« Najít podobné dokumenty

Obec Zadní Vydří - Schválený závěrečný účet 2019, účetní závěrka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zadní Vydří.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1593549285priloha_12.pdf
Licence: D0CY XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 42634563
Název: Obec Zadní Vydří 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
0
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
0
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
0
<br> 26.02.2020 14h26m39s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D0CY XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 72 941,40  72 941,40 
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 17 605,00  17 605,00 
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909 55 336,40  55 336,40 
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915    
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923    
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy...
1593549254vykaz_zz_12.pdf
Licence: D0CY XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 42634563
Název: Obec Zadní Vydří 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 715 899,82    782 727,96   
<br> I.Náklady z činnosti 698 406,42    711 591,96   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 22 126,00    74 918,00   
<br> 2.Spotřeba energie 502 45 444,00    26 051,00   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 92 276,64    30 147,00   
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 158 455,78    238 498,96   
<br> 13.Mzdové náklady 521 243 730,00    268 463,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 16 970,00    18 869,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525        
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 2 653,00    2 653,00   
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 204,00    1 000,00   
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 6 404,00    6 199,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 26.02.2020 14h25m32s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D0CY XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hos...
1593549241rozvaha_12.pdf
Licence: D0CY XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 42634563
Název: Obec Zadní Vydří 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 7 673 713,50  1 632 863,60  6 040 849,90  5 614 974,60 
<br> A.Stálá aktiva 4 601 488,89  1 632 863,60  2 968 625,29  3 033 146,29 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 189 991,20  116 909,20  73 082,00  79 694,00 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 50 761,20  50 761,20     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 139 230,00  66 148,00  73 082,00  79 694,00 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 4 407 497,69  1 515 954,40  2 891 543,29  2 949 452,29 
<br> 1.Pozemky 031 1 895 051,29    1 895 051,29  1 895 051,29 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 1 815 069,00  1 162 659,00  652 410,00  684 111,00 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 413 634,00  71 852,00  341 782,00  367 990,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 281 443,40  281 443,40     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 2 300,00    2 300,00  2 300,00 
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 4 000,00    4 000,00  4 000,00 
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodují...
protokol_zaverka_2019.pdf
Licence: D0CY XCRGUZXA / ZXA (01012020 / 01012020)
<br> PROTOKOL O SCHVÁLENÍ / NESCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
<br> ke dni: 31.12.2019
IČO: 42634563
Název: Obec Zadní Vydří
<br> Druh závěrky: Řádná ke dni 31.12.2019
<br> Datum rozhodnutí: 30.06.2020
<br> Identifikace orgánu schvalovatele: Obec: Zastupitelstvo obce
<br> Jméno osoby schvalovatele: XXXXXXXXXXXX XXXXX
<br> XXXXXXXXXXXX XXXXX,Ing <.>
<br> XXXXXX XXX
<br> XXXXXXXX XXXX,Mgr <.>
<br> XXXXX XXXXXXXX,Ing <.>
<br> XXXXXX XXXXX
<br> Výrok o schválení nebo neschválení účetní závěrky:
<br> SCHVÁLENO
<br> Přiložený dokument se zápisem o neschválení podle § 7 odst.3:
<br> Popis:
<br> Identifikace průkazných účetních záznamů podle § 6:
<br> Účetní záznamy ve formě souborů:
<br> Vyjádření účetní jednotky k výroku o schválení nebo neschválení účetní závěrky:
<br> Účetní závěrka byla schválena všemi hlasy přítomných členů zastupitelstva <.>
<br> Vyjádření ve formě dokumentu (souboru):
<br> -
<br> 30.06.2020 20h27m 2s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 1
1593549134zprava_vysledek_prezkoumani_hospodareni.pdf
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava ! Stejnopis č.: '
<br> Č.j.: KUJI 47089/2020 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zadní Vydří
<br> se sídlem Zadní Vydří 28,588 56 Telč,lČO: 42634563 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 20.května 2020 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.června 2020 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce vsouíadu sš4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 11.června 2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Zadní Vydří Zadní Vydří 28 588 56 Telč
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo: XXXXXXXXXXX__XX
<br> Podklady předložila: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXX - starostka
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v €; 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohíedem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,537 33 Jihlava,Ičo: maso?-49 ID datové schránky; ksabSeu,email: postaQKr—vysocinapz
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Pří přezkoumání hospodaření obce Zadní Vydří byly zjištěny následující chyby a nedostatky <.>
<br> Předmět; Zákon č.4209004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> Právní předpis: Zákon č.4209004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve...
schvaleny_zaverecny_ucet_2019__obec_z._vydri.pdf
Licence; DUCY strana 1/ 7
<br> XCRGBZUC / ZUC
<br> (24012019 / 01012019)
<br> Obec Zadní Vydří
<br> SCHVÁLENÝ
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organtzaci
<br> identíňkační číslo
<br> 42634563
<br> název Obec Zadní Vydří ulice,č.p.č.28 obec Zadni Vydří PSČ,pošta 583 56 Kontaktní údaje telefon 724 172 02? fax e—maíl ozvyd©volny.cz WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečneho učtu [.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizich zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně VI.Majetek VII.Vyúčtování ňnančníoh vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody Vlll.Vyúčtování flnančních vztahů ke státnímu rozpočtu.státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření sjejich majetkem Xl.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.051) GORDIC spol.s r.o <.>
<br> 30.06.2020 30h 7111155
<br> Licence : DDCY
<br> strana 2/ 7
<br> XCRGBZUC / ZUC
<br> (24012019 / 01012019)
<br> o
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMU
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 864 400,00 869 400,00 1 014 467,41 Nedaňové příjmy 38 500,00 46 500,00 70 193,65 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 60 000,00 94 400,00 78 753.00 Příjmy celkem 962 900,00 1 010 300,00 1 163 414,06 Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.170 000,00 170 000,00 218 702,36 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělčinnosti 3 000,00 3 000,00 5 822.08 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitáhnínosů 15 000,00 15 000,00 19 630,99 111 Daně z příjmů fyzických osob 188 000,00 188 000.00 244 155,43 1121 Daň z příjmů právnických osob 145 000,00 145 000,00 182 874,37 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1 000,00 6 000,00 5 510,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/3981551

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zadní Vydří      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz