« Najít podobné dokumenty

Obec Čelčice - Smlouva o dílo - kanalizace, příloha č. 1 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čelčice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o dílo[1].pdf [3,76 MB]
Číslo smlouvy zhotovitele: 20200418
<br> SMLOUVA o DÍLO
<br> o provedení projektových,průzkumných a inženýrských prací a činností uzavřená podle
<br> 39 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br> LSMLUVNÍ STRANY
<br> OBJEDNATEL:
<br> Se sídlem:
<br> IČO:
<br> K smluvnímu jednání oprávněn:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> (dále jen „objednatel“)
<br> ZHOTOVITEL:
<br> Se sídlem:
<br> IČO:
<br> DIČ:
<br> Bankovní spojení:
<br> K smluvnímu jednání
<br> oprávněn: Telefon: E-mail:
<br> Qbec Čelčice Celčice č.p.86,798 23 Klenovice na Hané 00288136
<br> XXXXX XXXXX,starosta obce +XXX XXX XXX XXX oucelcice©cboxcz
<br> VODIS Olomouc s.r.o <.>
<br> Tovární 1059/41,772 11 Olomouc 25835815
<br> CZ25835815
<br> ČSOB Olomouc,č.účtu 155521257/0300
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX,jednatel společnosti XXX XXX XXX vychodil©vodiscz
<br> V technických záležitostech: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Telefon: E-mail:
<br> Telefon: E-mail:
<br> 737 741 120 vychodil©vodiscz
<br> Ing.XXXXX XXXXXX XXX XXX XXX gava.projekt©seznam.cz
<br> Zapsán v obchodním rejstříku vedeným u KS v Ostravě,oddíl C,vložka 20568
<br> (dále jen „zhotovitel“)
<br> uzavírají níže uvedeného dne.měsíce a roku tuto Smlouvu 0 dno následovně:
<br> n.VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE
<br> Stránka 1 z 13
<br> D.)
<br> III <.>
<br> UJ
<br> IV <.>
<br> Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná na základě výběrového řízení objednatele <.>
<br> Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je zpracovaná technicko-ekonomická studie,která byla součástí výběrového řízení,konkrétně se jedná O variantu č.la - oddílná splašková kanalizace včetně kanalizačních odboček na veřejných pozemcích a výstavba centrální ČOV 600 EO <.>
<br> Objednatel se zavazuje,že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebně spolupůsobení,spočívající zejména v účasti na konzultacích,předání nově vzniklých skutečností,vyjádření a stanovisek,jejichž potřeba nutně vznikne vprůběhu plnění té...
Příloha č. 1.pdf [3,55 MB]
PŘÍLOHA Č.1 — PODROBNÝ ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Technické požadavky na návrh stavbv kanalizace a ČOV
<br> l) Mechanicko-bíologická ČOV Povolené druhy mechanicko-biologické ČOV v projektu: - Průtočná ČOV založená na D-N procesu (nitrifikace s předřazenou denitrifikací) a s chemickým srážením fosforu - ČOV se směšovací aktivací se simultánní nitrifikací a denitrifikací voběhovém provedení a s chemickým srážením fosforu - ČOV sSBR systémem MBR systémem nebo extenzivní ČOV (vegetační nebo kořenové ČOV laguny atd ) nejsou povoleny <.>
<br> Obecné požadavky na návrh ČOV:
<br> Čistírna odpadních vod bude navržena na základě nejnovějších poznatků v oboru mechanicko —biologicko-chemického čištění odpadních vod spřihlédnutím kpoužívaným & ověřeným technologiím a způsobům čištění.ČOV bude určena pro čištění odpadních vod komunálního charakteru,přiváděných oddílnou splaškovou kanalizací.Navržená technologie bude kombinovat vzájemně biologické procesy při čištění odpadních vod tak,aby celková účinnost číštění byla ve vztahu kenergetickým požadavkům při čištění a stavebním nákladům co nejvyšší <.>
<br> Stanovené požadované účinnosti čištění odpadních vod na ČOV,rozsah znečištění,které je
<br> nutné odstraňovat atd <.>,budou konzultovány již v průběhu projekčních prací spříslušným vodoprávním úřadem a správcem povodí <.>
<br> Požadavky na jednotlivé části ČOV
<br> Mechanické čištění — jemné strojní česle s průlinou max.6 mm doplněnou o lis na shrabky nebo stíraných sít s rozteči lamel 1-3 mm.Česle mohou být doplněny o lapák písku se separátorem propírkou separovaného písku.Obě zařízení mohou být integrována do jednoho strojního zařízení — integrované mechanické předčištění <.>
<br> Biologické čištění bude založeno na principu nízkozatěžovaného aktivačního systému se stářím kalu minimálně 20 dnů.výpočtovou teplotou odpadní vody 80C při zajištění pokud možno celoroční nitriflkace <.>
<br> Technologie ČOV bude navržena tak,že bude schopna čistit odpadní vody na úrovni legislativních...

Načteno

edesky.cz/d/4044233

Meta

Zákon 106/1999   Stavby   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čelčice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz