« Najít podobné dokumenty

Obec Janová - Závěrečný účet obce Janová za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Janová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumaní hospodaření obce Janová za rok 2018
'l"_-_.<.> KraiSký úřad Klasifikace: chráněný dokument Zlínského kraie
<br> Obec Janová Janová 200 755 01 Vsetín
<br> Odbor ekonomický Oddělení kontrolní
<br> datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 31.května 2019 lng.XXXXXXX XXXXXX KUZL XXXXX/XXXX KUSP XXXXX/XXXX EKO
<br> Zpráva č.135/20181EKO
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Janová,lC: 00851841 za rok 2018
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3.- 4.12.a 7„ 2.2018 (dílčí přezkoumání) 29.5.2019 - 31.5.2019 (konečně přezkoumání)
<br> na základě zákona.č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.Kontrola byla zahájena dne 3.12.2018 předáním pověření ke kontrole a ukončena dne 31.5.2019 podle 5 18 zákona č.255/2012 Sb.<.> o kontrole (kontrolní řád) vzdáním se práva podat námitky <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Janová,Janová 200 755 01 Vsetín
<br> Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXXX XXXXXX
<br> Obec Janovou zastupovali:
<br> účetní: XXXXXXXXX XXXXXXXX starosta: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Krajský úřad Zlínského kraje ' IČ: XXXXXXXX tř.Tomáše Bati 21,tel.: 577 043 206,fax: 577 043 202
<br> 761 90 Zlín e-mail: podatelna©kr—zlinsky.cz,www.kr-zlinsky.cz
<br> Klasifikace: chráněný dokument
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Druh písemnosti Návrh rozpočtu
<br> Rozpočtová opatření
<br> Schválený rozpočet
<br> Stanovení závazných ukazatelů zřízeným organizacím
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Závěrečný účet
<br> Popis písemnosti Návrh rozpočtu obce Janová na rok 2018 byl zveřejněn na úřední desce obce (venk.deska od 23.11.2017 do 10.12.2017,v elektr.podobě od 26.11.2017 do 9.12.2017) pro příjmy v celkové výši 10.391.900 Kč,výdaje v celkové výši 8391900 Kč.Financování představuje splátky jistiny úvěru ve výši 2.010.000 Kč.Výdajová část rozpočtu je členěna dle 5 <.>
<br> 20 dne 3.1.2018 schválilo rozpočtové opatření č.1 (navýšení příjmů i výdajů o 139.000 Kč).Dne 3.1.2018 zveřejněno n...
Rozvaha
Licence: D1 F3
<br> ROZVA HA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> XCRGURXA lRXA (01012018/01012018)
<br> Období: 12 I 2018 lČO: 00851841 Název: Obec Janová Období Člslo Běžné Minulé položky Název položky Brutto Korekce AKTNA CELKEM 176 636 620,91 23 987 378,90 152 649 242,01 155 488 023,18 A.Stálá aktiva 169 504 392,56 23 953 134,90 145 551 257,66 144 439 473,66 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 685 036,30 210 306,30 474 730,00 504 304,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelná práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 62 436,30 62 436,30 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 622 600,00 147 870,00 474 730,00 504 304,00 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určeni k prodeji 035 II.Dlouhodobý hmotný majetek 167 592 356,26 23 742 828,60 143 849 527,66 142 708 169,66 1.Pozemky 031 9 544 873,20 9 544 873,20 9 564 015,20 2.Kulturní předměty 032 26 700,00 26 700,00 26 700,00 3.Stavby 021 151 169 676,76 21 400 493,00 129 769 183,76 128 329 171,76 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 3 560 125,00 1 448 443,30 2 111 681,70 2 324 853,70 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 893 892,30 893 892,30 7.Ostatni dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 397 089,00 2 397 089,00 2 463 429,00 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 lll.Dlouhodobý finanční majetek 1 227 000,00 1 227 000,00 1 227 000,00 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 06.02.2019 15h 5m125 Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.a.strana 1 / 5
<br> Licence: D1F3
<br> XCRGURXA /RXA (01012018/01012018)
<...
Výkaz zisku a ztráty
Licence: D1 F3
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> XCRGUVXA / VXA (01012018 /01012018)
<br> Období: 12 l 2018 IČO: 00851841 Název: Obec Janová Číslo Syntetický Běžné obdobi Minulé obdobi položky Název položky účet\ Hlavní činnost Hospodáišká činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 2 3 a A.Náklady celkem 9 170 340,61 9 081 511,44 5.Náklady z činnosti 7 918 938,68 8 000 471,04 1.Spotřeba materiálu 501 290 776,14 304 863,70 2.Spotřeba energie 502 262 128,00 246 935,00 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 9 540,00 9 350,00 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 127 225,40 1 249 312,00 9.Cestovné 512 164,00 10.Náklady na reprezentaci 513 19 738,00 13 805,00 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 1 470 116,29 1 227 503,56 13.Mzdové náklady 521 2 236 769,00 1 824 962,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 553 295,00 473 379,00 15.Jiné sociální pojištění 525 4 009,85 3 394,78 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 207 406,00 24.Dary a jiná bezúplatné předání 543 17 289,00 25 111,00 25.Prodaný materiál 544 26.H.- - 547 15.02.2019 12h50m51s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 / 3
<br> Licence: D1 F3
<br> Běžné období Minulé období položky Název položky Hlavnl činnost Hlavnl činnost Hospodářská činnost 1 3 4 27.Tvorba fondů 548 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 2 664 034,00 2 574 200,00 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31.Prodané pozemky 554 19 861,00 125,00 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556 3 318,00 17 680,00 34.Náklady ...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M
Licence: D1 F3
<br> XCRGBA1A /A1A (01012018/01012016)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> WKAZ PRO HODNOC ENI PLNENI ROZPOCTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12 l 2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetníjednotky: Obec Janová
<br> 200 75501 Janová l.Rozměrové PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 000,00 2 170 000,00 2 166 592,99 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 100 000,00 100 000,00 51 127,89 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 200 000,00 200 000,00 470 387,29 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 700 000,00 2 000 000,00 1 632 306,72 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 132 000,00 130 910,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 200 000,00 4 592 000,00 4 517 031,51 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 1 000,00 1 000,00 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 10 000,00 13 000,00 7 734,80 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti život.prostř.10 000,00 10 000,00 0000 1340 ngladtek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.350 000,00 350 000,00 334 718,00 0 pa u
<br> 0000 1341 Poplatek ze psů 23 000,00 23 000,00 21 600,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 15 000,00 15 000,00 16 086,00 0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 10 000,00 10 000,00 0000 1381 Daň z hazardních her 90 000,00 130 000,00 127 913,31 0000 1511 Daň z nemovitých věci 600 000,00 750 000,00 754 655,17 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfz všeob.pokl.správy SR 71 000,00 71 000,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 151 900,00 151 900,00 151 900,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu 300 000,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 10 000,00 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 800 000,00 0000 4216 Ost...
Závěrečný účet obce Janová za rok 2018
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JANOVÁ ZA ROK 2018 (5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
<br> předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018
<br> (údaje jsou V tis.Kč)
<br> „ „,SChVáĚený ROZPOČĚOVá Upravfný Plnění k 31.12.2018 líopragllenrřeflmuk rozpocet opatreni rozpocet k XXX očtu
<br> P
<br> Třída X - Daňové příjmy 7894 2602 10496 10251 97,66
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 1236 866 2102 1745 83,02
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 13 5 13 5 127 94,07
<br> Třída 4 - Přijaté dotace 1261 523 1784 1783 99,94
<br> říjmy celkem 10391 4126 14517 13906 95,79
<br> Třída 5 — Běžné výdaje 6558 1113 7671 7087 92,39
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 1823 3013 4836 4789 99,03
<br> Výdaje celkem 8381 4126 12507 1 1876 94,95
<br> Saldo: Příjmy - výdaje 2030
<br> Třída 8 - financování
<br> Přijaté úvěry a půjčky O 0 O 0 O
<br> Splátky úvěrů -2010 0 -2010 -2010 100,00
<br> Fond rezerv 0 O 0 0 0
<br> Fond sociální 0 O 0 O 0
<br> Prostředky minulých let
<br> Financování celkem -2010 0 -2010 -2010
<br> Přebytek ( - ),ztráta ( + ) -2030
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze výkazu za 12/2018 a jsou uvedeny v Příloze č.2 Výkaz FTN 2-12 k 31.12.2018.V Příloze č.3 jsou uvedeny výkazy účetní závěrky k 31.12.2018 <.>
<br> Hospodářský výsledek k 31.12.2018 činil: zisk ve výši 2 030 968,87 Kč
<br> 2) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí
<br> Obec Janová vroce 2018 poskytla příspěvek MŠ na provoz MŠ ve výši 687 tis.Kč.Zisk za hospodaření ve výši 90 892,-- Kč bude převeden do rezervního fondu MŠ <.>
<br> Hospodářská odvod výsledek hospodařeníl
<br> MŠ J anová Hlavní činnost činnost zřizovateli celkem Náklady 1.939 404,22 138 193,56 0 Hl.čín.107 810,58Kč Výnosy 2.047 214,80 121 275,11 OHosp.čin.- 16 918,45 Kč
<br> Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou zalo...

Načteno

edesky.cz/d/3981577

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Janová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz