« Najít podobné dokumenty

Město Tišnov - Rozhodnutí o schválení stavebního záměru - MŠ Tišnov, lokalita Hony za Kukýrnou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Tišnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_2_vykres_c.3_koordinacni_situace.pdf
| HRANICE ŘEŠENÉHD ÚZEMÍ ŘEŠÍ:) DN 25 ' ' F'E
<br> a?
<br> UBJEKTV STÁVAJÍCÍ OBJEKTY NAVR2ENE
<br> 99%
<br> OBJEKTY NAVRŽENE s VEGETAČNÍ STŘECHCIU
<br> CHODNIK navazující na slávajicl chodnlk- BET ZÁMK DLAŽBA
<br>,\ &!
<br> CHODNIK » ZULUVE KosTKY ZATRAVNĚNÉ ZULDVÉ KDSTKY BETONOVÉ PRAZCE SE ZATRAVNÉNOU SPARDU
<br> “ilrii-ií PLOCHY ZELENÉ »ZAHRADY DEJEKTU MŠ
<br> PLOCHV ZELENE
<br> TERENNI PRULEHY
<br> CISLA PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ HRANICE PARcEL KATASTRU NEMOVITOSTI
<br> VRsTEVNlcE PÚVDDNÍHD TERÉNU
<br> VRSTEWICE NAVRZENEHO TERÉNLI ŠKOLKV VÝŠKA OBJEKTU
<br> MOBILIÁŘ PARKU - LAVICE
<br> STRDMV NAVRZENÉ
<br> HDRTENZIE ŘAPIKATÁ hydrenyea palm/sni
<br> HDRTENZIE LATNATA llydmngea llmalighl ' mm m utuln- —————— LINIE KEŘU < VSTUP vvvwv HRANICE oosTuPovE VZDÁLENOSTI DLE PBŘ -o VÝCHOD NA VOLNÉ PROSTRANSTVl DLE PBR
<br> ENA!.<.> mamut.www 9m
<br> | \ __ _.<.> WWW! ' 9010 FRU-FWIE | | rt) si? 4%— '\ STAVAJlel NAVRZENE ' * | „» "35" FWPM _ _ _ „ _ __,<.>.__.— _ 'ÍRASA KABELU NN ! „L — —._.KABELOVÉ TRASY ostTLENI
<br> W
<br> BUDOVY A POZEMNÍ OBJEKTY
<br> se 101 Mateřská škola A.oplocení.zahradní domek,zahradni allán.objekt pro popelnice
<br> so mz Mateřská škola B,oplocenl <,>
<br> zahradní domek.zahradní alla'n.objekl pro popelnice
<br> TRUBNI ROZVODY
<br> 50 201 Přípojka splaškové kanalizace 50 202 Vodovodní přípojka
<br> 50 203 Relenční nádrž RN-A
<br> 50 204 Relenční nádrž RN-B
<br> 50 205 Přípojka leplovodu
<br> SO 105 Areálová rozvody kanalizace 50 207 Areálová rozvody vody
<br> KABELOVÉ ROZVODY
<br> 50 311 Rozvody NN
<br> 50 312 Veřejné osvělleni 50 313 Osvěllení parku se 314 Přípojka SLP
<br> KOMUNIKACE A ZPEVNÉNÉ PLOCHY se 401 so 40:
<br> Komunikace a zpevněné plochy Parkovišlé
<br> TERÉNNÍ A SADDVÉ ÚPRAVY
<br> 50 501 Konečné terénní
<br> a sadové úpravy MŠ 50 502 Zpevněné plochy
<br> a modelace terénu 50 503 Vegetační úpravy SO 504 Mobllia'ř
<br> KABELOVÉ_TWDW!PSVĚTLENÍ realizované v rámci projcklu "PARK U M5,NNN im WNOU'
<br> PRDVIZOHNÍ KABEL VCL reallmoe v r...
priloha_1_vykres_c.2_katastralni_situace.pdf
* \ ',' 4 “tr“ 2406126" V? ŠŠŠ/% gsm 456,44555125 2466/4 2322 £.<.> “',(436/493.( 10 v <.>,»: \ b= 2455/452.<.> A \ 2466/243w1' - 24651479 246614v2._ * o o 4 * *wi- 12 2357,\ 2466/24 2486/11 2466/198 2466/1!.as/24 2703 2; 2466/1381 '
<br> 2466/4131
<br> 24661174 2741 2466! /\_ \\ > \.2751 ; „ 2466Q5' \„ *x/ BBQS 246695- “Ng “\.;<) \ O' \ $% \ f \
<br> 1907/3
<br> 2485/1 ' \
<br> 2276,Á
<br> fx
<br> MBB/BÝ- <,>
<br> 19071 \ š \(b \' \\ /\\ /' 369\\\ 555,<.> 1907/7 Ao- \\ \
<br> LEG EN A
<br> DH
<br> 24661252 2466
<br> AAAAA
<br> HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ
<br> OBJEKTY STÁVAJÍOÍ
<br> OBJEKTY NAVRŽENÉ
<br> ČÍSLA PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÍSLA OBJEKTÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ HRANICE PAROEL KATASTRU NEMOVITOSTÍ VJEZD PRO ZÁSOBOVÁNÍ
<br> HLAVNÍ VSTUPY
<br> VEDLEJŠÍ VSTUPY
<br> VSTUPY PRO ZÁSOBOVÁNÍ
<br> ÚNIKOVÉ VÝCHODY
<br> MA ETKOP 'VNÍ V TAHY
<br> Město Tišnov,nám.Míru 111,66601 Tišnov
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX JUDr <.>,Družstevní XXX,XXXXX Tišnov XXXXX XXXX,Formánkova XXXX,XXXXX Tišnov
<br> XX,000 = +294,00 Souřadný systém: JTSK Výškový systém: BpV
<br> 1 * Palačák a partner architekti,sro,autor návrhu.omiskm Tentovýkres požívá omrany dle zákona č.121/2000 Sb.Originál tohoto Výtresu a navrh řešení na něm zobrazenýjsou maisikem autora,společnosti Polčák a partner architekti,s.r.ur Teniohýkres nesmí být Vyjma zřejmého účelu.pro nějž by: pořizen používán a žádným jiným Způsobem oeresuakiuiímm usianovem' zákona &.12122000 Sb nebo dohodu gavebníka a autora poskyšnm žádné třeii osobě
<br> AUTOR: VEDOUCi PROJEKTU; VYPRACOVAL: KONTROLÁ:
<br> prof Ing.arch.Petr Pelúák Ing.arch,XXXXXXX XXXX ing,arch,Martina Hnia' ing,XXXX XXXXX <.>,_ __
<br> STAVEBNÍ'K: MÍSTO STAVBY:
<br> Město Tišnov
<br> náměstí Miru 111 666 19 Tišnov
<br> Tišnov
<br> 866 01 Tišnov
<br> mezi ulicemi Diouhá & Na Honech
<br> Pelčák a partner architekti
<br> Dominikánské náměstí 65612,CZ 602 00 Brno tel.: +420 545 215138,infoopelcakxz.www.palcakn
<br> NAZEV ZAKÁZKY: ČiSLO ZAKÁZKY: 141 MATEŘSKÁ ŠKOLA TÍŠNOV "' _T DATU...
spolecne_povoleni_ms_hony_tisnov.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám.Míru 111,666 19 Tišnov
<br> Odbor stavebního řádu
<br>
Spis.zn.:
<br> Č.j <.>
S-MUTI/13619/2020/OSŘ/Kr
MUTI 24708/2020
<br> V Tišnově,29.07.2020
<br> Vyřizuje : Ing.XXXX XXXXXXXXXXXXX Tel.: XXX XXX XXX E-mail : XXXX.kratochvilova@tisnov.cz
<br>
<br> Město Tišnov,nám.Míru 111,666 19 Tišnov 1
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Městský úřad Tišnov,Odbor stavebního řádu,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") za použití § 94j odst.2 stavebního zákona,ve společném územním
a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání
společného povolení,kterou dne 08.04.2020 podalo
<br> Město Tišnov,IČO 00282707,nám.Míru 111,666 19 Tišnov 1 <,>
které zastupuje Pelčák a partner architekti,s.r.o <.>,IČO 28270355,Dominikánské náměstí 656/2 <,>
Brno-město,602 00 Brno 2
<br> (dále jen „žadatel" nebo „stavebník“),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Mateřská škola Tišnov
<br> ulice Dlouhá,lokalita Hony za Kukýrnou
<br> včetně přípojek inženýrských sítí - splaškové kanalizace,vodovodu,teplovodu,elektro NN <,>
slaboproudu,přístupové komunikace,zpevněných ploch,parkoviště a oplocení
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.2466/11 (ostatní plocha,ostatní komunikace),parc.č.2466/28
(ostatní plocha,ostatní komunikace),parc.č.2466/31 (ostatní plocha,ostatní komunikace),parc <.>
č.2466/35 (ostatní plocha,ostatní komunikace),parc.č.2466/114 (ostatní plocha,zeleň),parc <.>
č.2466/115 (orná půda),parc.č.2466/129 (orná půda),parc.č.2466/130 (orná půda),parc.č.2466/252
(orná půda),parc.č.2466/255 (orná půda),parc.č.2466/257 (orn...

Načteno

edesky.cz/d/4044059

Meta

Rozpočet   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Prodej   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Tišnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz