« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Habartice - Zveřejnění oznámení - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Habartice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nesouhlas s přeložkou - doplnění
OBEC DOLNÍ HABARTICE
<br> Sta rosta
<br> Dolní Habartice 178 405 02 Děčín datová schránka: aobbo49
<br> Váš dopis zn.: KUUK/103367/2020/2 Ze dne: 29.6.2020
<br> Číslo jednací: KUUK/104544/2020 Počet listů: 2
<br> Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXX Dne: XX.X.XXXX
<br> Číslo jednací: OUDH/264/2020 Telefon: 412585015 Mobil: 723274717
<br> Nesouhlas s návrhem přeložky silnice I/13 - doplnění
<br> Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství
<br> Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem
<br> DS: t9zbsva
<br> Zastupitelstvo obce Dolní Habartice je toho názoru,že zahájení zjišťovacího řízení k přeložce silnice I/13 by mělo být posouzeno jako posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zásah do chráněné krajinné oblasti a životního prostředíje tak zásadní,že zastupitelstvo vidí potřebu velkého posouzení,nikoliv jen formální posouzení.Pokud je nám známo,tak již nyní vznikají petice
<br> občanů proti výstavbě,a to nejen v Dolních Habarticích <.>
<br> Komerční banka,as IČ 00555924
<br> S pozdravem
<br> \.XXXX XXXXXXXXXX starosta obce Dolní Habartice
<br> tel.:XXXXXXXXX
<br> č.ú.15126431/100 www.dolni-habartice.cz info©dolni-habartice.cz
Nesouhlas s přeložkou I/13
OBEC DOLNÍ HABARTICE
<br> Starosta
<br> Dolní Habartice 178
<br> 405 02 Děčín
<br> datová schránka: aobbo49
<br> Váš dopis zn.: KUUK/103367/2020/2 Že dne: 29.61.2020 Krajský úřad Ústeckého kraje 510 (?dnřc'“ KUUK/104544/2020 Odbor životního prostředí a Pocet listu: 2 v v,Počet příloh: 1 zemedelstvn Velká Hradební 3118/48
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXXXX <,>
<br> Dne: XX.XX XXXX XXX XX Ústí nad Labem Číslo jednací: OUDH/245/2020 DS: t9zbsva
<br> Telefon: 412585015
<br> Mobil: 723274717
<br> Nesouhlas s návrhem přeložky silnice I/13
<br> Jak již jsme psali v předchozích dopisech na KÚÚK Odbor územního plánování a stavebního řádu č.j.03/14/2019 a OB/454/2019,nesouhlasíme s výstavbou přeložky silnice l/13 v úseku Děčín-Manušice.Zastupitelstvo obce Dolní Habartice je toho názoru,že celá přeložka části silnice I/13 v tomto úseku je v současné době naprosto zbytečná jak z dopravních důvodů,tak také z důvodů ekonomických.Dále se domníváme,že samotný projekt v úseku Dolních Habartic vůbec nechrání zájmy místních obyvatel,naopak bude obec bezohledně devastovat,a to včetně přírody v údolí Dolních Habartic,ale i v celé trase této přeložky.Navíc již téměř třicet let koridor v územním plánu brání rozvoji obce a podnikání zemědělců.Umístění přeložky I/13 Děčín — Manušice je v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR ve znění Aktualizací č.1,2 a 3 (MMR ČR - 2019),a to konkrétně s republikovými prioritami (14),(14a),(16),(20),(20a),(23) a (24).Samotný záměr přeložky odporuje i Dopravní sektorové strategii Ministerstva dopravy ČR <.>
<br> Zásadní názor zastupitelstva o zbytečnosti výstavby přeložky silnice I/13 je však zcela jasný.V době,kdy se má v Děčíně stavět Folknářská spojka svyústěním na současnou silnici I/13 za Děčínem je vybudování další přeložky směrem na Manušice absolutní zbytečnost.Navíc je v projektu doprava opět svedena od Manušic na XXXX XXX zpět na původní trasu I/XX.Rozhodně navrhujeme,aby místo slepého plnění plánu zkonce 80 a začátku 90.let,zasedla odborná komise...
SKM_C250i20070115420.pdf (317.02 kB)
:V
OBEC DOLNÍ HABARTICE
Starosta
DolnI Habartice 178
405 02 Děčín
datová schránka: aabbo49
<br> Zveřejnění oznámení
<br> Posuzováni vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů - zahájení
zjišt'ovacího řízení záměru zařazeného v kategorii Il <.>
<br> Obec Dolní Habartice zveřejňuje na žádost Krajského úřad Ústeckého kraje,odbor
životního prostředí a zemědělství,zveřejňuje oznámeni záměru,<,> Přeložka silnice
1/13 Děčin-Manušice" zpracované podle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb <.>,o
posuzování vlivů na životní prostředí,ve znění pozdějších předpisů a sděluje,že
tento záměr bude podroben zjišt'ovacímu řizení podle § 7 tohoto zákona <.>
<br> Je možno do oznámení nahlížet fyzicky na Obecním úřadě Dolní Habartice v úřední
dny pondělí a středa v době od 14:00hod do 17:00hod <.>,nebo do oznámení koncepce
lze nahlédnout také na internetových stránkách:
https://podal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA ULK1123 <.>
Upozorňujeme,že každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámeni
příslušnému úřadu (KÚÚK) do 30 dnů ode dne zveřejněni informace o oznámeni
na úřední desce dotčeného kraje <.>
<br> XXXX XXXXXXXXXX
starosta obce
Dolní Habartice
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 1.7.2020
<br> Sejmuto z úřední desky dne'
<br> Komerční banka,a.s
č.ú.15126431/100
<br> lČ 00555924
www.dolni-habartice.cz
<br> tel.:412585015
info@dolni-habartice.cz

Načteno

edesky.cz/d/4044196

Meta

EIA   Územní plánování   EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Habartice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz