« Najít podobné dokumenty

Obec Žalany - Změna územního plánu č. 1

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žalany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna č. 1_příloha_text s vyznačením změn.pdf (174.07 kB)
Strana 1 (celkem 22)
<br>
<br>
<br> ÚZEMNÍ PLÁN ŽALANY
<br>
<br>
<br>
<br>
ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
ŽALANY PO VYDÁNÍ ZMĚNY č.1
<br>
/Příloha odůvodnění Změny č.1 – Text s vyznačením změn/
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strana 2 (celkem 22)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> POŘIZOVATEL:
Obecní úřad Žalany
Pražská 93
417 63 Žalany
zastoupený Jindřichem Moukou,starostou obce Žalany
<br> OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE:
Ing.arch.Zdeňka Táborská
pověřená výkonem územně plánovacích činností
pro pořízení Změny č.1 ÚP Žalany podle § 24 odst.1
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
<br> PROJEKTANT:
Ing.arch.XXXXX XXXXX
ČKA XXXX
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP ŽALANY PO VYDÁNÍ ZMĚNY č.1
<br> Poslední změnu Územního plánu Žalany
vydalo
<br> Zastupitelstvo obce Žalany
<br> Pořadové číslo poslední změny 1 <.>
<br> Datum nabytí účinnosti
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele Ing.arch.Zdeňka Táborská
<br> pověřená výkonem územně plánovacích činností
podle § 24 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) uzavřením smlouvy
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis
<br>
<br>
<br> Strana 3 (celkem 22)
<br>
<br> A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ
Hranice zastavěného území (ZÚ) je převzata z „Územně analytických podkladů - průzkumů a rozborů“
zpracovaných v dubnu 2008.Vymezení zastavěného území je upřesněno na základě zpracovaných a
schválených pozemkových úprav zanesených do katastru nemovitostí a na základě doplnění
průzkumu současného stavu území k datu 30.11.2008 <.>
<br> Vymezení zastavěného území bylo aktualizováno Změnou č.1 k datu 31.10.2019 <.>
<br>
B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE,OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Koncepce rozvoje je založena na těchto předpokladech:
<br> • Využití potenciálu území obce a jeho polohy pro rozvoj bydlení,podnikání,rekreace a
cestovního ruchu vzhledem k centrům osídlení – Teplic...
Změna č. 1_návrh+odůvodnění.pdf (278.53 kB)
Strana 1 (celkem 33)
<br>
ZMĚNA č.1
ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> ŽALANY
<br>
NÁVRH VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ
PODLE § 55b STAVEBNÍHO ZÁKONA
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 05/2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Strana 2 (celkem 33)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
POŘIZOVATEL:
Obecní úřad Žalany
Pražská 93
417 63 Žalany
<br> zastoupený ve věcech smluvních Jindřichem Moukou,starostou obce Žalany
ve věcech týkajících se pořizování Změny č.1 ÚP Žalany určenou zastupitelkou
pro územní plán Ing.arch.Dianou Juračkovou
<br> OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA POŘIZOVATELE:
Ing.arch.Zdeňka Táborská
pověřená výkonem územně plánovacích činností
pro pořízení Změny č.1 ÚP Žalany podle § 24 odst.1
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
<br> PROJEKTANT:
Ing.arch.XXXXX XXXXX
ČKA XXXX
<br>
<br>
ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.1 ÚP ŽALANY
<br> Změnu č.1 Územního plánu Žalany vydalo Zastupitelstvo obce Žalany
<br> Pořadové číslo poslední změny 1 <.>
<br> Datum nabytí účinnosti
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele Ing.arch.Zdeňka Táborská
pověřená výkonem územně plánovacích činností
podle § 24 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon) uzavřením smlouvy
<br> Otisk úředního razítka
<br>
<br>
<br>
<br> Podpis
<br>
<br> Strana 3 (celkem 33)
<br>
<br>
OBEC ŽALANY
Č.j.: ….<.> V Žalanech dne … <.>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁN ŽALANY
<br>
Zastupitelstvo obce Žalany,příslušné podle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o
územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“),podle § 54 stavebního zákona a za použití § 43 odst.4 a § 55 odst.2 stavebního
zákona,§ 13 a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech <,>
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění
pozdějších předpisů,§ 171 a následujících zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů,(dále jen...
6. Výkres předpokládaných záborů.pdf (305.12 kB)
zo
<br> ls
<br> 428510/IV
<br> 428110/III
<br> Zastupitelstvo obce Žalany
<br> Ing.arch.Zdeňka Táborská
<br> pověřená výkonem územně plánovacích činností podle § 24
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) uzavřením smlouvy
<br> Pořadové číslo poslední změny 1 <.>
<br> 128010/III
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> Obecní úřad Žalany
<br> květen 2020
<br> R
<br> vedoucí projektant i : Ing.arch.XXXXX XXXXX,autorizovaný architekt
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> R
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> MapInfo Professional
<br> URBANISTICKÝ ATELIÉR
<br> R
<br> M - 1 : 5000
<br> Pořizovatel:
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
ing.arch.ZdeňkaTáborská
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXX
RNDr.XXXX XXXXXXXX,CSc <.>
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXX
Jizerská XXXX,Ústí n.L.tel.472773212
<br> Spolupráce : zakázka č.:
<br> Datum :
<br> číslo výkresu :
<br> Podpis
<br> Změnu č.1 Územního plánu Žalany vydalo
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.1 ÚP ŽALANY
<br> Datum nabytí účinnosti
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> Otisk úředního razítka
<br> VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÉHO
ZÁBORU PŮDNÍHO FONDU
<br> ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽALANY
<br> Z4
<br> ŽALANY
<br> ODŮVODNĚNÍ
<br> FE
5. Koordinační výkres.pdf (540.77 kB)
zo
<br> ls
<br> Potenciální plošný sesuv
"Velvěty" (klíč 952)
<br> Odval kamenolomu Lelov
(klíč 224)
<br> Bořislav
<br> Lelov
<br> dřevovýroba
<br> MapInfo Professional
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> R
<br> číslo výkresu :
<br> ODŮVODNĚNÍ
ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽALANY
<br> KOORDINAČNÍ VÝKRES
<br> S
<br> ZŠ,MŠ
<br> ČD zastávka
Žalany
<br> bývalý areál JZD
<br> ZŠ,MŠ
<br> ŽALANY
ZŠ,MŠ
<br> Zastupitelstvo obce Žalany
<br> Ing.arch.Zdeňka Táborská
<br> pověřená výkonem územně plánovacích činností podle § 24
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) uzavřením smlouvy
<br> Pořadové číslo poslední změny 1 <.>
<br> ČD zastávka
Žalany
ČD zastávka
Žalany
<br> SÚS
<br> Z4
<br> Obecní úřad Žalany
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.1 ÚP ŽALANY
<br> Datum nabytí účinnosti
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> Otisk úředního razítka
<br> Změnu č.1 Územního plánu Žalany vydalo
<br> Podpis
<br> ÚR1
<br> VODOVOD PITNÝ
<br> autorizovaný architekt
<br> Bžany
<br> URBANISTICKÝ ATELIÉR
<br> R
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> R
<br> ÚR2
<br> vedoucí projektant i : Ing.arch.XXXXX XXXXX <,>
<br> ZXX
<br> BV
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
<br> květen 2020
<br> zakázka č.:
<br> Datum :
<br> Pořizovatel:
<br> ing.arch.ZdeňkaTáborská
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXX
Jizerská XXXX,Ústí n.L.tel.472773212
<br> Spolupráce :
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXX
RNDr.XXXX XXXXXXXX,CSc <.>
<br> M - X : XXXX
4. Výkres etapizace.pdf (231.69 kB)
zo
<br> ls
<br> ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽALANY
<br> VÝKRES ETAPIZACE
<br> VÝROK
<br> ZŠ,MŠBV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> BV
<br> SÚS
<br> ŽALANY
<br> ČD zastávka
Žalany
<br> ČD zastávka
Žalany
<br> dřevovýroba
<br> Pořizovatel:
<br> M - 1 : 5000
MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> MapInfo Professional
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> RR
<br> Spolupráce : zakázka č.:
<br> Datum :
<br> číslo výkresu :
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXX
RNDr.XXXX XXXXXXXX,CSc <.>
<br> R
<br> Lelov
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXX
Jizerská XXXX,Ústí n.L.tel.472773212
<br> URBANISTICKÝ ATELIÉR
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
ing.arch.ZdeňkaTáborská
<br> autorizovaný architektvedoucí projektant : Ing.arch.XXXXX XXXXX <,>
<br> Datum nabytí účinnosti
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> Zastupitelstvo obce Žalany
<br> Ing.arch.Zdeňka Táborská
<br> pověřená výkonem územně plánovacích činností podle § 24
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) uzavřením smlouvy
<br> Pořadové číslo poslední změny 1 <.>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.1 ÚP ŽALANY
<br> květen 2020
<br> Změnu č.1 Územního plánu Žalany vydalo
<br> Podpis
<br> Obecní úřad Žalany
<br> Otisk úředního razítka
3. Výkres VPS a VPO.pdf (165.42 kB)
K11
<br> V9
WT10
<br> VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2VPO2
MOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍMOŽNOST VYVLASTNĚNÍ
<br> RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1RUŠÍ SE VPO 1
<br> ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽALANY
<br> VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB <,>
OPATŘENÍ A ASANACÍ
<br> WT10

<br> 
<br> V9
<br> K11
<br> VÝROK
<br> 2
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS...
2. Hlavní výkres.pdf (477.98 kB)
zo
<br> ls
<br> HLAVNÍ VÝKRES
<br> S
<br> Bořislav
<br> ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽALANY
VÝROK
<br> SÚS
<br> bývalý areál JZD
<br> Lelov
<br> ŽALANY
ZŠ,MŠ
<br> ČD zastávka
Žalany
<br> dřevovýroba
<br> 1 <.>
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> Otisk úředního razítka
<br> Změnu č.1 Územního plánu Žalany vydalo
<br> Podpis
<br> Zastupitelstvo obce Žalany
<br> Ing.arch.Zdeňka Táborská
<br> pověřená výkonem územně plánovacích činností podle § 24
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) uzavřením smlouvy
<br> květen 2020
<br> P4
Z4
<br> FE
<br> Obecní úřad Žalany
<br> Datum nabytí účinnosti
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.1 ÚP ŽALANY
<br> Z25
<br> ÚR2
<br> ÚR1
<br> Pořadové číslo poslední změny
<br> BV
<br> ČD zastávka
Žalany
<br> R
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> MapInfo Professional
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> RR
<br> vedoucí projektant i : Ing.arch.XXXXX XXXXX,autorizovaný architekt
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXX
Jizerská XXXX,Ústí n.L.tel.472773212
<br> Spolupráce : zakázka č.:
<br> Datum :
<br> číslo výkresu :
<br> M - 1 : 5000
<br> Pořizovatel:
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
ing.arch.ZdeňkaTáborská
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXX
RNDr.XXXX XXXXXXXX,CSc <.>
<br> URBANISTICKÝ ATELIÉR
1. Výkres základního členění.pdf (300.37 kB)
zo
<br> ls
<br> ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŽALANY
<br> VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ
<br> VÝROK
<br> S
<br> Bořislav
<br> ČD zastávka
Žalany
<br> ZŠ,MŠ
<br> SÚS
<br> ČD zastávka
Žalany
<br> ŽALANY
<br> Lelov
<br> Bžany
<br> MapInfo Professional
<br> R
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> RR
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> MapInfo Corporation
Troy,New York
USA
<br> autorizovaný architekt
<br> zakázka č.:
<br> Datum :
<br> číslo výkresu :
<br> Pořizovatel:
Oprávněná úřední osoba pořizovatele:
ing.arch.ZdeňkaTáborská
<br> Ing.arch.XXXXX XXXXX
Jizerská XXXX,Ústí n.L.tel.472773212
<br> Spolupráce :
<br> Obecní úřad Žalany
<br> květen 2020
<br> URBANISTICKÝ ATELIÉR
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXX
Ing.XXXXX XXXX
RNDr.XXXX XXXXXXXX,CSc <.>
<br> ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY č.1 ÚP ŽALANY
<br> Zastupitelstvo obce Žalany
<br> Datum nabytí účinnosti
<br> Oprávněná úřední osoba pořizovatele
<br> Otisk úředního razítka
<br> Změnu č.1 Územního plánu Žalany vydalo
<br> Podpis
<br> Ing.arch.Zdeňka Táborská
<br> pověřená výkonem územně plánovacích činností podle § 24
odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon) uzavřením smlouvy
<br> Pořadové číslo poslední změny 1 <.>
<br> vedoucí projektant i : Ing.arch.XXXXX XXXXX <,>
<br> M - X : XXXX
<br> dřevovýroba
Oznámení.pdf (781.05 kB)
OBECNI URAD ZALANY
Pražská93,4I7 63 Ža
<br> 21112020 lanech 3.6.2020
<br> zMĚI\A č.túzr,l'nxírro pLÁNu žerexy
ozNÁvrnNí o vnŘnrxnu pRo.rnnNÁNí NÁvnuu zvrĚNy úznuNírro pr-ÁNu
<br> Obecní úiaďŽalany,jako pořizovatelZmény č.1 Územnílro plánu Žalany,příslušný podle § 6 odst,2
v souladu s § 24 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákorr),Vám podle § 52 stavebního zákona
oznamuje,že
<br> Změnač.1 Územního plánu Žalanyje pořizována zkráceným postupem podle § 55a a 55b stavebního
zákona.Vyhodnocení vlivů Zmény č.1 na udržitelný rozvoj,6zemi se nezpracovávalo <.>
<br> Návrh Zmény č,1 Územního plánu Žalany je zveřejněn formou dálkového přístupu na elektronické
úřední desce Obecního úřadu Žalany (www.zalany.cz) a v tištěné podobě je možné se s ním seznámit
na obecnírn úřadu v Žalanech <.>
<br> Podle § 55b odst.2 stavebního zákona může každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného
projednání (ť.do 21.7,2020 včetrrě) uplatnit své připornírrky <.>
<br> Podle § 55b odst.2 stavebrrího zákonamohou dotěené osoby podle § 52 odst.2 stavebního zákona <,>
tzn.vlastníci pozemků a staveb dotčenýclr návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti
(§ 23 stavebního zákona) uplatnit do 7 dnů ode dne veřejného projednání (ť.do 27.7.2020 včetně)
námitky.V rrámitce musí uvést odůvodněrrí,údaje pod|e katastru nemovitostí dokladující dotČená
práva a vymezit území dotčené námitkou,Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se
nevztaliuje na zástupce veřejnosti <.>
<br> Dotěené orgárry uplatní ve stejné lhůtě (tj.do 2'/.7.2020 včetně) k návrhu zmény stanoviska <.>
<br> K později uplatrrěnýrn stanoviskům,připomínkám a námitkám se podle § 55b odst,2 stavebního
zákona nepřihlíží <.>
Ke stanoviskůrn,námitkám a připomínkám ve věcech,o kterlých bylo rozhodnuto při vydání Zásad
územního rozvoje Ústeckého kraje,se nepřihlíží <.>
Stanoviska,námitky a připornínky musí být uplatněny písemně na adres...
Veřejná vyhláška.pdf (774.4 kB)
oBEcNí úŘan žaraNy Návrh Změny č,l Územního plánu Žalany je zveřejněn formou úřední desce Obecního úřadu Zalany (www.zalany.cz) a v tištěné na obecním úřadu v Žalanech,Pražská 93,4l7 fi Žala 210l2020 h 3.6.2020 vEŘEJNÁ vyrrr,ÁŠxa zMĚNA č.túzrcwxíHo pLÁNu žerexy ozNÁvrnNÍ o vpŘr.lnBvr pno"rplNÁní NÁvnrru zvtĚNy úzniuníHo pr,ÁNu Obecní úřadŽalany,jako pořizovatel Změny č.1 Úzenrního plánu Žalany,příslušný podle § 6 odst.2 v souladu s § 24 odst,l zákona č.18312006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dálejen stavební zákorr),podle § 52 stavebního zákonaoznamuje,že Změna Č.l Územního plánu Žalanyje pořizovánazkráceným postupem podle § 55a a 55b stavebního zákona,Vyhodnocerrí vlivů Změny č,l na udržitelný rozvoj úzenrí se nezpracovávalo,dálkového přístupu na elektronické podobě je možné se s ním seznámit - Podle § 55b odst.2 stavebního zákona miže kažďý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání (tj.do 27.7.2020 včetně) uplatrrit své připorrrínky.- Podle § 55b odst.2 stavebního zákonamohou dotčerré osoby podle § 52 odst,2 stavebrrího zákona,tzn.vlastníci pozemkŮ a staveb dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti (§ 23 stavebniho zákona) uplatrrit do 7 dnů ode dne veřejného projeclnání (tj.do 27.7,2O2Q v8etně) námitky.V námitce musí uvést odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí clokladující dotčená Práva a vymezit Území dotčené námitkou.Povinnost dotožit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřej nosti,- DotČené orgány uplatní ve stejrré lhůtě (tj.ďo 27.7.2020 včetrrě) k návrhu změny stanoviska.- I( později uptatněným stanoviskům,připomínkám a námitkám se podle § 55b odst.2 stavebního zákona rrepřihlíží.- Ke stanoviskŮm,námitl

Načteno

edesky.cz/d/4044200

Meta

Územní plánování   Územní plánování   EIA   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žalany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz