« Najít podobné dokumenty

Obec Čermákovice - Návrh závěrečného účtu DSO Moravskokrumlovsko za rok 2019.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermákovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2019.pdf (764.3 kB)
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Moravskokrumlovsko; IČO 71224831; Okružní 394,672 01 Moravský Krumlov
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 18.2.2020 v 14:44
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 2 057 681,37 7 986 631,64
<br> I.Náklady z činnosti 2 053 184,52 7 981 667,49
<br> 1.Spotřeba materiálu 15 222,00501 31 381,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511
<br> 9.Cestovné 7 268,00512 774,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 392 000,52518 564 408,49
<br> 13.Mzdové náklady 884 050,00521 1 020 338,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 256 936,00524 326 529,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 19 418,00542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 57 996,00551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodobého majetku 420 294,00558 6 038 237,0...
Výkaz rozvaha k 31.12.2019.pdf (630.12 kB)
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Moravskokrumlovsko; IČO 71224831; Okružní 394,672 01 Moravský Krumlov
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 18.2.2020 v 14:44
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 6 521 139,71 12 381 276,7518 902 416,46 11 932 234,42
<br> A.Stálá aktiva 6 521 139,71 2 669 226,049 190 365,75 2 727 222,04
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 261 487,30 0,00261 487,30 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 261 487,30261 487,30018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 6 259 652,41 2 669 226,048 928 878,45 2 727 222,04
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 57 996,00 521 884,00579 880,00 579 880,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 201 656,416 201 656,41028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 147 342,042 147 342,04 2 147 342,04042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 4.Dlouhodobé půjčky 067
<br> 5.Termínované vklady dlouhod...
Výkaz příloha k 31.12.2019.pdf (3.81 MB)
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Moravskokrumlovsko; IČO 71224831; Okružní 394,672 01 Moravský Krumlov
<br> Dobrovolný svazek obcí
<br> Okamžik sestavení: 18.2.2020 v 14:45
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka DSO Moravskokrumlovsko nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním
období.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> S ohledem na vyhlášku č.460/2012 kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb.Došlo k dílčím změnám v názvech a
obsahovém vymezení některých účtů.S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č.709 a č.710.Nové předpisy
závazné od 1.1.203 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou,k
výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> ˇUčetní metody,Které jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.O účetnictví,vyhlášky č.410/2009Sb.Českých
účetních standardů č.701 až 710 a metodiky JMK <.>
Způsob účtování zásob - B
Způsob účtování opravných položek - k 31.12.daného účetního období <.>
Účetní jednotka neúčtuje o reálné hodnotě <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transfe...
Výkaz Fin -12 k 31.12.2019.pdf (3.75 MB)
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Moravskokrumlovsko Okružní 394,672 01 Moravský Krumlov
<br> 712248312019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 385 300,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 661 700,00 639 569,00165,99 96,66
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 000,00 20 000,000,00 100,00
<br> 385 300,00 681 700,00 659 569,000000 * 171,18 96,75
<br> 385 300,00 681 700,00 659 569,00000 ** 171,18 96,75
<br> 3639 0,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 465 000,00 460 000,000,00 98,92
<br> 0,00 465 000,00 460 000,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 0,00 98,92
<br> 0,00 465 000,00 460 000,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 0,00 98,92
<br> 3900 40 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 0,000,00 0,00
<br> 3900 1 200 000,002324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 200 000,00 997 913,0083,16 83,16
<br> 1 240 000,00 1 240 000,00 997 913,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo3900 * 80,48 80,48
<br> 1 240 000,00 1 240 000,00 997 913,00Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo390 ** 80,48 80,48
<br> 6310 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 657,0665,71 65,71
<br> 1 000,00 1 000,00 657,06Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 65,71 65,71
<br> 1 000,00 1 000,00 657,06Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 65,71 65,71
<br> 1 626 300,00 2 387 700,00 2 118 139,06PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 88,71130,24
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> ...
Moravskokrumlovsko Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 (1).pdf (1.81 MB)
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S — JMK 56276/2019 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> MORAVSKOKRUMLOVSKO,okres Znojmo
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 25.října 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 25.května 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání:
<br> dílčí přezkoumání: Obecní úřad Moravský Krumlov Okružní 394,672 01 Moravský Krumlov konečné přezkoumání: Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Zerotínovo náměstí 3,601 82 Brno Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Kontrolor: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X Zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXX J anderka - předseda
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení © 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinno...
Návrh závěrečného účtu DSO MOravskokrumlovsko za rok 2019 (1).pdf (158.88 kB)
Moravskokrumlovsko,Okružní 394,Moravský Krumlov,672 01
<br> Návrh závěrečného účtu
<br> DSO Moravskokrumlovsko za rok 2019
Účetní závěrka - výsledek hospodaření svazku za rok 2018
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí-členské příspěvky 393 200 Kč
<br> Neinvestiční přijaté transfery od obcí Po oranžové 2018 246 369 Kč
<br> Neinvestiční transfery od obcí celkem 639 569 Kč
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 000 Kč
<br> Celkem transfery 659 569 Kč
<br> Rozpočet svazku na rok 2019
<br> Schválen dne 13.12.2018
<br> příjmy 1 626 300 Kč
<br> výdaje 1 626 300 Kč
<br> financování 0 Kč
<br> Rozpočtové opatření č.1/2019
<br> Schváleno dne 5.1.2019
<br> příjmy 0 Kč
<br> výdaje 0 Kč
<br> financování 0 Kč
<br> Rozpočtové opatření č.2/2019
<br> Schváleno dne 5.2.2019
<br> příjmy 23 700 Kč
<br> výdaje 23 700 Kč
<br> financování 0 Kč
<br> Rozpočtové opatření č.3/2019
<br> Schváleno dne 5.4.2019
<br> příjmy 5 000 Kč
<br> výdaje 5 000 Kč
<br> financování 0 Kč
<br> Rozpočtové opatření č.4/2019
<br> Schváleno dne 1.5.2019
<br> příjmy 0 Kč
<br> výdaje 0 Kč
<br> financování 0 Kč
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.5/2019
<br> Schváleno dne 1.8.2019
<br> příjmy 252 700 Kč
<br> výdaje 252 700 Kč
<br> financování 0 Kč
<br> Rozpočtové opatření č.6/2019
<br> Schváleno dne 1.10.2019
<br> příjmy 460 000 Kč
<br> výdaje 460 000 Kč
<br> financování 0 Kč
<br> Rozpočtové opatření č.7/2019
<br> Schváleno dne 1.11.2019
<br> příjmy 0 Kč
<br> výdaje 0 Kč
<br> financování 0 Kč
<br> Rozpočtové opatření č.8/2019
<br> Schváleno dne 1.12.2019
<br> příjmy 20 000 Kč
<br> výdaje 20 000 Kč
<br> financování 0 Kč
<br> Rozpočet a jeho plnění schválený upravený skutečnost
<br> Příjmy daňové 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> nedaňové 1 241 000 Kč 1 706 000 Kč 1 458 570 Kč
<br> kapitálové 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> transfery 385 300 Kč 681 700 Kč 659 569 Kč
<br> Příjmy celkem 1 626 300 Kč 2 387 700 Kč 2 118 139 Kč
<br> Výdaje běžné 1 626 300 Kč 2 387 700 Kč 2 010 427 Kč
<br> kapitálové 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> Výdaje celkem 1 6...
Doložka o vyvěšení Návrhu závěrečného účtu DSO MOravskokrumlovsko za rok 2019 (1).docx (11.91 kB)

Načteno

edesky.cz/d/3981617

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermákovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz