« Najít podobné dokumenty

Obec Hlubyně - Návrh závěrečného účtu 2019 Svazku obcí Březnicko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hlubyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 6 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Středočeského kraje ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY
<br> Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SvopZn: SZ_077228/2019/KUSK Stejnopis č.Z/ Cj.: 002711/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO BŘEZNICKO,SVAZEK OBCÍ IČ: 71173668 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření DSO BŘEZNICKO,svazek obcí za rok 2019 bylo zahájeno dne 07.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávaj ícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 02.10.2019
<br> ' 06.05.2020 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Náměstí 11 262 72 Březnice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX - kontroloři: XXXXX XXXXX (X.XX.XXXX) Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX (X.X.XXXX)
<br> Zástupci DSO: Ing.XXXX XXXXXXXXX — předseda svazku XXXXXX XXXXXXXXXX — účetní svazku
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,č 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ato:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy...
Příloha č. 6 - Zpráva strojově čitelný formát
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> SpZn: SZ_077228/2019/KUSK Stejnopis č <.>
<br> Čj.: 002711/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO BŘEZNICKO,SVAZEK OBCÍ
IČ: 71173668
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání hospodaření DSO BŘEZNICKO,svazek obcí za rok 2019 bylo zahájeno dne
<br> 07.08.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného
<br> přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  02.10.2019
 06.05.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX
- kontroloři: XXXXX XXXXX (X.XX.XXXX)
Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX (X.X.XXXX)
<br>
<br>
<br> Zástupci DSO: Ing.XXXX XXXXXXXXX – předseda svazku
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX – účetní svazku
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní...
Příloha č. 5 - Příloha
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 10.2.2020 11:01:16
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> § 55 - Náklady na pořízení dlouhodobého majetku - pořizovací cena,za kterou byl majetek pořízen +
<br> náklady s pořízením související <.>
<br> § 64 - Účetní jednotky neměla k okamžiku sestavení roční účetní závěrky majetek určený k prodeji <.>
<br> § 65 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky o opravných položkách neúčtovala <.>
<br> § 66 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky účtovala o oprávkách dlohodobého majetku <.>
<br> § 67 - Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala <.>
<br> § 69 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky účtovala o časovém rozlišení <,>
<br> § 70 -Tento účet se v našem účtovém rozvrhu nevyskytuje <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 8.71.004 Strana 1 Tisk: 18.3.2020 20:34:17
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 10.2.2020 11:01:16
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
<br> rozvahový
<br> účet
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br>...
Příloha č. 4 - Rozvaha
Příloha
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 10.2.2020 11:01:16
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> A.1.Informace podle §7 odst.3 zákona
<br> Nejsou informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky <.>
<br> A.2.Informace podle §7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle §7 odst.5 zákona
<br> § 55 - Náklady na pořízení dlouhodobého majetku - pořizovací cena,za kterou byl majetek pořízen +
<br> náklady s pořízením související <.>
<br> § 64 - Účetní jednotky neměla k okamžiku sestavení roční účetní závěrky majetek určený k prodeji <.>
<br> § 65 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky o opravných položkách neúčtovala <.>
<br> § 66 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky účtovala o oprávkách dlohodobého majetku <.>
<br> § 67 - Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala <.>
<br> § 69 - Účetní jednotka k okamžiku sestavení roční účetní závěrky účtovala o časovém rozlišení <,>
<br> § 70 -Tento účet se v našem účtovém rozvrhu nevyskytuje <.>
<br> FENIX,Výkaznictví 8.71.004 Strana 1 Tisk: 18.3.2020 20:34:17
<br>
<br> Příloha
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 10.2.2020 11:01:16
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> A.4.Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo
<br> položky
Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Pod
<br> rozvahový
<br> účet
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br>...
Příloha č. 3 - Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva
<br> Na základě Směrnice č.1/201 1 účetní jednotky Březnicko,svazek obcí byla provedena řádná inventarizace veškerého majetku a závazků v souladu s ustanoveními © 29 a 5 30 zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví;
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019 inventarizační komisí ve složení:
<br> Příjmení ajméno
<br> Předseda komise: XXXXXXXX XXXXX Člen komise: Mgr.XXXXX XXXXXX Člen komise: XXXX XXXX
<br> Za inventarizovaný majetek hmotně odpovídá: XXXXXXXXX XXXX
<br> Průběh inventarizace lnventarizace byla zahájena dne: X.1.2020
<br> Inventarizace byla ukončena dne: 30.l.2020
<br> Prohlášení pracovníka hmotně odpovědného za inventarizovaný majetek
<br> a) všechny doklady týkající se inventarizovaného majetku a závazků,kterého se inventarizace týkalajsem odevzdal k inventarizaci <,>
<br> b) všechny přírůstky a úbytky do zahájení inventarizacejsem předal k proúčtování a nic jsem nezatajíl <.>
<br> Datum Příjmení ajméno
<br> Způsob provedení inventarizace a) fyzická b) dokladová
<br> Výsledek inventarizace
<br> Syntetický & analytický účet: Skutečný stav: Účetní stav: Rozdíl: 021 — Stavby 287 473,80 287 473,80 0 081 —— Oprávky ke stavbám 86 244,00 86 244,00 0 231 — Základní běžný účet ÚSC 1 470 423,28 1 470 423,28 0 321 — Dodavatelé 2 400,00 2 400,00 0 401 — Jmění účetníjednotky 1 506 919,48 1 506 919,48 0 406 — Oceňovací rozdíly při pr.p.met.8 400,00 8 400,00 0 408 — Opravy předch.účetních obd._ 1 290 122,10 1 290 122,10 0 432 — Výsledek hosp.předch.úč.období 1 339 307,06 1 339 307,06 0
<br> Výsledky jednotlivých inventarizací jsou uvedeny v příloze tohoto zápisu <.>
<br> Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv,než kteréjsou v rekapitulaci uvedeny <.>
<br> 1—2
<br> Vyjádření inventarizační komise
<br> a) k zjištěným inventarizačním rozdílům (zdajde o zaviněná nebo nezaviněná manka,přebytky,a vyjádření ke způ- sobu zúčtování inventarizačních rozdílů,např.zjištěné inventarizační manko bude předepsáno ...
Příloha č. 2 - výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> okamžik sestavení: 10.2.2020 11:01:15
<br> Název účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Sídlo: Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> územní samosprávný celekPrávní forma:
<br> IČO : 71173668
<br> Název položky
Číslo
<br> položky
<br> Syntetický
<br> účet
<br> 1 2 3 4
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Hlavní činnost
Hospodářská
<br> činnost
Hlavní činnost
<br> Hospodářská
<br> činnost
<br> A.52 578,94 46 412,00 NÁKLADY CELKEM
<br> I.52 578,94 46 412,00 Náklady z činnosti
<br> 1.750,00 501 Spotřeba materiálu
<br> 2.502 Spotřeba energie
<br> 3.503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
<br> 4.504 Prodané zboží
<br> 5.506 Aktivace dlouhodobého majetku
<br> 6.507 Aktivace oběžného majetku
<br> 7.508 Změna stavu zásob vlastní výroby
<br> 8.511 Opravy a udržování
<br> 9.512 Cestovné
<br> 10.513 Náklady na reprezentaci
<br> 11.516 Aktivace vnitroorganizačních služeb
<br> 12.35 454,94 30 038,00518 Ostatní služby
<br> 13.521 Mzdové náklady
<br> 14.524 Zákonné sociální pojištění
<br> 15.525 Jiné sociální pojištění
<br> 16.527 Zákonné sociální náklady
<br> 17.528 Jiné sociální náklady
<br> 18.531 Daň silniční
<br> 19.532 Daň z nemovitostí
<br> 20.538 Jiné daně a poplatky
<br> 22.541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 23.542 Jiné pokuty a penále
<br> 24.543 Dary a jiná bezúplatná předání
<br> 25.544 Prodaný materiál
<br> 26.547 XXXXX a škody
<br> XX.XXX Tvorba fondů
<br> 28.14 374,00 14 374,00551 Odpisy dlouhodobého majetku
<br> 29.552 Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 30.553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 31.554 Prodané pozemky
<br> 32.555 Tvorba a zúčtování rezerv
<br> 33.556 Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> 34.557 Náklady z vyřazených pohledávek
<br> 35.558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku
<br> 36.2 000,00 2 000,00549 Ostatní náklady z činnosti
<br> II....
Příloha č. 1 - plnění rozpočtu
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 711736682019 12
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Březnicko,svazek obcí
<br> Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Neinv.přijaté transf.od obcí 268 000,00 265 800,00 265 800,00 99,2 100,00000 4121
<br> Příjmy z úroků (část) 800,00 800,00 531,56 66,4 66,46310 2141
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 800,00 800,00 531,56 66,4 66,46310
<br>
<br> P ř í j m y c e l k e m 268 800,00 266 600,00 266 331,56 99,1 99,9
<br> FENIX,Výkaznictví 8.71.004 Strana 1 Tisk: 18.3.2020 20:32:32
<br>
<br> IČO: 71173668 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Březnicko,svazek obcí sestavený k 31.12.2019
<br> II.Rozpočtové výdaje
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 238,00 61,9 61,96310 5163
<br> Obec.příj.a výd.z fin.operací 2 000,00 2 000,00 1 238,00 61,9 61,96310
<br> Nákup materiálu j.n.2 000,00 2 000,006409 5139
<br> Nákup ostatních služeb 32 000,00 32 000,00 28 800,00 90,0 90,06409 5169
<br> Pohoštění 5 000,00 5 000,006409 5175
<br> Ostatní nákupy j.n.2 000,00 2 000,00 100,06409 5179
<br> Neinv.transfery spolkům 2 000,006409 5222
<br> Ostatní činnosti j.n.41 000,00 41 000,00 30 800,00 75,1 75,16409
<br>
<br> V ý d a j e c e l k e m 43 000,00 43 000,00 32 038,00 74,5 74,5
<br> FENIX,Výkaznictví 8.71.004 Strana 2 Tisk: 18.3.2020 20:32:32
<br>
<br> IČO: 71173668 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC,DSO A RR (v Kč)
<br> Březnicko,svazek obcí sestavený k 31.12.2019
<br> III.Financování - třída 8
<br> Název Schválený Rozpočet Výsledek od Číslo
<br> rozpočet po změnách poč...
Návrh závěrečného účtu 2019
Březnicko,svazek obcí
<br> Náměstí 11
<br> 262 72 Březnice
<br> IČ: 71173668
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu za
<br> rok 2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracoval: XXXXXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br> Zveřejněno na elektronické úřední desce v období ………………………….<.> <.>
<br>
<br> Vyvěšeno:
<br>
<br> Sejmuto:
<br>
<br>
<br>
<br> Závěrečný účet svazku za rok 2019
<br>
<br>
zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
<br> rozpočtů,ve znění platných předpisů <.>
<br>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
<br>
Název Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RU
<br>
<br> Příjmy
<br>
<br> Třída 1-Daňové příjmy
<br> Třída 2-Nedaňové příjmy 800 800 531,56 66,4 66,4
<br> Třída 3-Kapitálové příjmy
<br> Třída 4-Přijaté transfery 268 000 265 800 265 800,00 99,2 100,0
<br> Příjmy celkem 268 800 266 600 266 331,56 99,1 99,9
<br> Konsolidace příjmů
<br> Příjmy celkem po konsol.268 800 266 600 266 331,56 99,1 99,9
<br>
<br> Výdaje
<br>
<br> Třída 5-Běžné výdaje 43 000 43 000 32 038,00 74,5 74,5
<br> Třída 6-Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem 43 000 43 000 32 038,00 74,5 74,5
<br> Konsolidace výdajů
<br> Výdaje celkem po konsol.43 000 43 000 32 038,00 74,5 74,5
<br>
Financování celkem po kon.–225 800 -223 600 -234 293,56 103,8 104,8
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC je součástí závěrečného účtu – příloha č.1
<br>
<br>
2) Výkaz zisku a ztráty
<br>
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti svazku za rok 2019 činil zisk ve výši 219 919,56 Kč <.>
<br> Tento výsledek bude převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních
<br> období <.>
<br>
Výkaz zisku a ztráty ÚSC – příloha č.2 <.>
<br>
<br>
3 ) Stav peněžních prostředků
<br> K 31.12.2019 byl na účtu svazku tento stav peněžních prostředků:
<br>
<br> Základní běžný účet u České spořitelny,a.s.pobočky Březnice – 1 ...

Načteno

edesky.cz/d/3981619

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hlubyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz