« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 33?84í2020—MZE-16212
<br> s 14LH18295,2020-16212 |I|i|l||| liiiiiiiliiillliiiiiiillli Č.j.: 3378412020-MZE-16212 mzeuoomgaászsí Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E-mail: Jiri.Bin©mze.cz
<br> ID DS: yphaax8
<br> Adresa: Těšnov 65117,Nově Město,110 00 Praha 1 V Praze dne : 27.7.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 549 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon"),v souladu s g 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle g 5151 lesního zákona nasledující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j.17110l2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 následovně:
<br> |.Příloha č.1 opatření obecné povahy č.].1711012020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020 se nahrazuje přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br> ||.Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br> ||| <.>
<br> Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí s rozšířenou působností <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Od vydání opatření obecné povahy č.].17110l2020-MZE-16212 ze dne 2.4.2020,které je tímto opatřením obecné povahy měněno,došlo ke změně okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto změnou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
<br> Ke změně přílohy č.1 (změna územní působnosti opatření) bylo nezbytné přistoupit z důvodu změny kalamitní situace v lesích na území ČR od doby vydání opatření obecné povahy č.j.171101202...

Načteno

edesky.cz/d/4032765

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz