« Najít podobné dokumenty

Obec Knínice (Jihlava) - Skládka BOREK - informace o uložených dokumentech za rok 2019 + další dokumenty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Knínice (Jihlava).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020_023/6
Valná hromada LKO Borek 25.06.2020
<br> Zpráva o činnosti představenstva za období od 10.prosince 2019 do 24.června 2020
<br> Vážení zástupci členských obcí <,>
<br> scházíme se na řádné valné hromadě,která má zhodnotit činnost našeho DSO Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek za první pololetí roku 2020 <.>
<br> Představenstvo se sešlo od poslední VH 3x,a to ve dnech 14.ledna,29.ledna a 28.května 2020.Na schůzky představenstva byli jako vždy zváni a pravidelně se jich zúčastňovali členové dozorčí rady a zástupci provozovatele <.>
<br> Jednání představenstva a dozorčí rady proběhlo dne 14.ledna a hlavním bodem kjednání bylo Zrušení stávající V2 a vyhlášení nové VZ na výběr dodavatele (projektanta) pro projekt Skládka odpadů S-OO Borek,rozšíření skládky (V.- VlI.etapa).Důvodem pro zrušení VZ byl nesouhlas vítězné společnosti s podepsáním navrhované smlouvy.Dále bylo projednáno rozpočtové opatření č.6/2019 v částce 270,- Kč,které bylo provedeno za E-ZAK uveřejnění formuláře v elektronické podobě,úhrada XXXX XXXXX s.r.o.) a informace od daňové poradkyně pí.Makovičkové,že je možné profinancovat 160.000,- Kč k účelu nesouvisejícímu se skládkou (Návrh ke zřízení webových stránek DSO LKO BOREK).Vtéto souvislosti byly všechny členské obce vyzvány,aby nahlásily poškozené/ztracené nádoby,a ty by byly za určitých podmínek vyměněny za nové <.>
<br> Ke schválení výsledku VZ se představenstvo sešlo 29.1.2020.Komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek doporučila představenstvu uzavření smlouvy s firmou FCC Dačice,s.r.0 <.>,která předložila nejnižší cenovou nabídku (U Stadionu 50/V,380 01 Dačice,nabídková cena 1.745.000 bez DPH) <.>
<br> Ostatní nabídky:
<br> NOVÁK & PARTNER,s.r.o <.>,V olšinách 2300/75,100 00 Praha,nabídková cena 1.860.000 bez DPH <.>
<br> Ing.XXXX XXXXX,Závodu míru XXXX,XXX XX Sokolov,nabídková cena 1.875.000 bez DPH.Projekt HTL,s.r.o <.>,Pohraniční 504/27,703 00 Ostrava,nabídková cena 1.880.000 bez DPH <.>
<br> Na jednání dne 28.května byli člen...
2020_023/5
Zpráva dozorčí rady Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu BOREK
<br> Zpráva dozorčí rady Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek zpracovaná pro jednání valné hromady konané dne 25.června 2020 v Dačicích <.>
<br> Cílem pravidelných společných zasedání představenstva a dozorčí rady během roku 2019 a jarních měsíců roku 2020 je průběžná kontrola hospodaření sdružení a získání většího přehledu o činností sdružení <.>
<br> Předmětem kontrolní činnosti dozorčí rady je hospodaření a skládkování <.>
<br> Kontrola hospodaření : Byla zaměřena na vedení účetnictví,správnost účetních dokladů a pohyby na
<br> běžném účtu.Zkontrolován byl závěrečný účet a hospodaření za rok 2019.Kontrolou hospodaření bylo zjištěno,že výsledek,který byl předložen účetní paní Jitkou Dvořákovou jako
<br> Závěrečný účet hospodaření za rok 2019 valné hromadě,odpovídá předloženým Výkazům <.>
<br> Dozorčí rada potvrzuje výsledek hospodaření :
<br> Příjmy v roce 2019 Nájem skládky,XXXX a kogenerační jednotky X.XXX.XXX,XX Kč Pronájem pozemků — pachtovne' 17.448,00 Kč Příjmy z pronájmu movitých věcí 6.243,60 Kč Příjmy z úroků 1.118,19 Kč Celkem 3.871.519,58 Kč Výdaje v roce 2019 Drobný hmotný dlouh.majetek 333.8 14,80 Kč Nákup materiálu l.350,00 Kč Služby peněžních ústavů 15.022,00 Kč Výdaje na dodav.pořízení informací 26.862,00 Kč Zpracování data služby souvis.s IT 10.192,00 Kč Nákup ostatních služeb 51.357,02 Kč Výdaje na opravy a údržbu 0,00 Kč Pohoštění 886,00 Kč Pojištění skládky 15.022,00 Kč Budovy,XXXX a stavby XXX.XXX,XX Kč Pozemky X.838.260,00 Kč Služby peněžních ústavů 2.939,00 Kč Platby daní a poplatků 1.013.263,00 Kč Celkem 6.688.799,82 Kč
<br> 2.817.280,24 Kč
<br> Saldo : příjmy — výdaje
<br> Inventarizaci bylo zjištěno,že DSO má k 31.12.2019 v evidenci nemovitý majetek v celkové hodnotě 40.821.l36,54 Kč,movité věci ve výši 1.329.585,00 Kč,drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 875.989,46 Kč a pozemky v celkové hodnotě 14.641.876,- Kč.Na účtu u České spořitelny,a.s.bylo k rozv...
2020_023/4
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ
<br> SDRUŽENÍ PRO LIKVIDACI KOMUNÁLNÍHO ODPADU BOREK
<br> Krajířova ul.27,380 13 Dačice
<br> IČO: 60816180
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019 — návrh ve zkráceném rozsahu
<br> Návrh závěrečného účtu v plném rozsahu včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
<br> IIV
<br> 2019 a inventarizační zprávy za rok 2019 jsou zveřejněny na elektronicke urední desce obce/města/městyse a na internetových stránkách Sdružení LKO Borek: http/lwww.dacice.cz
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v Kč ( FIN 2-12M )
<br> \ Třída Schv.rozpočet Upr.rozpočet skutečnost
<br> " 1 - Daňové příjmy 0,00,0,00 0,00 _
<br> t_2 — Nedaňové příjmy 3 862 000,00 3 862 000,00 3 871 519,58
<br> _3 — Kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00
<br> _4—_ přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 Příjmy celkem 3 862 000,00 _ 3 862 000,00 3 871 Slaa Třída Schv.rozpočet Upr.rozpočet skutečnost — 5 — Běžné výdaje 1 221 000,00 1 553 755,00 1 455 685,82_
<br> _ 6 — Kapitálové výdaje 3 418 600,00__ 5 504 445,00 5 233 114,00_
<br> [ Výdaje celkem 4 639 600,00 ] 7 058 200,00.6 688 799,8_2_ <,>
<br> Í Třída Schv.rozpočet ' Upr.rozpočet Skutečnoí|
<br> [_8 - Financování 777 600,00 \ 3 916 200,00 2 817 280,25 Rozvaha v Kč
<br> __Aktiva ( brutto hodnota ) Stav k 31.12.2018 Stav k 31.12.2019 _ __ Pozemky 7 385 016,00 14 641 876,00_
<br>,<.> Stavby 40 821 136,54 40 821 136,54— Samostatné hmotné movité věci 1 329 585,00 1 329 585,00 Drobný dlouh.hmotný majetek 875 989,46 875 989,46 Nedokončený dlouh.hmotný _majetek 69 000,00 401 400,00 Krátkodobé pohledávky - odběratelé 0,00 0,00
<br> ' Daň z příjmů PO _ 0,00 '_ 46 720,00 _1 Základní běžný účet 15 376 641,88 12 559 361,64 Aktiva celkem ( brutto hodnota ) 65 857 368,88 70 676 068,64_
<br> Stav k 31.12.2019
<br> _Pasiva Stav k 31.12.2018 _ _Vlastní kapitál 27 285 763,45 27 899 383 (& _Krátkodpbé závazky — dodavatelé 0,00 ' 0,00 - daň z příjmů PC 33 180,00 0,00 _-_ DPH 199 018,00 138 831,00 Ostatní dlouhodobé závazky 0,00 2 418 600,00 | Pasiva celkem 27 ...
2020_023/3
Zpráva o provozu skládky Borek
<br> Rok 2019
<br> Roční zpráva pro valnou hromadu SLKO Borek,konanou 25.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> I.Statistika množství uložených odpadů,výsledky hospodaření
<br>
 Za rok 2019 bylo na skládku přijato 19 993 tun odpadů,z toho je 14 176 tun čistého
<br> komunálního odpadu,1 904 tun materiálu pro TZS (pro překryv skládky),tedy 9,52% a 3 913
<br> tun ostatních odpadů <.>
<br>
<br> Návozy komunálního odpadu členské obce 2019
<br> 246476 Město Dačice Krajířova I 380 01 Dačice 1 535,86
<br> 286753 Město Třešť Revoluční 20 589 01 Třešť 1 008,44
<br> 289531 Město Jemnice Husova 103 675 31 Jemnice 982,94
<br> 247456 Město Slavonice Horní náměstí 378 81 Slavonice 540,47
<br> 246441 Obec Český Rudolec Český Rudolec 378 83 Český Rudolec 298,75
<br> 246387 Obec Budíškovice Budíškovice 378 91 Budíškovice 194,17
<br> 247715 Obec Volfířov Volfířov 380 01 Dačice 186,87
<br> 286311 Městys Nová Říše Nová Říše 588 65 Nová Říše 162,84
<br> 247481 Obec Staré Hobzí Staré Hobzí 378 71 Staré Hobzí 149,48
<br> 246409 Obec Cizkrajov Cizkrajov 378 81 Cizkrajov 145,23
<br> 247227 Obec Písečné Písečné 378 81 Slavonice 135,50
<br> 286265 Městys Mrákotín Mrákotín 588 54 Mrákotín 133,02
<br> 286648 Městys Stará Říše Stará Říše 588 67 Stará Říše 102,05
<br> 246492 Obec Dešná Dešná 378 73 Dešná 95,33
<br> 477320 Obec Peč Peč 380 01 Dačice 92,43
<br> 290149 Obec Police Police 675 34 Police u Jemnice 91,90
<br> 286168 Obec Krahulčí Krahulčí 588 56 Telč 87,52
<br> 289167 Obec Budkov Budkov 675 42 Budkov 84,08
<br> 666548 Obec Třebětice Třebětice 380 01 Dačice 81,51
<br> 246379 Obec Budeč Budeč 378 92 Budeč 79,36
<br> 373796 Obec Krasonice Krasonice 588 64 Krasonice 70,20
<br> 378194 Obec Mladoňovice Mladoňovice 675 32 Třebelovice 60,34
<br> 42634512 Obec Radkov Radkov 588 56 Telč 51,42
<br> 488631 Obec Markvartice Markvartice 588 56 Telč 47,64
<br> 246794 Obec Hříšice Hříšice 66 380 01 Dačice 45,20
<br> 373788 Obec Knínice Knínice 588 56 Telč ...
2020_023/2
Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
<br> Krajířova 27,380 13 Dačice I
<br> ZÁPIS
z jednání valné hromady
<br> Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek
konané 25.6.2020 od 15:00 h Kino Beseda
<br>
<br> Přítomní členové valné hromady a hosté – viz prezenční listina
<br>
Program:
1.Zahájení a kontrola úkolů z poslední valné hromady
2.Zpráva o činnosti představenstva
3.Zpráva dozorčí rady
4.Zpráva provozovatele
5.Závěrečný účet za rok 2019
6.Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2019
7.Roční účetní závěrka za rok 2019
8.Informace k rozšíření skládky
9.Různé
10.Závěr
<br>
<br> AD 1/ Zahájení a kontrola úkolů z poslední valné hromady
Předseda představenstva Ing.XXXXX XXXXX zahájil jednání,přivítal přítomné a konstatoval,že jednání
bylo svoláno v souladu se stanovami,že je přítomna nadpoloviční většina členů VH a jednání je schopné
usnášení.Byl schválen předložený program jednání.Z poslední valné hromady nevzešly žádné úkoly <.>
<br> VH SCHVALUJE (PRO: 51,PROTI: 0,ZDRŽEL SE: 0)
<br>
Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi a poté schváleni XXXXX XXXXXX a Mgr.XXXX XXXXXXX.Zapisovatelem
byla určena Ing.XXXXX XXXXXXXXXX <.>
<br> VH SCHVALUJE (PRO: XX,PROTI: X,ZDRŽEL SE: 2)
<br>
AD 2/ Zpráva o činnosti představenstva
Předseda představenstva Ing.XXXXX XXXXX shrnul činnost představenstva za uplynulý půlrok (od XX.XX <.>
2019 – 24.6.2020).Představenstvo se sešlo od poslední valné hromady třikrát,a to 14.1.2020,29.1.a
28.5.2020.Nejdůležitějšími body na jednáních P a DR bylo projednání „Závěrečného účtu za rok 2019“ <,>
zprávy o přezkumu hospodaření za rok 2019,roční účetní závěrky za rok 2019,vyhlášení a následné
vyhodnocení VZ na výběr dodavatele (projektanta) pro projekt Skládka odpadů S-00 Borek,rozšíření
skládky (V.– VII.etapa) <.>
<br> Celá zpráva představenstva je přílohou zápisu <.>
VH BERE NA VĚDOMÍ (PRO: 54,PROTI: 0,ZDRŽEL SE: 0)
<br>
<br> AD 3/ Zpráva o činnosti dozorčí rady
Za dozorčí radu přednesl zprávu pan Požár.Valnou hromadu seznámil s výsledky ko...
2020_023/1
MĚSTO DAČICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD DAČICE - STAROSTA
<br> KRAJÍŘOVA 27,380 13 DAČICE I
<br>
<br>
Spojovatelka Fax E-mail Bankovní spojení IČO / DIČ Úřed.hodiny
<br> 384 401 211 384 401 236 meu@dacice.cz ČS,a.s <.>,Jindřichův Hradec 00246476 Po,St 800-1700
<br> 384 401 210 384 401 235 e-podatelna@dacice.cz č.ú.0603143369/0800 CZ00246476 Pá 800-1400
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ČLENSKÉ OBCE
<br> DSO LKO BOREK
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Telefon XXXXXXXXX
<br> E-mail: zdravemesto@dacice.cz
<br> Datum: 01.07.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu DSO LKO Borek za rok 2019
<br>
<br>
Schválený závěrečný účet DSO LKO Borek za rok 2019
<br>
<br> - v elektronické podobě na stránkách města Dačice – http://www.dacice.cz
<br>
<br> - v listinné podobě: Město Slavonice,finanční odbor – XXXXXXXXX XXXXX,Horní náměstí XXX <,>
<br> XXX XX Slavonice
<br>
<br> Žádáme o zveřejnění tohoto oznámení na vašich úředních deskách,viz.zákon č.24/2017 Sb <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,asistentka DSO

Načteno

edesky.cz/d/3989036

Meta

Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Knínice (Jihlava)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz