« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Zápis ZO ze dne 29.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k zápisu
Obec Češov,Češov 49,506 01 jičín,IČ: 00271462
<br> Protokol o schvalování účetní závěrky
<br> Předmětem schvalování je účetní závěrka obce Češov za rok 2019 sestavená k 31.12.2019 (dále jen „účetní závěrka“).Schvalování účetní závěrky bylo uskutečněno na zasedání zastupitelstva obce Češov konaném dne 29.6.2020 na základě podkladů dodaných od účetní obce,a to zejména schvalovane' účetní závěrky,inventarizační zprávy,zprávy o přezkoumání hospodaření <.>
<br> Osoby,které rozhodovaly o schválení účetní závěrky dne 29.6.2020:
<br> XXXXXXXX XXXXXXX,starosta
<br> Vendula Hynková,místostarostka XXXXX XXXXXXXXX,člen zastupitelstva XXXX XXXXXXX,člen zastupitelstva XXXXX XXXX,člen zastupitelstva
<br> Z celkového počtu X členů zastupitelstva bylo přítomno 5 členů <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby s dopadem na schvalovanou účetní závěrku <.>
<br> Zastupitelstvo rozhodlo poměrem hlasů 5:0,že schvalovaná účetní závěrka poskytuje vrozsahu skutečností posuzovaných podle 5 4 vyhlášky č.220/2013 Sb.věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce Češov a účetní závěrku schvaluje.Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2019 na účet nerozděleného zisku <.>
<br> V 'ádření účetní obce k ' oku o schválení účetní závěr
<br> Účetní akceptovala schválení účetní závěrky bez připomínek <.>
<br> J iří Zajíček
<br> XXXXX XXXX
<br> Obec Češov Češov XX
<br> XXX XX Jičín
<br> Příloha č.1
<br> Lápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Češov dne 29.6.2020 — Prezenční listina
<br> Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce: lžpdpis:
<br> XXXXXXX XXXXXXXX Lov [
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Hynková Vendula.Áž/ / M
<br> ZajíčekJíří jf,% :::/,at; __,<.>
<br> XXXX XXXXX W “
<br> HOSTÉ:
k nahlédnutí
Zápis
<br> z 2.zasedání Zastupitelstva obce Češov <,>
<br> konaného dne 29.6.2020,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Češov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Vladimírem Kořínkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: Kořínek V <.>,Hynková V <.>,Ing.Kořínková L,Zajíček J.XXXX M <.>
X.Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Macha M <.>,zapisovatele Hynkovou V.<.> K návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov určuje ověřovateli zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J.a Macha M <.>,zapisovatelem Hynkovou V.<.>
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 1.1 Schválení programu
1) Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu byl vznesen předsedajícím návrh na doplnění ve znění : Pořádání akce SDH Češov s názvem Sousedské posezení s Příchvojankou <.>
K návrhu programu nebyl vznesen další návrh k doplnění programu <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Návrh programu:
<br> 1) Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
<br> 2) Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
<br> 3) Schválení Závěrečného účtu za rok 2019
<br> 4) Schválení Účetní závěrky za rok 2019
<br> 5) Souhlas se zařazením správního území obce Češov do územní působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje zájmového území MAS OZJ z.s.na období 202...

Načteno

edesky.cz/d/3989032

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz