« Najít podobné dokumenty

Obec Ledce (Brno-venkov) - Návrh závěrečného účtu DSO Šatavsko za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledce (Brno-venkov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Šatavsko - SZÚ 2019 - příloha 1b - úvěry – kopie.xlsx (156.73 kB)
příloha 1b - úvěry
Tabulka č.1b
Obec/DSO: ŠATAVSKO
Okres: Brno - venkov
<br> Přehled úvěrů,půjček a návratných finančních výpomocí přijatých obcemi a dobrovolnými svazky obcí od peněžních
ústavů,jiných fyzických a právnických osob v roce 2019 (bez organizačních složek státu a státních fondů)
<br>
Účel úvěru Výše úvěru
(v tis.Kč)* Poskytovatel úvěru Termín splatnosti Úroková Způsob ručení
sazba
v %
1 2 4 5 6 7
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obec/DSO celkem 0.00
*) V případě přijatého úvěru v cizí měně se uvádí údaj v cizí měně
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX Kontroloval: XXXX XXXXXXXXX Datum: X/X/XX Razítko svazku obcí:
(jméno a příjmení,telefon,podpis) (jméno a příjmení,telefon,podpis)
Šatavsko - komentář k SZU - rok 2019.pdf (188.37 kB)
Š a t a v s k o BRATČICE
SVAZEK OBCÍ LEDCE
Bratčice čp.36,664 67 Syrovice,ČR SOBOTOVICE
<br> provozní kancelář: SYROVICE
<br> Ledce čp.28,664 62 Hrušovany u Brna
<br> __________________________________________________________________________________
<br> Bankovní spojení : KB,a.s.I Č : TEL : E mail : WWW :
<br> účet číslo : 107-9677540237/0100 68730756 547385564 satavsko@satavsko.cz satavsko.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Věc:
<br> Komentář za vlastní hospodaření – příloha k státnímu závěrečnému účtu pro rok 2019
<br>
<br> Příjmy za rok 2019 byly nižší než v roce 2018 a činily celkem 9 777 569,95 Kč,z toho nedaňové příjmy
<br> ve výši 8 165 917,04 Kč a dotace 1 611 652,91 Kč.Nižší příjmy jsou z důvodu nižších transferů od členských
<br> obcí <.>
<br> Nedaňové příjmy jsou tvořeny především z výběru vodného a stočného.Transfery jsou tvořeny
<br> neinvestičními transfery členských obcí ve výši 392 037,91 Kč a současně na úroky z úvěru a členský poplatek <.>
<br> Investičními transfery 1 009 615,-Kč jsou prostředky na splátky úvěru.Pro rok 2019 byl potvrzen členský
<br> příspěvek na 1 osobu ve výši 20,- Kč.Rozdíly mezi příjmy a výdaji v roce 2019 jsou větším odběrem vodného a
<br> také stočného <.>
<br> Stočné bylo vybíráno ve výši 38,50 Kč za m³ bez DPH.Vodné bylo vybíráno ve výši 26,40 Kč za m³ bez
<br> DPH <.>
<br> Výdaje v roce 2019 jsou vyšší než v roce 2018,činily 8 787 265,39 Kč.Výdaje zahrnovaly běžné výdaje
<br> ve výši 8 943 385,39 Kč.Organizace v roce 2019 neměla investiční výdaje.Neinvestiční transfery obcím byly v
<br> roce 2019 ve výši 175 523,- Kč <.>
<br> Nedaňové výdaje jsou tvořeny splátkami úroků z úvěru ve výši 2 347,98 Kč.a provozními výdaji na
<br> činnosti kanalizační soustavy (nejvýznamnější položky je údržba,opravy kanalizací,technický dozor,energie <,>
<br> chemie,materiál,mzdy,správní poplatky za odběr podzemní vody) <.>
<br> V Bratčicích: 05.02.2020
<br>
<br> Vyhotovila: XXXXXX XXXXXXX
<br>
XXXX XXXXXXXXX
<br> předseda představenstva svazku obcí
Inventarizační zprava za rok 2019.pdf (7.49 MB)
Inventarizační zpráva za rok 2019
<br> Kontrolovaný subjekt: Svazek obcí Šatavsko IČ: 68730756
<br> Datum zpracování: 25.2.2020
<br> 0 Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci
<br>.Plán inventur je přílohou č.1) této Inventarizační zprávy,byl řádně zpracován a odsouhlasen,inventarizační komise postupovala v souladu svyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizační komise byly odsouhlaseny na podpisové vzory,které jsou přílohou zápisu o provedeném školení.Nedošlo kžádnému
<br> pracovnímu úrazu <.>
<br>.Proškolení členů inventarizační komise tvoří přílohu č.2) této Inventarizační zprávy
<br> 0 Podmínky pro ověřování skutečností a součinnost zaměstnanců Ověřenískutečnosti bylo provedeno za přítomnosti předsedy představenstva a účetní svazku obcí.Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br>.Přijatá opatření ke zlepšení inventur,k informačním tokům Žádná opatření nebylo nutno přijímat,inventarizace byla řádně provedena,podklady byly v pořádku připraveny a ověřeny porovnáním se skutečností.S odkazem na plán inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy
<br> Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
<br> Inventarizační rozdíly dle inventurních soupisů nebyly zjištěny,nejsou tedy k řešení.2 přílohy č.|) Seznamy inventurních soupisů",této inventarizační zprávy jsou vyplývající zjištění členěna na kódy 01-04,10-12 <.>
<br> 01 Řešeníschodků a mank
<br> Schodky a XXXXX nebyly zjištěny.Inventarizační komise stanovuje tento postup pro nevypořádané rozdíly:
<br> Vzhledem k tomu,že rozdíly nebyly zjištěny,nebyly také předmětem vypořádání <.>
<br> 02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění: Inventarizační přebytky nebyly zjištěny
<br> 03 Změny odpisových plánů: V roce 2019 nedošlo k žádné změně
<br> 04 Řešení návrhů na opravné položky majetku: Návrhy na opr...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.pdf (646.42 kB)
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Údbor kontrolní a právní — oddělení přezkumu ohei Žerotínovo náměstí 3
<br> oííl 32 Brno
<br> Spin.: S — JMK 4ÚT4'H2Ú19 ÚKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> DSO ŠATAYSKOc okres Brno-venkov
<br> Ípráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápísu z dílčího přezkoumání hospodaření,která proběhlo dnech 21.října 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,která se uskutečnilo dne ?.května ÉUEÚ.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení & 53 zákona ě.]ESIZDDU Sb.<.> o obcích a v souladu se zákonem ě.42Úř2í3í14 Sb.„ o přezkoumávání hospodaření územních samosprávní-“ch celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hos podařeníls
<br> Místo provedení přezkoumání: dílčí přezkoumání: Provozní kancelář svazku Ledce č.p,23.664 eo Hrušovany u Brna koneěně přezkoumání'.Krajský úřad Jihomoravského kraje Ěerolínovo náměstí 3„ áíll 82 Brno
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověření-' řízením přezkoumání: Mgr.Veronika Rychlá
<br> Kontrolor: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu Š X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedenim odboru kontrolního a právního
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání hvlí přitom ní: XXXX XXXXXXXXX — předseda PhDr.Mgr.Pelr Haramachc MBA.LLM.— manažer
<br> XXXXXX XXXXXXX - áěelni
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou ohlastí hospodaření uvedené v €; ?.odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.posouzené podle hledisek uvedených v & 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření hýIo výkonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlitých právních úkonů se výchází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení “ 2 odst.3 zákona o řezkountávání hos odařeni nehvlv ředmětem _.<.> P.í“ — - ř p...
FIN2-12_2019.pdf (308.33 kB)
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Šatavsko; IČO 68730756; Bratčice 36,Bratčice,664 67
<br> Za období: 12/2019
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2019
<br> Datum sestavení: 10.2.2020
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 4121 12 166 000,00 12 166 000,00 392 037,91Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3,22
<br> 4221 1 913 500,00 1 913 500,00 1 009 615,00Investiční přijaté transfery od obcí 52,76
<br> 14 079 500,00Bez paragrafu 14 079 500,00 1 401 652,91 9,96XXXX
<br> 2310 2111 1 300 000,00 1 143 000,00 1 336 496,73Příjmy z poskytování služeb a výrobků 116,93
<br> 2310 2324 0,00 157 000,00 156 120,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 99,44
<br> 1 300 000,00Pitná voda 1 300 000,00 1 492 616,73 114,822310 XXXX
<br> 2321 2111 5 370 000,00 5 188 000,00 5 187 543,27Příjmy z poskytování služeb a výrobků 99,99
<br> 2321 2324 0,00 1 659 000,00 1 481 656,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 89,31
<br> 2321 2328 10 000,00 10 000,00 0,00Neidentifikované příjmy 0,00
<br> 2321 2329 20 000,00 20 000,00 0,00Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00
<br> 5 400 000,00Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6 877 000,00 6 669 199,27 96,982321 XXXX
<br> 6310 2141 2 000,00 2 000,00 338,04Příjmy z úroků (část) 16,90
<br> 2 000,00Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 338,04 16,906310 XXXX
<br> 6330 4138 0,00 0,00 210 000,00Převody z vlastní pokladny 0,00
<br> 0,00Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 210 000,00 0,006330 XXXX
<br> 6409 2329 15 000,00 15 000,00 3 763,00Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25,09
<br> 15 000,00Ostatní činnosti jinde nezařazené 15 000,00 3 763,00 2...
Návrh Zaverecny_ucet_2019.pdf (730.76 kB)
Návrh Závěrečného účtu za rok 2019
Šatavsko
<br> 31.12.2019Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Šatavsko
Bratčice 36
664 67
<br> 68730756
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 774714068
E-mail demkova@satavsko.cz
<br> Doplňující údaje
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd a paragrafů 1
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 2
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 3
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů a vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům 4
<br> Majetek,tvorba a použití peněžních fondů,přehled poskytnutých příspěvků a dotací v roce 2019 5
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 6
<br>
<br> 2019
<br> Skutečnost % %
<br> 8 165 917,04 6 717 000,00 121,57 8 194 000,00 99,66
<br> 1 611 652,91 14 079 500,00 11,45 14 079 500,00 11,45
<br> 9 777 569,95 20 796 500,00 47,02 22 273 500,00 43,90
<br> 8 943 385,39 20 710 500,00 43,18 21 035 500,00 42,52
<br> 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00
<br> 8 943 385,39 20 830 500,00 42,93 21 155 500,00 42,27
<br> -834 184,56 34 000,00 -2 453,48 -1 118 000,00 74,61
<br> -834 184,56 34 000,00 -2 453,48 -1 118 000,00 74,61
<br> 2019
<br> Skutečnost % %
<br> 1 401 652,91 14 079 500,00 9,96 14 079 500,00 9,96
<br> 1 492 616,73 1 300 000,00 114,82 1 300 000,00 114,82
<br> 6 669 199,27 5 400 000,00 123,50 6 877 000,00 96,98
<br> 338,04 2 000,00 16,90 2 000,00 16,90
<br> 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3 763,00 15 000,00 25,09 15 000,00 25,09
<br> 9 777 569,95 20 796 500,00 47,02 22 273 500,00 43,90
<br> 2 022 454,49 3 400 000,00 59,48 3 400 000,00 59,48
<br> 6 514 801,76 17 209 500,00 37,86 17 209 500,00 37,86
<br> 1 146,00 2 000,00 57,30 2 000,00 57,30
<br> 55 879,98 64 000,00 87,31 64 000,00 87,31
<br> 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 134 559,16 150 000,00 89,71 450 000,00 29,90
<br> 4 544,00 5 000,00 90,88 30 000,00 15,15
<br> 8 943 385,39 20 830 500,00 42,93 21 155 500,00 42,27
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3981623

Meta

Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledce (Brno-venkov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz