« Najít podobné dokumenty

Město Jánské Lázně - Závěrečný účet města za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jánské Lázně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(nemá)/11
Základní škola a Mateřská škola,Janské Lázně,okres Trutnov
Školní 81,PSČ 542 25,Mgr.Zdeňka Hrnčířová – ředitelka školy
příspěvková organizace,IČO 750 16 851
tel.: 499 875 414,e-mail: zs-ms@janske-lazne.cz
www.zsjanskelazne.cz
<br>
<br> Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně za rok 2019
<br>
V roce 2019 hospodařila organizace s prostředky od zřizovatele,s prostředky z vlastní činnosti (školné,stravné) a s prostředky přidělenými Krajským úřadem Královéhradeckého kraje <.>
<br> Hospodaření s prostředky zřizovatele + vlastní prostředky
Od zřizovatele  900 000,- Kč
Tržby za úplatu v MŠ 27 700,- Kč
ŠD 17 500,- Kč
Tržby ze stravování 244 600,21 Kč
Přijaté úroky z bankovních účtů 927,34 Kč
Ostatní výnosy 4 263,83 Kč
Čerpání fondů (darů) 19 182,- Kč
Celkem 1 214 173,38 Kč
<br> Prostředky byly v průběhu roku postupně čerpány dle rozpočtu.Byly vynakládány účelně v souladu s potřebami příspěvkové organizace.Zisk ze stravování za rok 2019 ve výši
3 649,10 Kč byl převeden do roku následujícího.K 31.12.2019 byl vykázán zisk organizace ve výši 40 421,35 <.>
<br> Hospodaření s prostředky od KÚ
ÚZ 33 076 74 424 Kč
ÚZ 33 353 4 835 407 Kč
<br> V uvedeném období byly postupně čerpány prostředky podle rozpočtu.Ke konci roku byly prostředky z rozpočtu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vyčerpány a vyúčtovány <.>
Dále škola obdržela dotaci s ÚZ 13014 – potravinová pomoc na úhradu stravování některým žákům.Tato dotace je čerpána postupně a je poskytnuta na celý školní rok.Nevyčerpaná dotace bude vyúčtována v červnu 2020,případně vrácena poskytovateli <.>
<br> Janské Lázně 5 2.2020
<br>
Mgr.Zdeňka Hrnčířová
ředitelka
(nemá)/10
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Základní škola a Mateřská škola,Jánské Lázně,okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81,542 25 Janské Lázně
<br> Školské zařízení
<br> Okamžik sestavení: 23.1.2020 v 15:09
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Organizace vede účetnictví ve zkráceném rozsahu (dle § 9 odst.3 písm c) zákona č.563/1991 o účetnictví.Proto není
povinnost sestavovat výkaz o změnách vlastního kapitálu <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Organizace nesestavuje výkaz o změnách vlastního kapitálu <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Informace o účetních metodách
Způsoby oceňování:
- zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou
- peněžní prostředky jmenovitými hodnotami
- pohledávky jsou oceňovány při vzniku jmenovitou hodnotou
- nehmotný majetek pořizovací cenou
- hmotný majetek pořizovací cenou
<br> Pro věrné zobrazení hospodaření organizace je účtováno o dohadných položkách.Jedná se o dohadné položky
spotřebovaných energií.Dohadné položky jsou tvořeny ve výši zaplacených záloh <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 466 961,90456 818,90
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 466 961,90456 818,90902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z tra...
(nemá)/9
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Základní škola a Mateřská škola,Jánské Lázně,okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81,542 25 Janské Lázně
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Právní forma: Školské zařízení
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 23.1.2020 v 15:08
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 1 284 926,18 1 698 330,682 983 256,86 914 570,90
<br> A.Stálá aktiva 1 284 926,18 86 500,001 371 426,18 95 500,00
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 19 758,00 0,0019 758,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 19 758,0019 758,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 265 168,18 86 500,001 351 668,18 95 500,00
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 43 375,0043 375,00 44 875,00032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 16 875,00 43 125,0060 000,00 50 625,00022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 248 293,181 248 293,18028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069
<br> IV.Dlouhodobé pohledávky...
(nemá)/8
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Základní škola a Mateřská škola,Jánské Lázně,okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81,542 25 Janské Lázně
<br> Právní forma: Školské zařízení
<br> Okamžik sestavení: 23.1.2020 v 15:08
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 6 332 418,40 5 387 876,41
<br> I.Náklady z činnosti 6 319 462,60 5 374 921,06
<br> 1.Spotřeba materiálu 475 131,34501 376 035,19
<br> 2.Spotřeba energie 427 663,48502 399 365,65
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 39 263,80503 30 124,10
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 16 956,00511 84 656,00
<br> 9.Cestovné 2 197,00512 1 898,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 374 512,75518 229 901,28
<br> 13.Mzdové náklady 3 675 434,00521 3 116 888,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 1 209 902,41524 1 027 953,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 14 062,14525 13 389,78
<br> 16.Zákonné sociální náklady 76 839,68527 70 343,76
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 7 500,00551 7 500,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vyřazených pohl...
(nemá)/7
Inventarizační zpráva Město Janské Lázně náměstí Svobody čp.273,542 25 Janské Lázně INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA Souhrnná zpráva o průběhu a výsledku řádné inventarizace provedené ke dni : 31.12.2019 1) Dodržení plánu inventur Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou obce dne 27.12.2019 vydán plán inventur,který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur : Fyzické inventury včetně pozemků : od 15.01.2020 do 14.2.2020 Dokladové inventury : od 20.01.2020 do 21.02.2020 Zhodnocení výsledků inventur a sestavení inventarizační zprávy : od 24.02.2020 do 27.02.2020 Hlavní inventarizační komise tímto konstatuje,že veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech,které byly stanoveny starostou obce.V průběhu inventur nedošlo k žádným mimořádným událostem XXX k narušení činnosti inventarizačních komisí.X) Činnosti inventarizačních komisí Členové inventarizační komise byli před zahájením inventur seznámeni s vyhláškou č.270/2010 Sb <.>,o inventarizaci a vnitřní směrnicí obce k provedení inventarizace,a to prostřednictvím proškolení,kterého se zúčastnili.3) Inventurní soupisy Fyzické a dokladové inventury provedly starostou stanovené inventarizační komise,které zjistily skutečné stavy majetku.Zároveň bylo provedeno porovnání skutečného stavu a stavu zachyceného v účetnictví obce.Výsledky inventur byly zachyceny v celkem 38 inventurních soupisech.Soupis č.1 obsahuje seznam účtů jejichž stav vykazuje k 31.12.2019 stav Kč 0,ale na kterých během roku došlo k pohybu a dále sumář majetku dle středisek v soupise č.2.Poř.číslo Účet Obsah inventurního soupisu / Seznam inventarizačních položek Konečný stav k 31.12.2018 Zjištěný inventar.rozdíl 3.Středisko 201 – MěÚ 13 Software 95,590.00 0 18 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 150,999.16 0 19 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 1,557,900.00 0 21 Stavby 99,126,686.35 0 22 Samostatné movité věci a soubor movitých věcí 878,453.67 0 28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1,576,966....
(nemá)/6
Licence: D11C XCRGBA1A / B1A (01012019 / 01012019)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Janské Lázně 
náměstí Svobody 273
<br> 542 25  Janské Lázně
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 2 735 000,00  3 140 945,00  3 140 944,63  114,84 100,00
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 50 000,00  70 000,00  69 185,78  138,37 98,84
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 210 000,00  235 000,00  233 271,41  111,08 99,26
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 100 000,00  2 174 110,00  2 173 109,77  103,48 99,95
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 200 000,00  1 455 210,00  1 455 210,00  121,27 100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 900 000,00  4 950 000,00  4 893 163,58  99,86 98,85
0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 15 000,00  15 000,00   
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 18 075,00  48 075,00  32 874,09  181,88 68,38
0000 1341 Poplatek ze psů 27 500,00  27 500,00  24 350,00  88,55 88,55
0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 2 800 000,00  2 800 000,00  2 755 758,00  98,42 98,42
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 25 000,00  40 000,00  35 172,00  140,69 87,93
0000 1344 Poplatek ze vstupného 12 000,00  12 000,00  7 405,00  61,71 61,71
0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 950 000,00  950 000,00  923 969,00  97,26 97,26
0000 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 90 000,00  130 000,00  113 690,00  126,32 87,45
0000 1361 Správní poplatky 150 000,00  100 000,00  84 580,00  56,39 84,58
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech....
(nemá)/5
Licence: D11C XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 00277967
Název: Město Janské Lázně 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. V organizaci je účtováno dle zákona o účetnictví č. 563/1991 a dle českých standardů <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označení položek nebylo změněno. Účetní jednotka odepisuje dlouhodobý hmotný majetek dle ČÚS 708 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách Způsoby oceňování: - zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou - peněžní prostředky a ceniny jmenovitými hodnotami - pohledávky jsou oceňovány při vzniku
jmenovitou hodnotou - nehmotný majetek pořizovací cenou - hmotný majetek pořizovací cenou Pro věrné zobrazení hospodaření organizace je účtováno o dohadných položkách. Jde o dohadné
položky spotřebovaných energií ve výši zaplacených záloh a nevyúčtované zálohy na služby nájemcům v městských bytech. Pro náklady a výnosy, které věcně a časově souvisí s účetním obdobím
jsou použity účty časového rozlišení. O zásobách je účtováno metodou B <.>
<br> 07.02.2020 6h35m44s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D11C XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 501 110,34  522 060,34 
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 501 110,34  522 060,34 
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 6 419 043,00  3 217 121,76 
<br> 1.Krátkodobé p...
(nemá)/4
Licence: D11C XCRGURXA / RXA (01012019 / 01012019)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 00277967
Název: Město Janské Lázně 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 221 533 608,93  64 710 276,62  156 823 332,31  144 099 974,20 
<br> A.Stálá aktiva 203 238 362,88  64 685 456,62  138 552 906,26  121 481 583,48 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 2 308 289,16  639 627,16  1 668 662,00  1 485 559,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013 95 590,00  56 758,00  38 832,00  50 183,00 
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 197 295,16  197 295,16     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 557 900,00  385 574,00  1 172 326,00  1 224 712,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 457 504,00    457 504,00  210 664,00 
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 158 817 615,72  64 045 829,46  94 771 786,26  77 723 136,48 
<br> 1.Pozemky 031 9 912 207,36    9 912 207,36  9 920 262,36 
<br> 2.Kulturní předměty 032 128 034,00    128 034,00  128 034,00 
<br> 3.Stavby 021 113 851 130,04  50 122 079,91  63 729 050,13  52 009 941,41 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 19 063 921,16  9 083 495,70  9 980 425,46  10 889 459,31 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 4 840 253,85  4 840 253,85     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 2 902 069,31    2 902 069,31  4 628 239,40 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> ...
(nemá)/3
Licence: D11C XCRGUVXA / VXA (01012019 / 01012019)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 00277967
Název: Město Janské Lázně 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 25 631 223,75  23 724,23  25 148 790,54  34 385,47 
<br> I.Náklady z činnosti 21 732 817,60    20 739 361,94   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 084 077,83    925 420,80   
<br> 2.Spotřeba energie 502 1 597 423,37    1 484 190,10   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 10 174,88    24 633,92   
<br> 8.Opravy a udržování 511 3 203 583,64    1 484 888,54   
<br> 9.Cestovné 512 14 366,00    35 930,70   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 15 583,00    19 564,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 3 464 495,67    3 496 420,73   
<br> 13.Mzdové náklady 521 6 158 606,00    5 680 918,90   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 1 924 420,00    1 793 367,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 20 558,42    19 645,65   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 125 217,00    99 945,00   
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 4 641,50    17 096,20   
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541     11,00   
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 1 000,00    1 000,00   
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 61 582,07    60 942,32   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547     5 140,00   
<br> 07.02.2020 6h39m17s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.str...
(nemá)/2
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města Janské Lázně,IČ: 00277967
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 03.09.2019 - 05.09.2019
- Konečné přezkoumání bylo provedeno dálkovým způsobem
<br>
<br> na základě písemné žádosti města Janské Lázně v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 28.06.2019 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Janské Lázně 273
<br> 542 25 Nám.Svobody
<br> Zástupci za Město:
<br> - Ing.XXXX XXXXXXXX - starosta
- XXXXXXXXX XXXXXXX - pokladní
- XXXX XXXXXXXX - místostarosta
- Ing.XXXXX XXXX - místostarosta
- XXXX XXXXXXXX - účetní
- Bc.XXXXXXX XXXXXXXXXX - tajemník
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
Bc.Veronika Bittnerová
<br> XXXXXX XXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019 a 2.3.2020
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivý...
(nemá)/1
Licence: D11C strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> Město Janské Lázně 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00277967
<br> název Město Janské Lázně 
<br> ulice, č.p.náměstí Svobody 273
<br> obec Janské Lázně
<br> PSČ, pošta 542 25
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 499 875 101
<br> fax 499 875 273
<br> e-mail starosta@janske-lazne.cz
<br> WWW stránky www.janske-lazne.cz
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.19.05.2020 13h 2m40s
<br>
<br> Licence: D11C strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 17 682 575,00  19 137 840,00  18 745 301,82 
<br> Nedaňové příjmy 7 418 430,00  8 320 035,43  8 003 371,43 
<br> Kapitálové příjmy 300 000,00  410 000,00   
<br> Přijaté transfery 3 303 795,00  2 095 100,01  2 092 779,01 
<br> Příjmy celkem 28 704 800,00  29 962 975,44  28 841 452,26 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.2 735 000,00  3 140 945,00  3 140 944,63 
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 50 000,00  70 000,00  69 185,78 
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.vý...

Načteno

edesky.cz/d/3981568

Meta

Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jánské Lázně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz