« Najít podobné dokumenty

Praha 6 - Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích U laboratoře, Střešovická, Cukrovarnická, Patočkova, Na hubálce, Nad octárnou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 6.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Otevřít soubor
Úřad městské části Praha 6 Tel.ústředna: 220 189 111 IČ: 000 63 703
Čs.armády 23 E-podatelna: podatelna@praha6.cz DIČ: CZ00063703
160 52 PRAHA 6 http://www.praha6.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
<br>
<br> ODBOR DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY
<br>
<br>
<br> VÁŠ DOPIS č.j.:
ZE DNE: 2020-06-25 Dle rozdělovníku
NAŠE č.j.: MCP6 211936/2020
<br> VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXXXX
TELEFON: XXX XXX XXX
E-MAIL: mklimesova@prahaX.cz
<br> DATUM: 2020-07-10
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 6,Úřad městské části,Odbor dopravy a životního prostředí,odd.státní správy
(dále též „správní orgán“),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na místních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),v platném
znění (dále jen „zákon o silničním provozu“) a obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb.hl.m.Prahy <,>
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy ve znění pozdějších předpisů,po předchozím
projednání věci s dotčeným orgánem Policie České republiky,Krajské ředitelství policie hlavního
města Prahy,odbor služby dopravní policie,oddělení dopravního inženýrství,č.j.KRPA-165542-1/ČJ-
2020-0000DŽ ze dne 25.06.2020 a souhlasu Odboru pozemních komunikací a drah MHMP a po
posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
v návaznosti na ustanovení § 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád <,>
v platném znění (dále jen „správní řád“),vydává opatření obecné povahy:
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích U laboratoře,Střešovická <,>
Cukrovarnická,Patočkova,Na hubálce,Nad octárnou
<br>
<br>
Jedná se o osazení dočasného dopravního značení na komunikacích dle odsouhlasené situace,která
je nedílnou součástí tohoto stanovení (viz příloha) <.>
<br> v místě:...

Načteno

edesky.cz/d/4001184

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 6      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz