« Najít podobné dokumenty

Obec Benešov - Územní plán - výsledný návrh

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Benešov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 7
1
<br>
<br> ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> BENEŠOV
<br>
VÝSLEDNÝ NÁVRH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
<br>
<br>
2
<br> Obec B E N E Š O V
Benešov 122
<br> 679 53 BENEŠOV
<br> Č.j…………….………….V Benešově dne….<.> ……………… <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Benešov,příslušné podle ustanovení §6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,za
<br> použití ustanovení §43 odst.4 stavebního zákona,§171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (správní řád),§13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických
<br> podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
<br> v y d á v á
<br>
opatření obecné povahy – změnu č.1 územního plánu Benešov
<br>
<br> Nedílnou součástí tohoto opatření je:
<br> – textová část (10 listů)
<br> – textová část - odůvodnění územního plánu (64 listů)
<br> – grafická část územního plánu (3 výkresy)
<br> – grafická část odůvodnění územního plánu (1 výkres)
<br>
<br> Poučení:
<br> Do Opatření obecné povahy – změny č.1 územního plánu Benešov může dle ustanovení §173 odst.1 správního
<br> řádu každý nahlédnout u správního orgánu,který opatření obecné povahy vydal.Proti změně č.1 územního
<br> plánu Benešov,vydané formou opatření obecné povahy,nelze podat opravný prostředek (§173 odst.2 správního
<br> řádu).Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení (§174 odst.2
<br> správního řádu) <.>
<br>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst.1
<br> správního řádu) a úplného znění,tj.dne……………………….<.>
<br>
<br>
<br>
…………………………………………… …………………………………………
<br> XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX
<br> starosta obce místostarosta
<br>
<br>
<br>
razítko obce
<br>
<br> 3
<br>
<br> URBANISTICKÉ STŘEDISK...
Příloha 6
1
<br>
<br> ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> BENEŠOV
<br>
VÝSLEDNÝ NÁVRH
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br> URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,spol.s r.o.e-mail: navratil@usbrno.cz
<br> 602 00 Brno,Příkop 8
tel.: +420 545 175 795
<br> +420 545 175 895
fax: +420 545 175 892
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Akce:
ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
BENEŠOV
<br> VÝSLEDNÝ
NÁVRH
<br> Evidenční číslo: 218 – 001 – 829
<br> Pořizovatel: Městský úřad Boskovice,odbor regionálního rozvoje
<br> Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno,spol.s r.o.www.usbrno.cz
<br> Jednatelé
společnosti:
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXX
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Projektanti:
urbanismus,architektura Ing.arch.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
dopravní řešení Ing.arch.XXXX XXXXXXXX
<br> vodní hospodářství Ing.XXXXX XXXXXX
<br> energetika,spoje
<br> ekologie,životní prostředí Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> ochrana ZPF,PUPFL
<br> grafické práce XXXXXX XXXXXXXXX
<br> spolupráce
<br> Ing arch.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing arch.XXXXX XXXXXXXX
<br> Ing arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing arch.XXX XXXXXX
<br> Ing arch.XXXXX XXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Datum: prosinec XXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 3
<br> A.TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> 1 POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BENEŠOV 6
<br> 2 SOULAD ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ
<br> DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 6
<br> 3 SOULAD S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU
<br> ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU
<br> NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 15
<br> 4 SOULAD S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA (SZ) A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ 16
<br> 5 SOULAD S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ
<br> PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ,POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ 16
<br> 6 ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADN...
Příloha 5
].<.>.\
<br> /44
<br> ' Jnlllaw
<br> W I.!
<br> u.<.>.<.>.\ OVV \ W/ÍÍÍIIW\ \
<br> NÍM.<.> Žfff/I/Žwšú H
<br> \.//\///// /
<br> l„ s % _
<br> „o
<br> \ _ %J \\ \\ _“ 9/ Á,A „(.„\,<.>
<br> Že.:,? //////e ;\ &&.// //0/
<br> / /h//W „w,/ <,>
<br>,/////////
<br> u „„ „
<br> ÍIÍÍMMXN
<br> )—()_()_()_ _\ E_I
Příloha 4
LBC KOCOUROV
<br> K192MB ' &
<br> _.<.> \ „uni ": “nu „ „nh “u" '.<.>
<br> F F"
<br> REK " _ L_BČ_' B
<br> = = = = K1:- „„ "Fj — 1 am <,>
<br>.>.<.> bb.).) - _.<.>.<.> E' » „ _,<.>.) - > > >
<br>.<.> v
<br> -4-—4--4-—4-—P-F-'-
<br> ___o__»__»__»__»__»_ _'__'__'__'_
<br>.'_—'——|——|——|—
<br> W/////
<br> 7//////////// W
<br>.W V W „ „&
<br> SIDEIDEIDEICIEIH BUDDEICIEIEIEIE
Příloha 3
Příloha 2
(* “s
<br> & &,\ \
<br> “».<.>
Příloha
1
<br>
<br>
<br> Ú Z E M N Í P L Á N
<br> B E N E Š O V
<br>
ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,spol.s r.o <.>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,spol.s r.o.e-mail: navratil@usbrno.cz
<br> 602 00 Brno,Příkop 8
tel.: +420 545 175 795
<br> +420 545 175 895
fax: +420 545 175 892
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Akce: ÚZEMNÍ PLÁN BENEŠOV
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
<br> PO VYDÁNÍ
ZMĚNY Č.1
<br> Evidenční číslo: 218 – 001 – 829
<br> Pořizovatel: Městský úřad Boskovice,odbor regionálního rozvoje
<br> Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno,spol.s r.o.www.usbrno.cz
<br> Jednatelé
společnosti:
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXX
Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Projektanti:
urbanismus,architektura Ing.arch.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br>
dopravní řešení Ing.arch.XXXX XXXXXXXX
<br> vodní hospodářství Ing.XXXXX XXXXXX
<br> energetika,spoje
<br> ekologie,životní prostředí Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> ochrana ZPF,PUPFL
<br> grafické práce XXXXXX XXXXXXXXX
<br> spolupráce
<br> Ing arch.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Ing arch.XXXXX XXXXXXXX
<br> Ing arch.XXXXX XXXXXX
<br> Ing arch.XXX XXXXXX
<br> Ing arch.XXXXX XXXXXXXX
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Datum: prosinec XXXX
<br>
<br>
<br> 3
<br>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI
<br> Správní orgán,který změnu č.1 ÚP vydal : Zastupitelstvo obce Benešov
<br> Datum nabytí účinnosti :
<br> Pořizovatel :
Městský úřad Boskovice,Odbor výstavby a územního
<br> plánování,Masarykovo nám.1/2,68018 Boskovice
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
Jméno a příjmení :
<br>
<br> Ing.arch.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Funkce :
referentka územního plánování
<br> Podpis :
<br>
Razítko :
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
4
<br>
<br> OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI:
<br> VYMEZENÍ POUŽITÝCH POJMŮ 7
<br> 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 7
<br> 2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE HODNOT 7
<br> 2.1 KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE 7
<br> 2.2 KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODN...

Načteno

edesky.cz/d/4044206

Meta

Územní plánování   Stavební informace   EIA   Veřejná vyhláška   Rozpočet   Stavby   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Benešov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz