« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Veřejná vyhláška  – Návrh zadání územního plánu Šubířov – aktualizace Vyvěšeno 11. června 2020, sňato 15. července 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška  – Návrh zadání územního plánu Šubířov – aktualizace Vyvěšeno 11. června 2020, sňato 15. července 2020
Městský úřad Konice odbor Výstavby
<br> Masarykovo nám.27.798 52 Konice Pracoviště Na Příhonech 405; 798 52 Konice
<br> SPIS.zn.; STU.í177/2020/POE ČJ.: KON 6246/2020 SOOIXOOBBO3S VYŘIZUJE: Ing.XXX XXXXXXXX \ m,<.> : XXX XXX XXX i wm eva_polakm©k0nice_cz IllllllIlllllllllllllllllllllllllllllíllllll FAX: 582 401 489 DATUM: 10.6.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OZNÁMENÍ o PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ územuíHo PLÁNU šueíŘov - AKTUALIZACE
<br> Městský úřad Konice,odbor výstavby,příslušný podle 5 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
<br> oznamuje
<br> vsouladu s š 47 odst.2 stavebního zákona projednávání návrhu zadání územního plánu Šubířov — aktualizace <.>
<br> V souladu s š 47 odst.2 stavebního zákona může každý do 15 dnů ode dne doručení uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření,ve kterém uvedou požadavky na obsah změny územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.Vtéže lhůtě uplatní krajský úřad jako příslušný úřad u pořizovatele stanovisko,sousední obce mohou uplatnit podněty.Nejpozději ? dnů před uplynutím této lhuty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle & 45i zákona o ochraně přírody a krajiny <.>
<br> K připomínkám,vyjádřením a podnětům uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXX vedoucí odboru výstavby
<br> Oznámeníbylo W gi X/X M
<br> Vyvěšeno dne.<.>.<.>.<.> *.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Sňato dne:.<.> „4.5.<.> 7.<.> MM
<br> Podpis a razítko obce:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Č.j.KON 6246/2020 str.2
<br> Doručí se: Obec,pro kterou je územní plán pořizován: Obec Šubířov,IDDS: 355ax4y
<br> Nadřízený orgán územního plánování: Olomoucký kraj,Odbor strategického rozvoje kraje,Oddělení územního plánování,IDDS: qiabfmf
<br> Dotčen...

Načteno

edesky.cz/d/4008609

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz