« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Rozpočtové opatření č.6/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.6/2020
5.6 RMČ R8/O48 Brno—jih,dne 29.07.2020
<br> Rozpočtové opatření č.6/2020
<br> Komentář:
<br> Předmětem rozpočtového opatření je navýšení rozpočtu na straně příjmů,ato sice o: - navýšení příjmových položek do očekávané výše plnění rozpočtu příjmů roku 2020; dorovnání daně z příjmů právnických osob dle požadavku ORF MMB <.>
<br> Na straně výdajů se jedná o povýšení položky na:
<br> - navýšení částky na nákup poukázek pro jubilanty (snižuje se hranice věku pro jubilanty na 70 let věku); navýšení položky na konzultace a poradenství pro MŠ Kšírova — geodetické zaměření skutečného provedení; navyšujeme mzdové prostředky na pokrytí nákladů pro nově zřízená pracovní místa uklízeček 1,5 úvazku HPP včetně sociálního a zdravotního pojištění; dorovnání daně z příjmů právnických osob dle požadavku ORF MMB a ostatní přesuny mezi položkami rozpočtové skladby dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno-j ih <.>
<br> Proiednáno: Materiál byl zaslán finančnímu výboru.Finanční výbor neměl připomínky k projednávanému bodu <.>
<br> Vysvětlivg:
<br> DDPIM — drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> VHC — hlavní (rozpočtová) činnost + vedlejší hospodářská činnost SÚ — stavební úřad
<br> DDHM — drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> HPP — hlavní pracovní poměr
<br> PHM — pohonné hmoty
<br> ÚZ _ účelový znak
<br> Příloha: 1.Rozpočtové opatření č.6/2020 _ tabulka <.>
<br> Usnesení: RMČ Brno—j ih schvaluje provedení RO č.p/2020 v následujícím rozsahu.RMČ Brno-jih postupuje tento materiál zastupitelstvu MC Brno—j ih — viz příloha <.>
<br> Celková výše upraveného rozpočtu po provedení RO č.6/2020 tedy činí 219,988.890,-- Kč <.>
<br> Hlasování: pro — proti - zdržel se —
<br>,/ % my BÉ; dne 7072 20
<br> zpracovala Ing /J/indra Bártova // Předkládá: Finanční odbor MČ Brno—jih Fmanční odbor MC Brno-jih
<br> Rozpočtové opatření č.6/2020
<br> Příloha č.1
<br> Příjmy:
<br> Výdaje:
<br> Rozpočtová skladba
<br> Text:
<br> Částka v Kč
<br> Rozpočtová skladba
<br> Text:
<br> Částka v Kč
<br> „.<.> /1342
<br> Místní pop...

Načteno

edesky.cz/d/4043366


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz