« Najít podobné dokumenty

Obec Myslejovice - Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Myslejovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Myslejovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztrát ZŠ a MŠ Myslejovice
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Základní škola a mateřská škola Myslejovice, okres Prostějov, příspěvková organizace, Myslejovice 1, 798 05 <,>
Myslejovice, IČ 70993386
sestavený k 31.12.2019
<br> ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )
okamžik sestavení: 06.02.2020
<br> 1
<br> č.ř <.>
<br> 2 3 4
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č <.>
<br> Číslo
položky Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický
<br> účet
<br> A.4 567 017,195 403 050,23NÁKLADY CELKEM 1A.I. až A.V <.>
I.4 567 017,195 403 050,23Náklady z činnosti 2A.I.1. až A.I.36 <.>
1.407 829,823Spotřeba materiálu 403 365,39501
2.52 618,004Spotřeba energie 60 810,00502
3.5Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.6Prodané zboží 504
5.114Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.115Aktivace oběžného majetku 507
7.116Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.36 874,007Opravy a udržování 112 695,00511
9.3 710,008Cestovné 2 448,00512
10.9Náklady na reprezentaci 513
11.117Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.259 505,3310Ostatní služby 209 142,11518
13.3 324 802,0011Mzdové náklady 2 711 148,00521
14.1 120 816,0013Zákonné sociální pojištění 921 302,00524
15.13 885,2014Jiné sociální pojištění 11 380,73525
16.68 950,0415Zákonné sociální náklady 58 405,96527
17.16Jiné sociální náklady 528
18.17Daň silniční 531
19.18Daň z nemovitostí 532
20.19Jiné daně a poplatky 538
22.21Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23.1,0022Jiné pokuty a penále 542
24.23Dary a jiná bezúplatná předání 543
25.24Prodaný materiál 544
26.25Manka a škody 547
27.26Tvorba fondů 548
28.27Odpisy dlouhodobého majetku 4 540,00551
29.28Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30.29Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31.30Prodané pozemky 554
32.31Tvorba a zúčtování rezerv 555
33.32Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34.33Náklady z vyřazených pohledávek 557
35.111 768,84118Náklady z drobného dlouhodobého  majetku 69 490,00558
36.2 290,0034Ostatní náklady z činnosti 2 290,00549
II.Finanční ...

Načteno

edesky.cz/d/3981639

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Myslejovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz