« Najít podobné dokumenty

Obec Horušice - Závěrečný účet za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zprava-o-výsledku-přezkoumani-hospodaření-obce 2019 strojově čitelná
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> SpZn: SZ_088757/2019/KUSK Stejnopis č.2
<br> Čj.: 094095/2019/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HORUŠICE
IČ: 00640352
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Horušice za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  16.06.2020
 05.12.2019
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Horušice
<br> Horušice 23
<br> 285 73 Horušice
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
- kontroloři: XXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě sml...
Zprava o výsledku přezkoumani hospodaření obce
Krajský úřad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNĚHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 1 1
<br> 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_088757/2019/KUSK Stejnopis č.2 Cj.: 094095/2019/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> HORUŠICE IČ: 00640352
<br> za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Horušice za rok 2019 bylo zahájeno dne 29.07.2019
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: ' 16.06.2020 ' 05.12.2019 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Horušice Horušice 23 285 73 Horušice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXX - kontroloři: J iří Cernovský Zástupci obce: XXXXXXXXX XXXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXX » účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,; 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> — plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> — finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s j...
Výkaz pro hodnoceni plnění rozpočtu
__Líoence: DO2Q
<br> Ministerstvo financí
<br> XCRQBAli fAíA (01012019101012019)
<br> FIN 2-12 M
<br> VYKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 l 2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Horušice
<br> Horušice 93 __k_ _ __ 28573 Horušice _ |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY *Earagraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b __ 1 _ 2 _ 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 590 000,00 675 877,18 675 877,18 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 10 000,00 18 444,49 18 444,49 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 55 000,00 62 171,43 62 171,43 0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 579 000,00 579 255,95 579 255,95 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 56 000,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 230 000,00 1 304 551,91 1 304 551,91 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 0,30 0,30 půdního fond 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa 100,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 120 000,00 142 879,00 142 879,00 0000 1381 Daň z hazardních her 5 výj.dílčí daně z tech.her 12 000,00 15 513,07 15 513,07 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a podher kromě 78,07 78,07 výh.hr.př <.>
<br> 0000 1511 Daň Z nemovitých věcí 352 000,00 379 949,09 379 949,09 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfz všeobpoklsprávy SR 11 662,00 11 662,00 0000 4112 Neinvpřtransfery ze SR v rámci souhrdotvztahu 46 000,00 52 300,00 52 300,00 0000 4116 Ostatní neinvpřijatě transfery ze st.rozpočtu 101 129,00 101 129,00 0000 Bez ODPA 3 050 100,00 3 343 811,49 3 343 811,49 1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 45 000,00 44 829,00 44 829,00 1012 Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.45 000,00 44 829,00 44 829,00 1032 2111 Příjmy z poskytování Služeb a výrobků 21 777,00 21 777,00 1032 Podpora ostatnich produkčních činnosti 21 777...
Rozvaha
Licence: DOZQ
<br> ROZVA HA
<br> XCRGURXA fRYA (01012019/01012019)
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 1212019 IČO: 00640352 Název:,0996 Horušiee
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2019
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> ulice,č.p.Horušice 93 obec Horušice PSČ,pošta 285 73
<br> Údaje o organizaci identifikačníčislo 00640352 právní forma zřizovatel
<br> Kontaktni údaje
<br> telefon 327399809 fax e-m ail ohechorusice©seznam.cz
<br> VWWV stránky www.horusice.kh.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví XXXX XXXXXX +
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné \ za správnost údajů * Flf/J
<br> Okamžik sestavení (datum,čas): 16.06.2020,13h14m525
<br> 36.06.2020 fáŠiamszs
<br> Místo podnikání
<br> ulice,č.p.Horušice 93 obec Horušice PSČ,pošta 285 73
<br> Předmět podnikání hlavní činnost Veřejná správa vedlejší činnost CZ—NACE
<br> Razítko úšejcgiiegiotkg _ * ________ * __
<br> i
<br> i
<br> i
<br> oBEc HORUŠICE ! ičo: 00640352 \
<br> Statutární zástupce XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Podpisový záznam statutárního orgánu
<br> srrÍana Ě/a
<br> Libence: DO2Q
<br> __ _ * * * „ *f* * 74000001 ' ' Číslo Syntetický Běžné Minule položky Název poiožky účet ___ WÝ Brutto Korekce llllllll Netto AKTtVA CELKEM “ 07 344 431,34 3 090 490,87 """ 03 044 940,47 40 025 325,09 : ' A; " 'ýsišíáíňěí * 4" i 44 333 874,40“ a 092 900,07" “40 890 800,55 41 žsýzísal— I.Dlouhodobý nehmotný majetek lllll 260 882,72 178 439,72 82 443,00 89 943,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 36 682.72 36 682,72 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 224 200,00 141 757,00 82 443,00 89 943,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 __ _ _ i __ ___ _ __ ___ II.0Iouhodobý hmamý majet...
Přiloha
Licence: DOZQ
<br> PŘÍLOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 I 2019 IČO: 00640352
<br> Název: Obec Horušice
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2019
<br> Sídlo účetní jednotky
<br> ulice,č.p.Horušice 93 obec Horušice PSČ,pošta 285 73
<br> Údaje o organizaci identifikačničíslo 00640352 právní forma zřizovatel
<br> Kontaktni údaje
<br> telefon 327399809
<br> fax
<br> e-mail obechorusice©seznamcz WWW stránky www.horusice.kh.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví XXXX XXXXXX,]
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné * Ě _ za správnost údaju __“—
<br> Okamžik sestaveni (datum,čas): 16.06.2020,13h23m195
<br> isěéÍzózo 13h23m19s
<br> Misto podnikání ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Předmět podnikání hlavní činnost vedlejší činnost CZ-NACE
<br> Razítko účetnijgttnotíty—_
<br> i,_
<br> Statutární zástupce XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Podpisový záznam statutárního
<br> orgánu
<br> íwáoováno systérnem GINIŠ Tt:"iqrartaiss - U—CR ĚORDÍČ shot.Sirio <.>
<br> Horušice 93
<br> Veřejná správa
<br> „XCRGÍUPXA /' PtiA__(010_1_201_9_/_0_1012019)
<br> OBEC HORUŠICE iČO: 00640352
<br> 255571?
<br> Licence: DOZQ XCRGUPXA / PYA (01012019 101012019)
<br> 16.06.2020 13h23m19s Zpracováno Systémem GINJ'S Express - UCR GORDIC spol.s r.a.strana 2 l 15
<br> UCEHCGJ
<br> K4 <.>
<br> čistí ** položky
<br> P.| <.>
<br> (MANN—1
<br> P.|I <.>
<br> 0101-th—1
<br> P.|II <.>
<br> Simpsona-x
<br> P.|V <.>
<br> (Dm'NIU'JU'I-ŘUJMA
<br> _L—L-L NAC)
<br> RV <.>
<br> 1.2 <.>
<br> 70.05.2020 13h5rn1š- _
<br> DO2Q
<br> informace-podle 5“ 7 odst.Šli—zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> lest/potom _ Majetek a závazky účetníjednotky
<br>.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br>.Vyřazené pohledávky
<br>.Vyřazené závazky
<br>.*Ostatní majetek
<br> Krátkodobé podmímšě pohledávky z transf—erů a krátkodobě podníišé závazicšž transferů
<br>.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předf...
Inventurní evidence
Licence: D02Q XCRGUIEB HEB (01012019 f£101201gj
<br> Inventu rnl ev1dence
<br> \: členění SU,AU,ORG
<br> Období: 1212019
<br> ICO: 00640352
<br> Název: Obec Horušíce Éu' AU ORG text Účetnístav 018 0010 0000000000000 38 082,72 9.1.3- 991.9.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> D.DNM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 36 602.72.018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 36 882,72 019 0010 0000000000000 224 200,00 9.19.9919.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> D.NM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „224 299.99- 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 224 200,00 021 0200 0000000000000 2 219 054,00 9.2.1.9.209.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> B 31?va PEG.SWŽŘVÉŘVWĚGŘWQ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 213 53.54.99.021 0400 0000000000000 3 805 455,00 952.1 _ 9499 ______________ K.001000393 veřýpáořěfětšěni __________________________________________ i?.665 455.00_ 021 0500 0000000000000 207 010,00 92,1.95%._ _ _ _.<.> _._._ _ JĚn_é.iť'Ž€fIÝr—"z'€é.$itě.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 267.916,99.021 0501 0000000000000 5 115 947,44 92.1.9501.<.>.<.>.<.>.„._ _ _ _ _ Jin.é.ivže.flý.f5.'<.é.$í'€ě.(Př-95).<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 511594734.021 0502 0000000000000 22 221 102,08 92.1,9592 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jinéjnženýrskéeítě.(Em-5) ___________________________________________ 22 221.192,95.021 0503 0000000000000 5 355 503,83 923.9.593: _ _.<.> -.<.> _ _ _ _ _.5171900500310.s_ítěÁPřt(3.5) ____________________________________________ 5.355 503.83.021 0000 0000000000000 120 430,00 921.9699.<.>.<.> <.>,„ _ _ _._ _ 9.8.1301 0900._______________________________________________________ „129 11.30.09- 021 Stavby 38 900 003,35 022 0040 000000000000...
Inventarizacni zprava
QBEC Horušíce IC 00640352
<br> Inventarizační zpráva o provedení řadně inventury na základě % 29a & 30 zákona číslo 563/91 Sb.ke dni 31.12.2019 inventarizační komise pro OBEC Horušice
<br> den zahajeni inventarizace: 4.1.2020 den skončení inventarizace: 31.1.2020
<br> Způsob zjišťování skutečných stavů majetku : fyzicke-dokladovou inventurou.zapis obsahuje příloh Zjištěné inventarizační rozdíly: nebyly zjištěny
<br> Návrh opatření k využití neupotřebítelného případně přebytečného majetku :?er - nebyla navržena žádná opatření <.>
<br> Inventarizační komise konstatovala: a) je zajištěna hmotná odpovědnost majetku b) je zajištěna ochrana a využití majetku 0) je zajištěno řadně udržování stavu majetku d) inventarizovaný majetek je veden v inventární knize a je umístěn v obci Horušice
<br> Připomínky inventarizační komise: nebyly vzneseny žadné připomínky Inventarizační komise neshledala žadné inventarizační rozdily <.>
<br> Inventarizační komise byla řadně proškolena s vyhláškou dne 27.12.2019
<br> Jména členů inventarizační komise: Podpisy členů inventarizačkomise pro obec Horušice PředsedalK: XXXXX XXXXXX /\ Členové lK: Markéta Poskočilova
<br> XXXXX XXXXXX
<br> Jana Fílova
<br> Zodpovědný pracovník: Vlasitmil Šalený:
Závěrečný učet
Licence: D02Q strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> Obec Horušice 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00640352
<br> název Obec Horušice 
<br> ulice, č.p.Horušice 93
<br> obec Horušice
<br> PSČ, pošta 285 73
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 327399809
<br> fax
<br> e-mail obechorusice@seznam.cz
<br> WWW stránky www.horusice.kh.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.30.06.2020 20h 8m12s
<br>
<br> Licence: D02Q strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 3 004 100,00  3 178 720,49  3 178 720,49 
<br> Nedaňové příjmy 468 200,00  2 157 603,75  2 157 603,75 
<br> Kapitálové příjmy   66 000,00  66 000,00 
<br> Přijaté transfery 46 000,00  563 970,00  563 970,00 
<br> Příjmy celkem 3 518 300,00  5 966 294,24  5 966 294,24 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.590 000,00  675 877,18  675 877,18 
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 10 000,00  18 444,49  18 444,49 
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 55 000,00  62 171,43  62 171,43 
<br> 111 Daně z příjmů f...

Načteno

edesky.cz/d/3982906

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz