« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Veřejná Vyhláška Min. zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany Iesú
<br> 333945 U;,'[|- MZ E- 103 »“
<br> jjj j j „ jj |j|j|j|j Čj.“ 33784í2020-MZE-18212 „lngíltlrlmqídí.1 Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX.Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: JiriBily©mzecz
<br> ID DS? yphaaxB
<br> Adresa: Těšnov 65:07,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> v Praze dne : 217.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289í1995 Sb.<.> o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),v souladu s g 171 a násl.zákona C.500í2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisu (dále jen „správní řád"),vydává podle 5 51a lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.17110í2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 následovně:
<br> |.Příloha č.1 opatření obecné povahy č.].17110í2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> Il.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> lll <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.].1T110í2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,které je tímto opatřením obecné povahy měněno.došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů.na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
<br> Ke změně přílohy č.1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné povahy č.j.1?110í2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020...

Načteno

edesky.cz/d/4041869

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz