« Najít podobné dokumenty

Obec Rodinov - Veřejná vyhláškaaa návrh zadání územního plánu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rodinov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh zadání Územního plánu Rodinov
1
<br>
Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov jako pořizovatel dle §6 zákona
č.183/2006Sb.; o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění,na žádost Obce Rodinov <,>
Rodinov čp.46,394 70 Kamenice nad Lipou,zpracoval v souladu s ustanovením §47,odst.1 stavebního zákona <,>
v platném znění a §11 Vyhlášky č.500/2006Sb.; o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti,v platném znění
<br>
<br>
<br>
NÁVRH
<br>
ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> RODINOV
<br>
v rozsahu přílohy č.6 Vyhlášky č.500/2006Sb.; o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci
<br> a způsobu evidence územně plánovací činnosti,v platném znění <.>
<br>
Návrh zadání je určen k projednání v souladu s ust.§47,odst.2 stavebního zákona v platném znění
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Pořizovatel: Městský úřad Pelhřimov,odbor výstavby,oddělení územního plánu,Pražská 2460 <,>
393 01 Pelhřimov,na žádost
Obce Rodinov,IČO : 00511200,Rodinov čp.46,394 70 Kamenice nad Lipou
<br>
Schvalující orgán: Zastupitelstvo Obce Rodinov
<br> Určený zastupitel : starosta obce Rodinov XXXXXXXX XXX
<br> Vypracovala: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,MěÚ Pelhřimov,odbor výstavby,oddělení územního plánu
<br> Datum: červenec 2020 (Č.j:OV/709/2020-4)
<br>
<br>
2
<br>
OBSAH
Úvod
A) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce,vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu <,>
<br> včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území,v požadavcích na změnu charakteru obce,jejího vztahu
k sídlení struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury;
A1) Požadavky na urbanistickou koncepci,zejména na prověření plošného a prostorového uspořádání
<br> zastavěného území a na prověření možných změn,včetně vymezení zastavitelných ploch;
A1a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje
A1b) Požadavky vyplývající z územně plánovací dokumentace vydané krajem
A1c) Požadavky z hlediska širších vztahů
<br...
Veřejná vyhláška
Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov
<br> Č.j:OV/709!2020-2 Pelhřimov 30.07.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Městský úřad Pelhřimov,odbor výstavby,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatei"),jako úřad územního plánování příslušný dle šó odst.(1) písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“) vplatněm znění,v souladu s ustanovením š47 odst.l a 2 stavebního zákona a šli Vyhlášky č.500/20068b <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,v platném znění
<br> oznamuje
<br> projednávání návrhu zadání Uzemního plánu Rodinov,a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí <.>
<br> Návrh zadání Územního plánu Rodinov byl zpracován v rozsahu stavebního zákona,v platném znění a dle přílohy č.6 Vyhlášky č.500/2006Sb.; o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,v platném znění a Vyhlášky č.501/20068b.; o obecných požadavcích na využívání území,v platném znění a v souladu se schválením Zastupitelstva obce Rodinov <.>
<br> Návrh zadání Územního plánu Rodinov je k veřejnému nahlédnutí v úředních hodinách na MěÚ Pelhřimov,odboru výstavby,oddělení územního plánu,Pražská 2460,Pelhřimov,informace na tel.565351467 (Ing.Jaroslava Hemberová) a na OÚ Rodinov (u starosty obce).Dále je text návrhu zadání Územního plánu Rodinov vyvěšen na internetových stránkách Města Pelhřimova (www.mape.cz Ú—řední deska— Město Pelhřimov— Doručování — Návrh zadání Územního plánu Rodinov) a na internetových stránkách obce Rodinov (www.rodinov.c — úřední deska) Návrh zadání Územního plánu Rodinov je trvale vyvěšen na internetových stánkách Města Pelhřimova (www.mup — GIS a územní plány — Rozpracované územní plány obcí a změny ÚP— Rozpracované územní plány ORP Pelhrimov - Rodinov) <.>
<br> Každý může své písemně připomínky k návrhu Územního plánu Rodinov uplatnit u pořizovatele do 15 dnů ode dne doruče...

Načteno

edesky.cz/d/4043885

Meta

EIA   Stavby   Veřejná vyhláška   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rodinov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz