« Najít podobné dokumenty

Obec Rudice (Uherské Hradiště) - Návrh - účetní závěrka a závěrečný účet r. 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rudice (Uherské Hradiště).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava.pdf (4.04 MB)
<.>.<.> Kralský úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraie
<br> Obec Rudice Rudice 109 687 32 Nezdenice
<br> Odbor ekonomický Oddělení kontrolní
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.května 2020 Ing.Zuzana Svobodová KUZL 25669/2019 KUSP 25669/2019 EKO
<br> Zpráva č.420/2019/EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rudice,IC: 00542270 za rok 2019
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 20.05.2020 - 21.05.2020 (jednorázově přezkoumání)
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Kontrola byla zahájena písemným oznámením doručeným kontrolovaně osobě dne 10.1.2020.Posledním kontrolním úkonem bylo vrácení písemností a dokladů dne 21.05.2020
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Rudice,Rudice 109 687 32 Nezdenice
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.Zuzana Svobodová
<br> Obec Rudice zastupovaly:
<br> starostka: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXXXX účetní: XXXXXX XXXXXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21.tel.: 577 043 206.fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr—zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Pravidla rozpočtového provizoria
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> Popis písemností Návrh rozpočtu na rok 2019 byl zveřejněn na úřední desce od 22: 11.2018 do 17.12.2018,v podobě umožňující dálkový přístup ve stejném termínu v souladu s ustanovením & 11 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Spolu s návrhem rozpočtu na rok 2018 byly zveřejněny údaje o schváleném rozpočtu na rok 2018 a očekávaném plnění rozpočtu za rok 2018 <.>
<br> Vzhledem k tomu,že rozpočet obce Rudice na rok 2019 byl schválen před 1.1,2019,neřídilo se jeho rozpočtové hospodaření pravidly rozpočto...
zauc2019.pdf (127.54 kB)
Licence: D0L5 strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> Obec Rudice 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00542270
<br> název Obec Rudice 
<br> ulice, č.p.109
<br> obec Rudice
<br> PSČ, pošta 68732
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 572 691 438
<br> fax
<br> e-mail obec.rudice@iol.cz
<br> WWW stránky www.obec-rudice.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.01.06.2020 15h 2m50s
<br>
<br> Licence: D0L5 strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 5 989 000,00  6 539 000,00  6 380 286,86 
<br> Nedaňové příjmy 349 800,00  249 600,00  223 106,97 
<br> Kapitálové příjmy 21 000,00  87 000,00  86 870,00 
<br> Přijaté transfery 107 200,00  212 400,00  572 000,00 
<br> Příjmy celkem 6 467 000,00  7 088 000,00  7 262 263,83 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.1 332 000,00  1 542 000,00  1 448 337,90 
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 24 000,00  40 000,00  39 499,84 
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 127 000,00  134 000,00  133 227,42 
<br> 111 Daně z příjmů fyz...
vykaz zisku.pdf (96.1 kB)
Licence: D0L5 XCRGUVXA / VXA (01012019 / 01012019)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 00542270
Název: Obec Rudice 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 6 185 298,85    5 515 729,14   
<br> I.Náklady z činnosti 5 903 817,85    5 215 882,34   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 326 321,41    237 992,72   
<br> 2.Spotřeba energie 502 227 650,00    274 441,80   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 667 016,36    564 154,70   
<br> 9.Cestovné 512 4 668,00    6 840,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 21 204,79    27 535,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 811 066,11    720 832,12   
<br> 13.Mzdové náklady 521 1 986 623,00    2 117 517,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 574 096,00    534 297,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 4 628,00    3 997,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 9 537,00    15 354,00   
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 80 000,00    74 999,00   
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 500,00    200,00   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 11 729,50    14 944,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547     10 000,00   
<br> 01.06.2020 15h19m15s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D0L5 XCRGUVXA / VXA (01012019 / 01012019)
<br> Č...
rozvaha.pdf (100.62 kB)
Licence: D0L5 XCRGURXA / RXA (01012019 / 01012019)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 00542270
Název: Obec Rudice 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 65 902 311,36  9 965 145,80  55 937 165,56  54 582 351,22 
<br> A.Stálá aktiva 59 122 864,43  9 965 145,80  49 157 718,63  49 513 213,08 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 750 688,00  454 898,00  295 790,00  314 258,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 88 588,00  88 588,00     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 662 100,00  366 310,00  295 790,00  314 258,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 53 290 648,43  9 510 247,80  43 780 400,63  44 117 427,08 
<br> 1.Pozemky 031 27 766 994,17    27 766 994,17  27 649 078,62 
<br> 2.Kulturní předměty 032 14 000,00    14 000,00  14 000,00 
<br> 3.Stavby 021 22 048 990,46  7 917 015,00  14 131 975,46  14 593 556,46 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 728 029,00  164 964,00  1 563 065,00  1 563 822,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 428 268,80  1 428 268,80     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 185 686,00    185 686,00  178 290,00 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 118 680,00    118 680,00  118 680,00 
<br> III.Dlouhodobý f...
priloha.pdf (111 kB)
Licence: D0L5 XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 00542270
Název: Obec Rudice 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti i v následujícím období. Nedošlo ke změnám z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní metody byly měněny v návaznosti na změny předpisů k účetním metodám, zejména prováděcí vyhlášky k zák. 410/2009 a ČÚS 701-708 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Odpisy DM se provádí rovnoměrným způsobem měsíčně. Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery jsou členěny na dlouhodobé a krátkdobé. Dlouhodobými se rozumí ty, které budou vypořádány od
poskytnutí déle, než do jednoho roku. Územní plán považuje účetní jednotka za nehmotný majetek. DDHIM v ocenění 3000-40000,- . DDNM 3000-60000,-. DHM a DNM a cenné papíry se vedou v
pořizovacích cenách. Zásoby - pořiz. cena, metoda B. Úč. jednotka oceňuje reálnou hodnotou majetek určený k prodeji v případě, že pozemky jsou větší než 400m2 a částka prodeje nad 40 tis. Kč <.>
Ostatní nemovitosti při předpokl. částce prodeje nad 100 tis. Kč. Movité věci při předpokl. prodejní částce nad 40 tis. Kč. Daň z příjmů se účtuje na základě podaného daňového přiznání a účtuje se
do nákladů příslušného účetního období. Časově se rozlišují energie. Je tvořena rezerva na obnovu kanalizace <.>
<br> 01.06.2020 15h20m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D0L5 XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 415 610,96  317 931,05 
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 415 61...
inv.zprava.pdf (481.03 kB)
OBEC RUDICE,RUDICE 109,687 32 p.NEZDENICE
<br> Inventarizační zpráva za rok 2019
<br> 1.Časový a věcný průběh inventarizace
<br> dnech 2.12.2019—11.12.2019
<br> lnventuru ostatního majetku a závazků provedli členové invent.komisi k 31.12.2019 ve dnech 2- 31.1.2020 <.>
<br> lnventuru materiálu na skladě provedli členové inventarizační komise dne 6.1.2020 <.>
<br> 2.Způsob provedení inventury Skutečné stavy majetku a závazků členové inv.komisí zjišťovali:
<br> a) fyzickou ínventurou v pripade majetku,u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci na základě příloh inventurního soupisu <,>
<br> \:
<br> k závazkům,tj.faktury,smlouvy,kontrolou splatnosti.V prípadě,ze príloha obsahuje více nez 20 položek,provedou kontrolu namátkou u 20ti položek.Inventuru nemovitostí členové komisí provádí srovnáním přílohy inventurního soupisu <.>
<br> 3.Doložení provedených inventur Členové inv.komisí sestavili inventurní soupisy,které doložili přílohami,přehledem majetku přebývajícího a chybějícího a přehledem majetku k přesunutí <.>
<br> 4.Invetarizační výsledky Inventarizační rozdíly zjištěny nebyly.Účet inventurní stav
<br> účetní stav
<br> rozdíl
<br> Majetek 018 88 588,-
<br> 019 662 100,-
<br> 021 22 048 990,46 022 1 728 029,— 028 1 428 268,80 031 27 766 994,17 036 118 680,—
<br> 032 14 000,-
<br> 069 5 081 528,— 042 185 686,- Oper.Evidence 415 610,96
<br> Odpisy
<br> 078 88 588,-
<br> 079 366 310,- 081 7 917 015,- 082 164 964,- 088 1 428 268,80
<br> 311 pohledávky 328 816,80 321—342,378,závazky 243 012,65 374 vratka volby 6 014,-
<br> 381 zákony on-line 7 260,—
<br> 112 materiál 16 099,43 314 zálohy 124 685,-
<br> 231 stav BÚ 6 285 314,70 389 dohad.Účty 167 091,-
<br> 401 jmění ÚJ 44 931 254,24 403 transfery 4 907 044,38 406 změna 2010 5 956 420,48 407 ocenění poz.101 070,42 432 výsl.hosp.minul.Let 10 064 448,81 441 Rezervy kanalizace 268 000,-
<br> 902 Jiný drobný DHM 415 610,96 923 KPP z dův.užívání maj.10 933 350,-
<br> V Rudicích dne 30.1.2020 Podpisy členů...
fin.pdf (91.26 kB)
Licence: D0L5 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012019
Zpracoval: XXXXXXXXX XXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXhXXmXXs Strana: 1
IČO: 00542270
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k 12/2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Rudice
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
<br> a b X X 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1.332.000,00 1.542.000,00 1.448.337,90 108,73 93,93
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 24.000,00 40.000,00 39.499,84 164,58 98,75
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 127.000,00 134.000,00 133.227,42 104,90 99,42
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1.250.000,00 1.250.000,00 1.240.903,15 99,27 99,27
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 162.000,00 104.000,00 83.980,00 51,84 80,75
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2.500.000,00 2.800.000,00 2.793.446,80 111,74 99,77
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 2.000,00 1.185,60 ******* 59,28
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom 183.000,00 200.000,00 198.280,00 108,35 99,14
0000 1341 Poplatek ze psů 10.000,00 10.000,00 9.341,00 93,41 93,41
0000 1361 Správní poplatky 14.000,00 16.000,00 6.210,00 44,36 38,81
0000 1381 Daň z hazardních her s výj.dílčí daně z t 30.000,00 34.000,00 33.283,07 110,94 97,89
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 7.000,00 7.000,00 167,46 2,39 2,39
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 350.000,00 400.000,00 392.424,62 112,12 98,11
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 29.000,00 29.000,00 ******* 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 92.200,00 95.400,00 95.4...

Načteno

edesky.cz/d/3981643

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rudice (Uherské Hradiště)
01. 07. 2020
01. 07. 2020
27. 06. 2020
26. 06. 2020
25. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rudice (Uherské Hradiště)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz