« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Přeložka vzdušného vedení veřejného osvětlení do země v ul.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

16-0727.pdf 341,44 kB

Úřad městského obvodu Plzeň 6
odbor výstavby a dopravy
Klatovská 243,321 00 Plzeň -Litice
Sp.zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
IDDS
<br> SZ UMO6/0727/16
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXX XXXX
kokoskovaji@plzen.eu
mcybXaX
<br> Plzeň – Litice,dne: 11.5.2016
Č.j.: UMO6/0734/16
<br> Vypraveno dne: 11.5.2016
<br> OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
oznámení je v souladu s ustanovením § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád) doručováno formou
veřejné vyhlášky
statutární město Plzeň,IČO 00075370,náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město,301 00 Plzeň 1 <,>
kterého zastupuje SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ,příspěvková organizace <,>
IČO 40526551,Klatovská třída 348/10,Jižní Předměstí,301 00 Plzeň 1
(dále jen "žadatel") podal dne 8.4.2016 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Přeložka vzdušného vedení veřejného osvětlení do země v ul.Na Koreji,Slámová Plzeň
na pozemku parc.č.578/2,579/17 v katastrálním území Doudlevce,parc.č.808/3,797/4 v katastrálním
území Litice u Plzně.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
Stavba obsahuje:
zřízení nového zemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně umístění nových sloupů
veřejného osvětlení (náhradou za odstraněné vzdušné vedení upevněné na odstraňované sloupy el <.>
vedení NN)
budou osazena svítidla Hellux,která budou osazena na stožárech ve výšce 5m
v zatravněné části bude kabel uložen v hloubce 0,7m,pod komunikací a pod příjezdové vstupy na
pozemky bude kabel uložen v hloubce 1m
pro uzemnění sloupů veřejného osvětlení se využije nové zemnící soustavy,nová zemnící soustava
veřejného osvětlení bude provedena FeZn drátem o průměru 10mm.Zemnící drát FeZn o průměru
10mm bude uložen v celé délce ve společném výkopu nového kabelového vedení veřejného
osvětlení.Kabelový výkop bude rozšířen o rýhu 100 x 100mm a zemnící drát bude uložen v udusané
zemině.V místě umístění sloupů veřejného osvětlení bude ze zemnící soustavy vyveden zemnící
drát FeZn o průměru 10mm pro uzemnění sloupů veřejného osvětlení
Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst <.>
1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") v souladu s § 190 stavebního zákona oznamuje podle
§ 87 odst.1 stavebního zákona zahájení územního řízení,ve kterém upouští od ústního jednání.Dotčené
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
13.6.2016 <.>
K později uplatněným závazným stanoviskům,námitkám nebude přihlédnuto.Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Úřad městského obvodu Plzeň 6,odbor výstavby a dopravy,úřední dny
pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin; v ostatní dny po telefonické dohodě) <.>
<br> Č.j.UMO6/0734/16
<br> str.2
<br> Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
parc.č.577/1,577/4,578/1,566/1,567/1,567/4,568/1,568/6,569/3,569/4,570/1,571/1,572/1 <,>
573/1,575/1,576/1,582/1,579/1,579/2,579/4,579/5,579/6,579/10,579/13,579/15,579/18 v
katastrálním území Doudlevce,parc.č.806/1,806/2,806/3,806/4,806/5,806/6,806/7,806/8 <,>
806/9,806/10,806/11,806/12,808/2,808/4,808/5,2246/17,787/2,787/3,787/4,787/5,787/6 <,>
787/7,787/8,787/9,787/10,796,797/1,797/2,797/3 v katastrálním území Litice u Plzně
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30) je v souladu s § 87 zákona č.183/2006
Sb.řízení vedeno veřejnou vyhláškou <.>
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí.Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko.Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí,popřípadě navrhnout jejich doplnění <.>
K závazným stanoviskům a námitkám k věcem,o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu,se nepřihlíží.K námitkám,které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst.4
stavebního zákona,se nepřihlíží.Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti,které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení,a důvody podání námitek <.>
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce.Vlastník pozemku nebo stavby <,>
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn,není-li sám žadatelem,nebo ten,kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě,nebo osoba,jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno,může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu,jakým je její právo přímo
dotčeno.Osoba,která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu,může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu,v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem,jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá <.>
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,předloží jeho zástupce písemnou plnou moc <.>
<br> XXXXXXXXX XXXXX
referent odboru výstavby a dopravy
Úřadu městského obvodu Plzeň 6
"otisk úředního razítka"
<br> Toto oznámení musí ...

Načteno

edesky.cz/d/404174

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz