« Najít podobné dokumenty

Obec Radim (Jičín) - Závěrečný účet obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radim (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha Rozvahy 2018-ZŠ
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Základní škola a mateřská XXXXX XXXXX,okres Jičín; IČO XXXXXXXX; Radim XX,XXX XX Radim
<br> Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 12:57
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Organizace vlastní pouze drobný nehmotný a hmotný majetek,který je při pořízení účtován XXXX do nákladů <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 0,000,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.923
<br> 4.Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp.924
<br> 5.Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.925
<br> 6.Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův.926
<br> P.IV.Další podmíněné pohledávky 0,000,00
<br...
Výkaz zisku a ztrát 2018 - ZŠ
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Základní škola a mateřská XXXXX XXXXX,okres Jičín; IČO XXXXXXXX; Radim XX,XXX XX Radim
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 12:57
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 4 690 382,52 4 085 347,60
<br> I.Náklady z činnosti 4 690 382,52 4 085 347,60
<br> 1.Spotřeba materiálu 336 611,90501 333 521,60
<br> 2.Spotřeba energie 203 325,00502 219 659,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 8 894,00511 18 209,00
<br> 9.Cestovné 292,00512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 58,00513 250,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 180 610,62518 157 332,00
<br> 13.Mzdové náklady 2 853 302,00521 2 449 970,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 925 069,00524 784 624,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 11 017,00525 8 902,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 61 782,00527 47 432,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 600,00541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 298,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohledávek 557
<br> 35.Náklady z drobného dlouhodob...
Rozvaha 2018 - ZŠ
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Základní škola a mateřská XXXXX XXXXX,okres Jičín; IČO XXXXXXXX; Radim XX,XXX XX Radim
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 12:57
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 990 098,50 2 170 232,033 160 330,53 547 242,93
<br> A.Stálá aktiva 990 098,50 0,00990 098,50 0,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 27 135,00 0,0027 135,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 27 135,0027 135,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 962 963,50 0,00962 963,50 0,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 962 963,50962 963,50028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462
<br> 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupe...
Zpráva z přezkumu hospodaření 2018
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Radim,IČ: 00272001
<br> za rok 2018
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 6.12.2018
- 23.5.2019
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce XXXXX v souladu s ustanovením § XX odst.X zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 11.7.2018 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Radim
<br> Radim 8
<br> 507 12 Radim
<br> Zástupci za Obec:
<br> - Zdeňka Stříbrná - starostka obce od 5.11.2018
- Zdeňka Brixová - XXXXXXXXX do X.XX.XXXX
- Mgr.XXXXXXX XXXXXXXX - místostarostka obce od X.XX.XXXX
- Ing.XXXXXX XXXXXXXX - účetní do XX.X.XXXX
- Ing.XXXX XXXXXXXX - účetní od X.X.XXXX
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.Vendula Hynková
<br> - kontroloři:
Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Ing.XXXX XXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 25.6.2018 a 1.2.2019 <.>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychá...
Výkaz příloha rozvahy 2018
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,507 12 Radim
<br> Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 13:38
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotka nemá informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Odpisování se provádí na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů,o účetních odpisech
je účtováno ročně <.>
U nově pořízených položek majetku je doba životnosti nastavena následujícím způsobem (rozhodující položky):
Stavby 80-100 let
Budovy 100-150 let
Vodov.přípojky 50 let
Přístroje 20 let
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 35 230,001 025 328,50
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 35 230,0035 230,00905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 990 098,50909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou 921
<br> 2.Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou 922
<br> 3.Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.s...
Výkaz zisku a ztrát 2018
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2018
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,507 12 Radim
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 13:38
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 5 874 297,99 4 847 880,98
<br> I.Náklady z činnosti 5 235 667,99 4 192 727,26
<br> 1.Spotřeba materiálu 185 635,00501 114 799,32
<br> 2.Spotřeba energie 345 916,00502 400 104,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 1 105 457,78511 640 158,44
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 20 869,00513 17 522,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 838 950,51518 810 035,10
<br> 13.Mzdové náklady 1 059 753,00521 744 012,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 200 339,00524 106 318,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 1 979,00525 870,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 3 841,00527 4 103,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 64 000,00528 40 100,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 41 931,00538 37 940,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 285,00541 285,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 4 000,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 22 347,00543 16 702,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 1 150 722,00551 1 037 376,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 17 843,30554 21 301,00
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tv...
Výkaz Rozvaha 2018
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2018
<br> Obec Radim; IČO 00272001; Radim 8,507 12 Radim
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Zatím neurčeno
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 15.2.2019 v 13:38
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 15 150 388,45 69 699 816,3584 850 204,80 67 048 301,02
<br> A.Stálá aktiva 15 039 805,95 62 282 692,6077 322 498,55 60 583 511,90
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 187 321,80 646 174,00833 495,80 676 234,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 135 931,80135 931,80018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 51 390,00 646 174,00697 564,00 676 234,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 14 852 484,15 61 636 518,6076 489 002,75 59 907 277,90
<br> 1.Pozemky 8 333 105,888 333 105,88 8 350 949,18031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 13 254 120,35 49 354 062,7762 608 183,12 50 277 285,77021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 371 833,55 385 741,45757 575,00 424 565,45022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 226 530,251 226 530,25028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 363 608,503 363 608,50 854 477,50042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 200 000,00200 000,00052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobác...
Výkaz Fin 2018
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2018 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec XXXXX XXXXX X,XXX XX Radim
<br> XXXXXXXXXXXX XX
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 1 350 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 586 580,00 1 586 573,14117,52 100,00
<br> 0000 35 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 35 590,00 35 584,58101,67 99,98
<br> 0000 110 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 140 760,00 140 754,09127,96 100,00
<br> 0000 1 200 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 1 293 260,00 1 293 251,95107,77 100,00
<br> 0000 2 718 826,001211 Daň z přidané hodnoty 3 176 936,00 3 176 926,24116,85 100,00
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 830,00 2 827,600,00 99,92
<br> 0000 190 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 186 860,00 186 856,0098,35 100,00
<br> 0000 7 200,001341 Poplatek ze psů 7 040,00 7 040,0097,78 100,00
<br> 0000 8 600,001342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 3 950,00 3 945,0045,87 99,87
<br> 0000 5 500,001361 Správní poplatky 4 400,00 4 400,0080,00 100,00
<br> 0000 30 000,001381 Daň z hazardních her 37 120,00 37 118,59123,73 100,00
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 30,00 23,050,00 76,83
<br> 0000 952 000,001511 Daň z nemovitých věcí 896 730,00 896 729,2694,19 100,00
<br> 0000 22 981,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 52 981,00 52 981,00230,54 100,00
<br> 0000 86 200,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 86 200,00 86 200,00100,00 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté tran...
Závěrečný účet 2018- souhrn
Obec Radim
<br> Závěrečný účet za rok 2018
Sestavený ke dni 31.12.2018
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Radim
<br> Radim
<br> 50712 Radim
<br> 00272001
<br> Zatím neurčeno
<br> Telefon 732598625
<br> E-mail ou.radim@centrum.cz
<br> Obec Radim Závěrečný účet za rok 2018
<br> I.Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Porovnání aktivních a pasivních účtů
<br> Porovnání závazků a pohledávek
<br> Porovnání příjmů a výdajů
<br> III.Příjmy sumárně
<br> Výdaje sumárně
<br> IV.Majetek
<br> KEO-W 1.11.290
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> Obec Radim KEO-W 1.11.290 / Uc15f
<br> Třída
<br> PŘÍJMY
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 372 029,50 6 607 126,00 7 372 086,00 100,00111,58 56,50
<br> 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 975 985,50 896 300,00 976 016,00 100,00108,89 30,50
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 42 550,00 45 000,00 42 550,00 100,0094,56 0,00
<br> 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 414 389,00 109 181,00 1 414 404,00 100,001 295,45 15,00
<br> 9 804 954,00 7 657 607,00 9 805 056,00 102,00128,04 100,00C E L K E M P Ř Í J M Y
<br> Třída
<br> VÝDAJE
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený
% %
<br> Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 423 599,55 4 287 607,00 5 426 010,00 99,96126,49 2 410,45
<br> 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 136 813,00 5 870 000,00 3 461 066,00 90,6353,44 324 253,00
<br> 8 560 412,55 10 157 607,00 8 887 076,00 326 663,4584,28 96,32C E L K E M V Ý D A J E
<br> KEO-W 1.11.290 Strana 1
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně
<br> Obec Radim KEO-W 1.11.290 / Uc15f
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýTřída % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> -1 244 541,45 2 500 000,00 -917 980,00 326 561,45-49,78 135,578115 Změna...

Načteno

edesky.cz/d/3981575

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radim (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz