« Najít podobné dokumenty

Obec Zlatá - Vyláška Mahrla

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zlatá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VYHLÁŠKA Mahrla.pdf (1.02 MB)
2/4 rtf
<br> Městský úřad Uvaly
Stavební úřad
XXXXXXX z Pardubic XX,XXX XX Úvaly,pracoviště Riegerova 8g7,250 8z Úvaty
Telefon: 281 981 912
Fax: 281 981 696
E-mail: stavebniurad@mestouvaly.cz
<br> Bankovní spojení:
KB,a.s.Praha - Podvinný mlýn
č.účtu: l9-1 52420ll0l 00
MONETA Money bank,a.s <.>
č.úětu: 1 000ó-5000 l 28_584/0600
IČ:240 931
<br> Úvaly,dne 16.6.2O2OSPIS.ZN: WI27 1 12019/SU/Fli
Čj.' MEUV 547412020 sTU
Vyřizuje: Fliegelová
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
Klapálkova č,<.> p.XXX XlX
Praha 4-Chodov
149 00 Praha 415
<br> XXXXXX XXXXXXXX
Klapálkova ě.p.XIXXlX
Praha X-Chodov
149 00 Praha 415
<br>,WffifrÁŠKÁ
<br> USNESENI
Výroková ěást:
<br> Stavební úřad Městského úřadu Úvaly,jako příslušný spráwí orgán
<br>,přerušuje
podle $ 64 odst.1 písm.c) zákona ě.50012004 Sb <.>,správní řád,ve zněni pozdějších předpisi Íízeni
zahájené podáním žádosti dne 25.1.2019 ve věci:
<br> rodinný dům
<br> na pozemku parc.č.203 l I37 v katastrálním izemí ZIatá,kterol poďal
<br> XXXXXX XXXXXXXX,nar,XX,X.XXXXo Klapálkova č.p.313418,Praha 4-Chodovo 149 00 Praha 415 <,>
Ing.XXXXX XXXXXX,nar.X.XX.XXXX,Klapá-lkova č.p.3t34/8,Praha 4-Chodov,149 00 Praha 415'
které zastupuje Ing.Monika Votoček' Ico 86614568,Dolní Lysečiny č.p.2' 542 26 Horní
Maršov
<br> (dále jen''žadatel'') <.>
<br> Účastníci Íízeni,na něž,se v ztahuj e rozhodnutí správního orgánu :
<br> Ing.XXXXX XXXXXX,nar.X.|X.XXXX,Klapálkova ě.p.3l34l8,Praha 4-Chodov,I49 00 Praha 415
XXXXXX XXXXXXXX,nat.XX.X.IXXX,Klapá|kova č.p.3l34l8,Praha 4-Chodov' 149 00 Praha 415
<br> odůvodnění:
<br> Sprárnrí orgánÍizeni přerušil,protože zjistil,že probihářizení o předběžné otázce:
<br> Řízení o dědictví,na jejimž řešení závisí jeho rozhodnutí.o předběžné otince nepřísluší správnímu
orgánu rozhodnout,XXX o ní nebylo dosud pravomocně rozhodnuto <.>
<br> Správní orgán rozhodl'jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí,zapoužití ustanovení právních předpisů ve
vyroku uvedených <.>
<br> Úěastníci řizení - další dotčené osoby:
<br> XXXX XXXXXX,Povodí Labe,státní podn...

Načteno

edesky.cz/d/3981566

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zlatá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz