« Najít podobné dokumenty

Obec Třešovice - Zápis z 18. řádného zasedání zastupitelstva ze dne 23.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třešovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
obec Třešovice Třešovice čp.40,38601 Strakonice lČo: 00667897,tet.724t89595,e-mail: obectresovice@seznam.cz Zápis zL8.řádného zasedání zastupitelstva obce Třešovice konaného dne 23.6.2O2O Místo zasedání: obecní úřad Třešovice Čís]o jednací2 ouTŘF&lzo2o Zastupitelstvo obce Třešovice Přítomni: XXXX XXXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX Dis <.>,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXX XXXXXXXXX Zahájení zasedání zastu piteIstva Starostka seznámila přítomné s návrhem programu.Program: 1.Zahájení 2.Určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu 3.Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019 4.Projednání a schválení účetní závěrky za rok2019 5.Projednání přezkumu hospodaření za rok 20].9 6.Projednání žádosti o dar od společnosti Pekařství a cukrářství Kodádek s.r.o.7,Projednání darovací smlouvy mezi obcíTřešovice a Pekařstvím a cukrářstvím Kodádek s.r.o.8.Projednání zařazeni obce do území působnosti MAS Strakonicko,z.s.pro období 2021,- 2027 9.Projednání návrhu rozpočtu opravy kanalizace v obci od stavebníspolečnosti XXXXX XXXXX XX.Projednání návrhu rozpočtu opravy si|nic v obci od stavebníspolečnosti XXXXX XXXXX XX.Projednání nabídky koupě programu Codexis pro obecní účely 12.Výběr společností,které obec osloví kvůli revitalizaci obecního pozemku p,č.1501 13.Projednánívýše příspěvku na Dětskýden konaný dne27.6.2020 14.Ostatní 15.Diskuze 1.Zahájení Zasedání obecního zastupitelstva bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce Janou Vohryzkovou.Na zasedání bylo přítomno 7 členů zastupitelstva,zastupitelstvo je usnáŠeníschopné.2.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,proiednání programu schůze Do funkce ověřovatelů zápisu byli navrženi XXXXX XXXXXXXX a XXXXXXX XXXX.Zapisovatelkou zápisu byla navržena XXXX XXXXXXXXXX.Návrh byl jednomyslně přijat.Byl projednán a schválen program schŮze.Usnesení č.I3/2O schváleno Výsledek hlasování: Pro: 7 proti: 0 zdrželo se : 0 3.Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2019 Zastupitelstvo obce projednalo a ...

Načteno

edesky.cz/d/3999974

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třešovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz