« Najít podobné dokumenty

Obec Ledce (Brno-venkov) - Návrh závěrečného účtu obce Ledce za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ledce (Brno-venkov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření.pdf (2.47 MB)
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní — oddělení přezkumu obcí Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 49642/2019 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> obce LEDCE,okres Brno-venkov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 5.srpna 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 22.dubna 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: dílčí přezkoumání: Obecní úřad Ledce Ledce 1,664 62 Hrušovany u Brna konečné přezkoumání: Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXXXXX - starosta
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 12.července 2019,a to doručením ...
Pohyby majetku.pdf (1.66 MB)
Obec Ledce,IČO 00488194
<br> Aktualní období Vybraný majetek
<br> Přehled pohybu majetku podle druhu pohybu a třídy
<br> za období od 01/2019 do 12/2019
<br> 12/2019
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky
<br> Nedokončený a pořizovaný maj.Zálohy na majetek
<br> Drobný hmotný majetek Drobný nehmotný majetek Dlouhodobý majetek k prodeji Kulturní předměty
<br> KEO4 1.7.0 RSOa
<br> Datum Datum Období Číslo Inventární číslo Název Umístění zařazení pohybu zpracování dokladu Částka Zůstatková cena 001 Pořízení počátečního stavu Třída 18 Drobný nehmotný majetek 018-08 Licence foto obce 27.02.2019 27.02.2019 02/2019 700005 8 349.00 0,00 Za třídu 18 (počet 1) 8 349,00 0,00 Třída 21 Stavby 02160051 Herní sestava celokovová 22.08.2019 22.08.2019 08/2019 700041 149 047,80 149 047,80 02160052 Vahadlová houpačka dvoumístná 22.08.2019 22.08.2019 08/2019 700042 13 582,25 13 582,25 021600-53 Řet'ezova trojhoupačka 22.08.2019 22.08.2019 08/2019 700043 73 640,60 73 640,60 021600-54 Houpadlo na pružině pes 22.08.2019 22.08.2019 08/2019 700044 11 180,40 11 180,40 021600-55 Oplocení dětského hřiště 22.08.2019 22.08.2019 08/2019 700045 101 349,60 101 349,60 021600-56 Informační tabule s provozním řádem 22.08.2019 22.08.2019 08/2019 700046 8 845,10 8 845,10 Za třídu 21 (počet 6) 357 645,75 357 645,75 Třída 22 Samostatné movité věci 022—3 Kuchyňská linka OÚ 15.02.2019 15.02.2019 02/2019 700007 40 243,00 40 243,00 Za třídu 22 (počet 1) 40 243,00 40 243,00 Třída 28 Drobný hmotný majetek 028HŘ>13 XXXXXXX XXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX 09/2019 700049 5 247,77 0,00 028HR-14 XXXXXXX XXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX 09/2019 700050 5 247,77 0,00 028HR-15 XXXXXXX XXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX 09/2019 700051 5 247,77 0,00 028HR-16 XXXXXXX XXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX 09/2019 700052 5 247,77 0,00 028HR-17 XXXXXXX XXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX 09/2019 700053 5 247,77 0,00 028HR»18 XXXXXXX XXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX 09/2019 700054 5 247,77 0,00 028HR-19 XXXXXXX XXXX XX.XX.XXXX XX.XX.XXXX 09/...
FIN 2-12 - 2019.pdf (8.09 MB)
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 13.1.2020 v 09:09 KEO-W 1.11.334 / UCUO4O
<br> výkaz : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období : 12/2019 ke dni : 31.12.2019
<br> Sestava uložena: C:\AIis\KEOWdata\O1\Sestavy\2019\VO40-201912KO1.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: |Co ' 00488194
<br> Název : Obec Ledce Sídlo : Ledce 1,664 62 Ledce
<br> Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> Fin 2-12M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> XXX XXXXX IČO XXXX XX XXXXXXXX Název a sídlo účetní jednotky : Obec Ledce Ledce 1,664 62 Ledce |.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ŠÉieÝf Rozpoěeí * Výíiéěeíáí * Paragraf Položka Text rozpočet % po změnách % počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 747 000,00 98,24,747 000,00 98,24 ——*_*—7_39*8_8_4,7_6 0000 1112 Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky 17 000,00 114,12.: 19 500,00 99,49 19 400,37 0000 \ 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 56 000,00 116,87 66 000,00 99,17 65 449,56 0000 * 1121 Daň z příjmů právnických osob 586 000,00 104,02 609 600,00 99,99 609 540,46 0000 1132 Daň z příjmů právnických osob za obce 100 000,00 143,07 143 100,00; 99,98 143 070,00 10000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 404 000,00 97,72 1 404 000,00% 97,72 1 371 948,21 10000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 50 000,00 101,52 60 000,5 84,60 50 760,29 [0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažd'ováni,sběru,přepravy 110 000,00 98,62 110 000,00 98,62 108 485,00 _ 0000 1341 Poplatek ze psů 7 500,00 90,00 7 500,00 90,00 6 750,00 *0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 10000 1344 Poplatek ze vstupného 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 10000 1356 Přijmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geologpráce 1 000 000,00 81,95 896 100,00 91,45 819 463,16 0000 1361 ; Správní poplatky * ** * *** 25 000,00 10,00 25 000,00 10,...
Návrh ZÚ Ledce.pdf (10.21 MB)
Obec Ledce
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2019
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2019
<br> Údaje o organizaci Název Adresa
<br> IČ Právní forma
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon E-mail
<br> Obec Ledce
<br> sestavený ke dni 31.12.2019
<br> Obec Ledce Ledce
<br> 66462 Ledce 00488194 Obec
<br> 547236463 referentka©|edceobec.cz
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah návrhu závěrečného účtu
<br> |.Rozpočtové hospodaření- detailně
<br> Rozpočtové hospodaření- sumárně
<br> Daňové příjmy
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br> Plnění běžných výdajů dle paragrafů
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br> Plnění celkových výdajů dle oddílů
<br> Analýza příjmů a výdajů po měsících
<br> Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> ||.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů
<br> Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> |||.Hospodářská činnost
<br> IV.Přehled poskytnutých a přijatých transferů
<br> V.Majetek
<br> Vl <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> KEO-W 1.11.341
<br> Strana 1/20
<br> Obec Ledce
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2019
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailne
<br> \:
<br> R ' R “ Položka Skutečnost ozřocef % owoce? % Rozdíl schvaleny upraveny Třída 1 DANOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 32ch pr'lmu fyZ'CKYCh “Ob placena 73386476 74700000 98.24 74700000 9824 1311524 Daň z příjmů fyzických osob placená 1112,1940037 1700000 11412 1950000 9949 99.63 poplatniky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 1113 „ 6544956 5600000 116.67 6600000 99.17 550.44 srazkou 1121 Daň z příjmu právnických osob 60954046 56600000 10402 60960000 99.99 59.54 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 14307000 10000000 14307 1431000...

Načteno

edesky.cz/d/3981621

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ledce (Brno-venkov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz