« Najít podobné dokumenty

Obec Myslejovice - Příloha Obec Myslejovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Myslejovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha Obec Myslejovice
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Myslejovice čp.145,798 05 Myslejovice
Obec Myslejovice00288489
<br> sestavená k 31.12.2019
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXX,ou.myslejovice@gmail.com,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období.Žádná činnost není
omezena <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701 - 710.Hranice pro zařazení majetku do
DDHM je stanovena na částku 3.000,- Kč s dobou použitelnosti delší než jeden rok.Účtování u opravných položek k
31.12.daného účetního období.Zvolený způsob odpisování majetku je rovnoměrný,o odpisech se účtuje ročně <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 01.06.2020
11:47:50
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (OBEC),verze: 2020.01
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 1 870 577,61 1 729 513,00Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
5 692,00 5 692,00Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> 32 421,00 32 421,00Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- 20 716,00Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- -Krátkodobé podmín...

Načteno

edesky.cz/d/3981636

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Myslejovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz