« Najít podobné dokumenty

Obec Holštejn - Zápis z 11. schůze

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Holštejn.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 11. schůze
1
<br>
<br> ZÁPIS Z 11.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HOLŠTEJN
<br> DATUM KONÁNÍ SCHŮZE: 18.6.2020 v 18:00
<br> MÍSTO JEDNÁNÍ: KANCELÁŘ OÚ
<br> 1) Zahájení
<br> Zahájení provedl starosta obce Ing.XXXX XXXXXXX,přivítal přítomné zastupitele obce a přítomné
hosty <.>
<br> Starosta konstatoval,že informace o konání schůze OZ byla zveřejněna na úřední desce obce
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 10.6.2020 (§ 93 odst.1 zákona o obcích) <.>
<br> Starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 5
členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 5-ti členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br>
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Starosta se navrhl zapisovatelem dnešního jednání a vyzval zastupitele,aby navrhli ověřovatele
zápisu.Navrženi byli XXX XXXXX XXXXXX a XXX XXXXXXXX XXXXXXX <.>
<br>
<br> Návrh usnesení č.X: Zastupitelstvo obce schvaluje zapisovatelem pana Ing.Petra Mynaříka a za
ověřovatele zápisu pana Tomáše Blažka a XXXX XXXXXXXXX Vymazala <.>
Hlasování č.X: Pro: X Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato
<br>
3) Schválení programu schůze
<br>
<br> Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce <.>
<br>
<br> Program dnešní schůze:
<br> • Zahájení
<br> • Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> • Schválení programu schůze
<br> • Schválení závěrečného účtu obce za rok 2019
<br> • Schválení účetní závěrky obce za rok 2019
<br> • Schválení smlouvy č.JMK064795/20/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK na akci:
<br> „Podpora chodu prodejny se smíšeným zbožím „Koloniál na návsi“ v obci Holštejn“
<br> • Schválení návrhu textu Dodatku č.1 ke SoD s firmou STAVKOM na realizaci akce
<br> „Výstavba sociálního bydlení v obci Holštejn“ uzavřené dne 6.5.2020
<br> • Schválení návrhu textu SoD s firmou 2F PROJEKT s.r.o.na vypracování projektové
<br> dokumentace k akci „Přístřešek pro kontejnery na tříděný od...

Načteno

edesky.cz/d/3981646

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Holštejn      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz