« Najít podobné dokumenty

Obec Drahenice - Veřejná vyhláška - čistírna odpadních vod č.p. 6

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Drahenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV čov č.p. 6.pdf (1.13 MB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM Odbor životního prostředí
<br> Váš dopis: 27.05.2020
<br> Spisová značka: SZ MěÚPB 44275/2020/OŽP/Dum Číslo jednací: MeUPB 4492812020/OŽP/Dum Datum: 28.05.2020
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> E-mail: milos.dubovsky©pribram.eu Telefon: XXX 402 482
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> Zahájení řízení podle 5 47 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> "správní řád“),podle 5 115 zákona c.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon“),ve věci vydání společného povolení podle % 94j zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a povolení kvypouštění odpadních vod do vod podzemních podle 5 8 odst.1 písm.0) vodního zákona <.>
<br> XXX XXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Drahenice 6,262 85 Drahenice
<br> (dále jen “stavebník") dne 27.05.2020 podal žádost o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla: domovní čistírna odpadních vod se zasakovacím objektem
<br> (dále jen "stavba"),vč.povolení k vypouštění odpadních vod.Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení <.>
<br> Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
<br> Název kraje Středočeský
<br> Název obce Drahenice
<br> Parcelní čísla dle evidence KN (druh st.p.16/1 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.116 pozemku) a název KU (zahrada) v katastrálním území Drahenice
<br> Přibližné určení polohy DČOV: 1100685,784555
<br> (souřadnice X,Y) vsak: 1100688,784580
<br> Vzdálenosti od hranic pozemků DČOV na parc.č.116: 2 m od pozemku st.20 a 3,7 m od
<br> pozemku č.105 <,>
<br> vsak na st.p.16/1: 7,8 m od pozemku st.16/4 a 7,7 m od pozemku č.16/3 <,>
<br> vše v KÚ Drahenice Hydrologické pořadí 1-08-04-0470-0-00 Hydrogeologický rajon 6320
<br> Údaje o předmětu rozhodnutí:
<br> Stavba řeší výstavbu domovní čistírny odpadních vod,která zajistí likvidaci odpadních vod ...

Načteno

edesky.cz/d/3981642

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Drahenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz