« Najít podobné dokumenty

Obec Pila - Závěrečný účet obce Pila za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pila.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pila za rok 2019
O KPA- É
<br> odbor finanční
<br> KRAJSKY_
<br> KARLOVA
<br> (3)
<br> Č.j.: KK/638/FI/19-8
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE
<br> ODBOR FINANČNÍ
<br> Se sídlem: Karlovy Vary,Závodní 353/88,360 06 Karlovy Vary — Dvory,Česká republika
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pila
<br> IČO: 69981264 za rok 2019
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> — 19.9.2019 (dííčípřezkoumámý - 28.4.2020 (konečné přezkoumání)
<br> na základě písemné žádosti územního celku doručené krajskému úřadu dne 12.02.2019 v souladu s 542 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.420/2004 Sb.“) <.>
<br> Zahájeno bylo dne 20.06.2019 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření vsouladu s 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s © 5 odst.2 písmene b) zákona č.255/2012 Sb <.>,okontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,(dále i „zákon č.255/2012 Sb.“) <.>
<br> Místo uskutečněného dílčího přezkoumání: Obecní úřad Pila Pila 97 360 01 Pila
<br> Místo uskutečněného konečného přezkoumání: Krajský úřad Karlovarského kraje Závodní 353/88 360 06 Karlovy Vary
<br> Přezkoumání bylo provedeno na základě oprávnění vyplývajícího z pověření k přezkoumání ve smyslu 5 5 zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 zákona č.255/2012 Sb.vydaného vedoucí finančního odboru Krajského úřadu Karlovarského kraje pod číslem 2019/154/P dne 19.6.2019 vč.dodatku č.1 ze dne 14.1.2020 a dodatku č.2 ze dne 21.4.2020 <.>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2019 do 31.12.2019.Zástupci územního celku:
<br> — Mgr.XXXXXXXXX XXXXXXX — starosta obce
<br> — Věra Nesrstová — zástupce účetní firmy Ing.Klouda - Sokolov
<br> Č.j.: KK/638/FI/19-8
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> a) při dílčím přezkoumání
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> - kontrolor:
<br> Bc.Alena lmrichová
<br...
Fin 2-12
Ministerstvo financí ČR schváleno č.j.111/138 224/2002
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÚ,REGIONÁLNÍCH XXX A DOBROVOLNÝCH SVAZKÚ osci
<br> Rok
<br> Měsíc
<br> IČO:
<br> 2019
<br> 12
<br> 69981264
<br> Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Pila,Pila 97
<br> l.Rozpočtové prijmy
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč na dvě desetinná místa
<br> Fin2—12M
<br> „ Schválen' Roz očet V'sledek od Paragraf Polozka Text rozpočežl po zrršěnách pcyačátku roku %SR %UR a b 1 2 3
<br> 0000
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob placená plátci 1 400 000,00 1 468 108,80 1 506 872,98 107,63 102,64 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník 20 000,00 20 000,00 148 007,39 740,04 740,04 0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou 130 000,00 130 000,00 158 280,85 121,75 121,75 0000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 200 000,00 1 474 200,00 1 474 192,23 122,85 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 900 000,00 2 900 000,00 3 410 586,06 117,61 117,61 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon 0,00 1 434,00 1 433,10 0,00 99,94 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 450 000,00 508 290,00 508 290,00 112,95 100,00 0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 4 290,00 4 290,00 143,00 100,00 0000 1381 Daň z hazardních her 0,00 39 549,00 39 548,45 0,00 100,00 0000 1382 Zrušený odv.z loterií & pod.her kromě 0,00 200,00 198,97 0,00 99,48 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 150 000,00 150 000,00 150 535,85 100,36 100,36 0000 2460 Splátky půjčp.od obyvatelstva 0,00 98 127,20 98 127,20 0,00 100,00 0000 4111 NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp.0,00 26 344,00 26 344,00 0,00 100,00 0000 4112 NI př.tránsf.ze str.v něm.souh.dotv 0,00 115 500,00 115 500,00 0,00 100,00 0000 4121 Nl.př.transf.od obci 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 100,00
<br> oddíll./ 1'
<br> ].Rozpočtové prumy
<br> Paragraf poíožka Text Schválený Rozpočet Výsledek od %SR % UR rozpočet po zmenaoh pocatku roku
<br> a b 1 2 3 0000 4222 Inv.př.transfery od krajů 0,00 222 590,00 222 590,00 0,00 100,00 0000 ***...
Závěrečný účet obce Pila za rok 2019
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PILA ZA ROK 2019
<br> (5 17 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: Obec Pila Ulice,č.: Pila 97 Obec: Pila
<br> PSČ: 360 01 Identifikační číslo: 69981264
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016 dle položek rozpočtové skladby viz.příloha č.1 (Výkaz Fin 2-12 za 12/2019),la - Tabulka
<br> Doplňující informace: Stav základního běžného účtu k 31.12.2019 — 12.706.617,17 Kč
<br> Další výkazy za rok 2019 (např.Rozvaha,Výkaz zisku a ztráta Příloha,výkaz Fin 212 jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě obce Pila)
<br> Účelové fondy Obec netvoří účelové fondy <.>
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis přijatých dotací a jejich čerpánív průběhu roku je zpracován v tabulce č.lb - Tabulka,která je přílohou.Dotace byly poskytovatelům řádně vyúčtovány <.>
<br> Přijaté úvěry Obec k 31.12.2019 nečerpala žádný úvěr
<br> Hospodářský výsledek zřízené příspěvkové organizace: Obec nemá zřízenou příspěvkovou organizaci <.>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Karlovarského kraje,odbor finanční na základě žádosti obce Pila <.>
<br> Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,v platném znění,o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Pila za rok 2019 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (510 odst.3 písm.a) zák.č.420/2004 Sb.) <.>
<br> Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 je přílohou č.2 k Závěrečnému účtu obce a zároveň je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě <.>
<br> V Pile dne: 28.5.2020
<br> Vyvěšeno: 1.7.2020 Sejmuto:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Příloha č.la k Závěrečnému účtu obce Pila za rok 2019
<br> Schválený rozpočet
<br> Upraven...

Načteno

edesky.cz/d/3981580

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pila      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz