« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 19. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 21.7.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> lČO: 00667897,teI.724L89595,e-mait: obectresovice@seznam.cz
<br> Zápis z L9,řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného
<br> dne 21,<.> 7.2020
<br> Místo zasedání: obecní úřad Třešovice Čísto;ednací2 OUTŘ|49|2O2O
Zastu piteIstvo obce Třešovice
<br> Přítomni: XXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis <.>,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,Vladimír
Turek,XXXX XXXXXXXXX
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu <.>
<br> Program:
<br> 1.Zahájení
2.Určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu
3.Projednání rozpočtového opatření č.2/2O2O
4.Projednání nabídky na opravu a zprovozněnístudny na pozemku p,č,IIa9/L (dole u
<br> autobusové zastávky)
<br> 5.Projednání nabídky na likvidaci buřeně na holině - lesní pozemky p.č.1349,L324,k.ú <.>
Třešovice
<br> 6.Projednání,které lesní školky obec osloví před nákupem a výsadbou sazenic
7.Přidáníspolečnosti,kterou obec oslovíkvůli revitaIizaci obecního pozemku p.č.1501
8.Nabídka nákupu knihy Encyklopedie měst a obcíokresu Strakonice
9.lnformace o čištění potoku
10.Ostatní
11.Diskuze
<br> 1.Zahájení
<br> Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou <.>
Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2.Určení zapisovatele a ověřovateIů zápisu,projednání programu schůze
Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXX XXXXXXXXX Dis <.>,XXXX XXXXXXXXX,Zapisovatelkou
zápisu byla navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen
program schůze <.>
Usnesení č.24/20 schváleno
Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželo se : 0
3.Projednání rozpočtového opatře ní č.2l2O2O
<br> Zastupitelstvo obce projednává a schvaluje rozpočtové opatření č.2,které je nedílnou součástí
<br> tohoto zápisu <.>
<br>
<br> obec Třešovice
<br> Třešovice čp.40,38601 Strakonice
<br> tčo: 00667897,tet.724L8g595,e-mait: obectr...

Načteno

edesky.cz/d/4021369

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz