podnikatelske činnosti úzerruíího celku <,>
<br> - ...
Výkazy
Rozvaha 1 _ _ Enísonosňúuš cow,ovoz—Kvooci,neolouáoni noo? REo1on0 souonžuoon _ looomfjoonítšo; _ _ __ 105 oozooooo ÍNázov: Dboo Podolanka Právní forma: obec Bidlo: Hlavni 15,Podolanka Fi'od mot činnooti: samospráva | : Sostauono k: 31.12.2010 [v Kč,s přosnootl na dvě desetinná mista) \ ' Dhamžlk oootavoni: 1522010121310 _ _ _ '_.Í_ ' _._'_l _1 |_ =__.<.>.<.> l_ F_J— ! _.' omg—l '— _NĚpoložky _ su ooo—mi osoooi PDW-“* __.<.>._É _ ___—|_ moooo _1,„_ __ _ _ _ __ ! ___ MD.<.>.mggg_l__omo_.___._ 011111001 120 021' 410,00 13 522 000,32 114 004 140,50 130 100 000,10 ŽFLKEM 01010 aldiua 110' 02? 004,00 13 022 000.32 100 304 025,2? 20 010 421.01 l.Dhuhodobý nehmotný majotoh 1 102 000,50 0?2 312,00 400 101,00 020 220,00 1.Nohrmtoo výoioolký výzkumu a vývoje 012 0.00 0.00 0.00 0.00 2.Solo-Vari: 013 00 021,00 40 003,00 13 020,00 1? 020,00 3.Doonitolná práva 014 0,00 0.00 0,00 0,00 4.Povolonký na omiso & proťat—onom lll'nllýI 015 0,00 0.00 0.00 0,00 *_*- 0.Drobný dlouhodobý nehmotný majetok 010 30 001,50 0,00 30 001.50 30 001.50 0.Dota-1m dlouhodobý nohmtný majalok 010 033 040.00 025 ?24,00 301" 022,00 341 240,00 ?.Modokončaný dlouhodobý nehmotný majetok 041 13? 000.00 0,00 13? 050,00 131r 050,00 0.Poohýtnuto aálohý ns dlouhodobý nohmotný majetok 051 0,00 0.00 0.00 0.00 9.Dlouhodobý nehmotný maiolox určený k prooojl ooo o.oo ono o.oo o.oo ll.Diouhrodobý hmotný majetek 110- 000 020,00 12 000 052.32 100 040 170,2? 70 200 002.01 1.Foaon'lliý 031 ? 000 000.30 0.00 ? 000 000,30 ? 400 424.00 2.Kulmmi přodmčdý 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3.Stavby 021 100 032 030.25 E! BTS 35100 05 05? 001,20 1? 021 01034 4.Samostainvšgmotné movité 0001 a 00110on hrdom;ýo11 022 1 021r 232,00 1 000 403.20 000 724,02 020 000,52 0.33010120 oollcý trvalých porootů 025 0.00 0.00 0,00 0,00 0.Drobný dlouhodobý hmotný majmok 020 1 070 032,04 1 010 032,04 0.00 0,00 ?.Ostatnl dlouhodobý hmotný malotah 020 0,00 0,00 0.00 0.00 0.Nodokonůaný dlouhodobý hrnolný majetek 042 1 051 ?40.?0 0.00 1 051 24050 00 340 410,00 ...
Příloha

Fin 12_2018
Ministe r&b-10 ňnanci čR schuálan0 č.j.11 11133 22412002
<br> : Růk
<br> _Měaíc ICO: ' 2010 "!72“ “011110515“ '
<br> __Fin2-12M
<br> 1111012 PRG HODNOCENÍ FLNÉNÍ ROZPOČTU územuicH SAMDSFRMNÝGH 051.110.REGIONÁLNÍCH XXX A DUBRGvDLNÝcl-i XX.XXsz XXXXX
<br> XXXXXXXXXXXXX XX.12.2010 1.1 Kč na dvě desetinná místa
<br> Název a sídlo vykazující 10121110th: 13000 Faja-lanka,Hlavní 15,Pod-213111151
<br> l.Rozpočtová příjmyI Paragraf ' P0102110 Text Schválený R02 počet 0151 ale:! 011 od _ _:__ _ __ __ __ __ mzpnčet 1:10 změnách 000000 roku a ' b 1 2 3 0000 0000 11 1 1 Daň ! Příjmů 012- 0500 Plavaná Plátci 1 000 000,00 1 000 000,00 1 414 100,42 0000 1 112 Daň ?- 00ij 012- 0601: Placená PDPlillnik 40 000.00 40 000,00 33 3?0,41 0000 1 113 Daň : Přijmu 02- 05013 011113113 314131011 120 000,00 120 000.00 131 313,00 0000 1121 040 : Přfjmů 011W- mb 1 100 000.00 1 100 000.00 1 200 000,12 0000 1 122 Daň = 11011110 0141- osob za m 00 000,00 00 000.00 1 00? 420,00 0000 1211 01111 = Přidané hodna! 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 050,03 0000 1334 Odvody za 11111100 Půdy Ze zem.Důd- fm 0,00 0,00 40 003,40 0000 1340 Fr011111111 == PIWUZ 011010010 HÚ 450 000,00 450 000,00 320 500,00 0000 1341 FORMER 25 131113 20 000,00 20 000,00 11 042,00 0000 1343 Poplatek za užívání vař— PMF- 10 000,00 10 000.00 0.00 0000 1301 5110101110213th 10 000,00 10 000,00 13 020,00 0000 1301 D“ : “Hmmm hE' '?1 000,00 ?1 000,00 5? ?73,01 0000 1332 Zrušení MU.; hulení & pod.her krmné DDU Ú1ÚÚ 213_1211 0000 1511 011111 2 nemovitý-ch “'i'-'U' 400 000,00 400 000,00 4?5 ?00,00 0000 4111 Nl nitransf.zevšeobpuklspjtmzp.30 000,00 51 321.00 51 324.00 0000 4112 NF 111051151.zesh- 1 1101- suuh- Elot“ 102 000,00 130 200,00 130 200,00 0000 4110 051- NIN-"911301123 5111111th mm 24 000 000.00 24 534 470500 24 530 032,0? 0000 4121 Nl- Př.tram-11- nd obcí 10 000,00 10 000,00 10 00000 0000 4222 Irw- nř- transfery od kmiů 0,00 2 222 500,00 2 222 500,00 0000 "“ 30 051 000.00 32 303 503,00 34 132 257,35 2212 Silnice 2212 3122 Přijaté p...
Závěrečný účet 2018
[
<br> UPíWCFZhrLH vys WWW-„235594999.cz soše se QL) eco/„s <.>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Podolanka za rok 2018
<br> 1vF souladu s š 43 zákona 12322000 Sb <.>,o obcích1 tímto obec Podolanka zveřejňuje návrh sveho závěrečného účtu,společně se zprávou o přezkoumání hospodaření obce <.>
<br> ].Údaje o plnění příjmů a výdajů
<br> Rozpočet obce na rok 201-3 byl sestaven jako schodkovy s příjmy 34.140.100 Kč a vydají 42.329.000 Kč; schváleny schodek hospodaření činil ] 3 „] 83.900 Kč.Rozpočet byl schválen dne 20.prosince 2012 na 45.zasedání zastupiteístva obce <.>
<br> Sobodck rozpočtu byl důsledkem pokračování nejvyznamnčjší investiční akce obce za XXXXXXXX XXXX -— výstavbou kanalizace a ČÚV,která byla spolufinancovana z podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014—2020,a to do vyše 63,25% investičních výdajů,a dále též z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 222.508 Kč.vlastní zdroje obce na financování předmětné akce byly v roce 2013 posíleny zapojením investičního ůvčru ve výši 1 l.324„924,96 Kč poskytnutého bankou Česká spořitelna a.s <.>
<br> v průběhu roku byl activ-."íleny'r rozpočet upraven jedním rozpočtovým-n opatřením a jednou zrnčnou rozpočtu schválenou zastupitelstvem obce.Detailní ínlbrmace o plnění a čerpání rozpočtujsou obsahem přílohyr č.1 — výkaz FIN 2-12 <.>
<br> Přehled příjmů a výdajů je následující:
<br> Název [:|-::lllaltííltyr Schválený Rozpočet po Výsledek _ rezat—učet úpravách
<br> Třída 1 „ Daňové příjmy 5 301 000 5 301 000 2 264 353
<br> Třída 2 - Nedanove příjmy 239 100 239 100 302 559
<br> Třída 3 „ Kapitálové příjmy 3 350 000 3 350 000 5 199 523
<br> Třída4 — Přijaté dotace 24 250 000 22 002 508 26 962 905_ Přijmy celkem 34 140 100 36 392 608 40 243 195
<br> Třída 5 - Bčžne vydaje 6 429 000,00 8 260 000 B 253 5í3_ Třída 6 - Kapitálové vydaje 40 900 000,00 4I 000 000 40 960 6139
<br> 1výdaje celkem 42 329 000.00 49 260 000 49 219 242
<br> Saldo příjmů a výdajů -13 183 900,00 -13 362 392 - 9 426 042
<br> Komentář k hospodař...

Načteno

edesky.cz/d/4044235

Meta

Rozpočet   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Podolanka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz