« Najít podobné dokumenty

Město Dolní Bousov - Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav - odbor dopravy a silničního hospodářství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dolní Bousov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Magistrátu města Mladá Boleslav - odbor dopravy a silničního hospodářství
MAGISTRÁT MĚSTA XXXXX XXXXXXXX
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
ODDĚLENÍ DOPRAVY A SPRÁVY DOPRAVY
Komenského náměstí 61,XXXXX XXXXXXXX I,XXX XX XXXXX XXXXXXXX
<br> Stránka X z X Čj.: XXXXX/XXXX/ODSD/
<br> Spisová značka: 94249/2020/ODSD/
Č.j.: 94249/2020/ODSD/
Vyřizuje/Oprávněná
úřední osoba: Bc.Veronika Tyllerová
Tel.: 326716332
E-mail: veronika.tyllerova@mb-net.cz
Datum: 01.07.2020
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Magistrát města XXXXX XXXXXXXX,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako silniční správní úřad příslušný dle §
124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále
jen "zákon o silničním provozu"),na základě žádosti,kterou dne 30.06.2020 podalo Město Dolní Bousov,Nám <.>
T.G.Masaryka 1,294 04,Dolní Bousouv,zastoupené na základě plné moci společností JAZNAK spol.s r.o <.>,Mladá
Boleslav,Vinec 26,PSČ 293 01 a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR Krajského ředitelství Policie
Středočeského kraje,Územní odbor XXXXX XXXXXXXX,Dopravní inspektorát XXXXX XXXXXXXX KRPS-XXXXXX/ČJ-
XXXX-XXXXXX-KOM ze dne XX.XX.XXXX <.>
I.ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> stanovuje místní úpravu provozu v obci Střehom na pozemních komunikacích
formou opatření obecné povahy podle ust.§ 173 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br> spočívající v osazení svislého dopravního značení na místní komunikaci p.č.726/1 v k.ú.Horní Bousov v obci
Střehom,v souladu s předloženým dopravně inženýrským opatřením,které je nedílnou součástí tohoto
stanovení <.>
<br> Komunikace: úprava provozu na místní komunikaci p.č.726/1 v k.ú.Horní Bousov v obci
Střehom
<br> V termínu: co v nejkratším termínu
<br> Specifikace značení...

Načteno

edesky.cz/d/3984043

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dolní Bousov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz