« Najít podobné dokumenty

Obec Lukavice (Rychnov nad Kněžnou) - Zadávací řízení - Stavba biologického septiku se zemním filtrem u Požární zbrojnice č. p. 266 – Lukavice"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lukavice (Rychnov nad Kněžnou).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 5 567 - Septik se zemním filtrem u požární zbrojnice a šaten obec Lukavice [zadání].xlsx (84.38 kB)

Příloha č. 4-Smlouva o dílo -návrh.doc (58.5 kB)
S M L O U V A O D Í L O  VZO
 
uzavřená dle § 2586 zákona č.89/2012 Sb <.>,občanského zákoníku v platném znění,mezi níže uvedenými účastníky smlouvy
Smluvní strany:
<br> 1.na straně jedné
<br>    
<br> Obec Lukavice
<br> Sídlo: Lukavice 190,516 03 Lukavice
IČO: 00579301,DIČ: CZ00579301
<br> Bankovní spojení: ČS,a.s <.>,č.účtu: 1240276369/0800
<br> Zastoupena: XXX XXXXXXX,starostka obce
<br> Telefon: +XXX XXX XXX XXX,XXX XXX 940
E-mail: obec.lukavice@tiscali.cz
<br> (dále jen „objednatel“)
<br> 2.na straně druhé
<br> společnost:
Sídlo:
IČO: DIČ: CZ
<br> Bankovní spojení: č.účtu:
<br> Zastoupena:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
<br> zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ……………………….<.>
(dále jen „zhotovitel“)
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku podle ust.§ 2586 a násl.občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:
<br> I <.>
Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo,které spočívá ve stavebních pracích spojených s výstavbou tříkomorového septiku (průměr 2,4 m,hloubka 3,1 m, provedení PP) spojeného s biologickým zemním filtrem (5 x 2 x 1,2 m,provedení PP) na pozemku p. č.3698/1 u Požární zbrojnice Lukavice (st.p.396),516 03 Lukavice.Napojení septiku bude provedeno kanalizačním potrubím z tvrzeného PVC – systém KG,tuhost třídy SN 8 DN 150.Součástí stavby jsou i práce spojené s odstraněním stávající zborcené jímky.Po ukončení prací budou provedeny terénní úpravy včetně založení parkového trávníku (dále jen „dílo“).V rozsahu podmínek uvedených ve výběrovém řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky malého rozsahu jakož i údaje v nabídce účastníka (dodavatele),který je zhotovitelem této smlouvy,jsou platné pro plnění zakázky,i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě,objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu díla <.>
II <.>
Místo a čas plnění
<br> Místem plnění:
<br> Pozemek p.č.3698/1 u Požární zbrojnice Lukavice (st.p.396),516 03 Lukavice
Čas plnění:
<br> - ...
Příloha č. 3-Krycí list nabídky (vzor).doc (47 kB)
KRYCÍ LIST NABÍDKY
<br>
<br>
<br> Veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č.134/2016 Sb.<,>
<br> o zadávání veřejných zakázek
<br>
<br> Název:
<br>
<br>
<br> Základní identifikační údaje
<br> Zadavatel:
<br> Název
<br>
Adresa sídla:
<br>
IČ :
<br>
Osoba oprávněné jednat za zadavatele:
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
Telefon,mobilní telefon:
<br>
E-mail:
<br>
Dodavatel:
<br> Obchodní firma / název:
 
<br> Sídlo / místo podnikání:
 
<br> IČ:
<br>
DIČ:
<br>
Osoba oprávněná jednat za dodavatele:
<br>
Kontaktní osoba:
<br>
Tel./ fax:
 
<br> kontaktní e-mailová adresa dodavatele:
 
<br> Nabídková cena:
<br> Cena celkem bez DPH:
Samostatně DPH
(sazba 21 %):
Cena celkem s DPH:
<br>  
 
<br>  
 
<br> Osoba oprávněná jednat za dodavatele
<br> Podpis oprávněné osoby
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
razítko
<br> Titul,jméno,příjmení
 
<br> Funkce
 
Příloha č. 2 -Čestné prohlášení_základní způsobilost-vzor.doc (50.5 kB)
Číslo smlouvy
<br>
Čestné prohlášení
<br> _______________________________________________________________________________
<br> Prohlašuji tímto,že jsem dodavatelem (účastníkem),který:
· nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 zákona č.134/2016 Sb <.>,nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země svého sídla <,>
<br> · uchazeč nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splátkový daňový nedoplatek <,>
· nemá v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění <,>
· nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti <,>
· není v likvidaci,nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku,nebyla podle jiného právního předpisu vůči němu nařízena nucená správa nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země svého sídla <.>
V ………………………………….dne:
<br>
<br> ……………………………………………………………………….<.>
<br> podpis oprávněné osoby
Strana 1 (celkem 1)
Příloha č. 1 -C.3 Celková situace.pdf (143.46 kB)
B
IO
<br> LO
G
<br> IC
K
<br> Ý ZEM
N
<br> Í FILTR
<br> VÝM
ĚN
<br> A
STÁ
<br> VA
JÍC
<br> Í ZB
O
<br> R
C
<br> EN
É JÍM
<br> K
Y ZA
<br> SEPTIK S FILTREM
<br> ODTOKO
VÉ POTR
<br> UBÍ DO R
ECIPIENT
<br> U PVC-KG
DN 150
<br> N
O
<br> VÝ VÝU
STN
<br> Í O
BJEKT
<br> BEZEJMENNÁ VODNÍ LINIE IDVT 10170003
<br> ZA
JIŠTĚN
<br> Í STÁ
VAJÍC
<br> ÍC
H
<br> IN
ŽEN
<br> ÝR
SK
<br> ÝCH
SÍTÍ A
<br> PŘ
ÍSTŘEŠKU PRO
<br> TI PO
ŠKO
<br> ZENÍ
Výzva septik.pdf (269.76 kB)
Výzva 2020 Obec Lukavice Stránka 1
<br> OBEC LUKAVICE
<br> 516 03 Lukavice 190,okr.Rychnov nad Kněžnou
<br>
<br>
Vyhlašuje
<br> v souladu s ustanovením § 31,v návaznosti na § 6 zákona č.134/2016 Sb.<,>
<br> o zadávání veřejných zakázek,v platném znění (dále též XXX XXXX „zákon“) za účelem zjištění
<br> cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce s obcí smlouvu <,>
<br> následující výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:
<br>
<br> Stavba biologického septiku se zemním filtrem u Požární
<br> zbrojnice č.p.266 – Lukavice
<br>
<br> 1.Informace o zadavateli
Název zadavatele: Obec Lukavice
<br> IČ zadavatele: 00579301
<br> DIČ zadavatele: CZ00579301
<br> Kontaktní adresa zadavatele: Lukavice 190,516 03 Lukavice
<br> Osoba zastupující zadavatele: XXX XXXXXXX – starostka
<br> Telefon: + XXX XXX XXX XXX,724 734 940
<br> E-mail: obec.lukavice@tiscali.cz
<br>
<br> Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust.§ 27 zákona č.134/2016 Sb.<,>
<br> o zadávání veřejných zakázek na stavební práce.Nejedná se o zadávací řízení dle zákona
<br> č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek <.>
<br> Účelem tohoto výběrového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele (účastníka),se
<br> kterým bude uzavřena příslušná smlouva na plnění předmětu této veřejné zakázky <.>
<br> Výběrové řízení je zahájeno okamžikem,kdy zadavatel odešle písemnou výzvu
<br> k předložení nabídky vybraným zájemcům (dodavatelům) a zároveň uveřejní výzvu o
<br> zahájení výběrového řízení na úřední desce obce <.>
<br> Výzva k podání nabídek k této veřejné zakázce byla vybraným dodavatelům (účastníkům)
<br> zaslána a uveřejněna dne 31.7.2020 <.>
<br> 2.Informace o předmětu plnění zakázky
Předmětem zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou tříkomorového septiku
<br> (průměr 2,4 m,hloubka 3,1m,provedení PP) s pojeného s biologickým zemním filtrem (5
<br> x 2 x 1.2 m,provedení PP).Napojení septiku bude provedeno kanalizačním potrubím
<br> z tvrzeného PVC – systém KG,tu...

Načteno

edesky.cz/d/4044192

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999   Veřejná zakázka   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lukavice (Rychnov nad Kněžnou)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz