« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Společné povolení - SSZ 4.15 Řípská-Šmahova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Spolecne_povoleni_-_SSZ_4.15_Ripska_Smahova.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/MMB/0323070/2019 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
Brno,XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0313638/2020
<br> ZN.: 11/15-SP/Rat
<br> TEL./E-MAIL: 542 174 078/ratiborska.denisa@brno.cz
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.Musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu nejméně
15 dnů.Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.Rozhodující pro běh lhůty
je vyvěšení na úřední desce Magistrátu města Brna <.>
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br> Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ukončeno dne:
<br> Společné povolení
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy,jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace,příslušný
<br> podle ust.§ 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),dále v souladu
<br> s ust.§ 15 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),vykonávající působnost speciálního
<br> stavebního úřadu ve věcech místních komunikací základního komunikačního systému
<br> ve statutárním městě Brně,dle čl.29 odst.2 písm.b) Statutu města Brna,obdržel žádost společnosti
<br> statutární město Brno,se sídlem Dominikánské náměstí 1,601 67 Brno,IČO: 449 92 785,zastoupené
<br> společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída 1a,657 68 Brno,IČO: 607 33 098 <,>
<br> ze dne 02.08.2019,o vydání společného povolení pro stavbu „Dopravní telematika 2015-2020,část
<br> I-Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ,Výstavba křižovatky SSZ 4,15
<br> Řípská – Šmahova“ - PS 471 Výstavba SSZ 4.15 Řípská-Šmahova a SO101 Stavební úpravy
<br> křižovatky Řípská – Šmahova.Stave...

Načteno

edesky.cz/d/4042863

Meta

EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz