« Najít podobné dokumenty

Město Čelákovice - Oznámení - zahájení řízení - změna termínu - Prodejna potravin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Čelákovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - zahájení řízení - změna termínu - Prodejna potravin
M S T S K Ý Ú A D E L Á K O V I C E
odbor stavebního ú adu
<br> 250 88 elákovice,nám stí 5.kv tna 1,Tel.: 326 929 132 – 136,161
<br> Spis.zn.: MUC/03680/2020/Hj elákovice 27.7.2020
<.> j.: MUC/07369/2020
<br> Vy izuje: Ing.Hajná,326 929 132
e-mail: radka.hajna@celakovice.cz
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ – ZM NA
TERMÍNU
<br> Lidl eská republika v.o.s <.>,I O 26178541,Nárožní 1359,158 00 Praha <,>
kterou zastupuje FI Development CZ s.r.o <.>,I O 28550137,Ch ibská 519,182 00 Praha <,>
<br> kterou zastupuje pichlarchitects s.r.o <.>,I O 06764720,Zelená 943,160 00 Praha
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 15.4.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umíst ní stavby:
<br> Prodejna potravin
elákovice
<br> na pozemku parc.<.> 957/3,982/39,982/51,3539/48,3539/90,3539/91,3539/92,3908/10,3908/11 <,>
3909/4,3909/5,3909/6,3909/7,3909/10,3909/44 v katastrálním území elákovice <.>
<br> Uvedeným dnem bylo zahájeno územní ízení <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - prodejna potravin,p íst ešek,trafostanice,vodovodní ad,kanaliza ní ad,zpevn né plochy pro
zásobování a dopravu,podzemní vedení sít elektronických komunikací,reklamní papylon <.>
<br> M stský ú ad elákovice,odbor stavebního ú adu,jako stavební ú ad p íslušný podle § 13 odst.1 písm <.>
d) zákona.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon),ve zn ní pozd jších
p edpis (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle § 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního
ízení a sou asn na izuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na míst na den
<br> 3.zá í 2020 ( tvrtek) v 9,00 hodin
<br> se sch zkou pozvaných do zasedací místnosti M Ú elákovice,Stankovského 1650,elákovice <.>
<br> Ú astníci ízení mohou nahlížet do podklad rozhodnutí (M stský ú ad elákovice,odbor stavebního
ú adu,ú ední dny: Po a St 8 - 17) <.>
<br> Pou ení:
<br> Ú astníci jsou oprávn ni navrhovat d kazy a init jiné návrhy po celou dobu ízení až do vydání
rozhodnutí.Ú astníci mají právo ...

Načteno

edesky.cz/d/4044056

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Čelákovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz