« Najít podobné dokumenty

Obec Hrutov - Závěrečný účet za rok 2019 - schválený

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hrutov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o kontrole hospodaření za rok 2019.pdf
Krajský úřad Kraj Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jih ava ' Stejnopis č.: 7
<br> Č.j.: KUJI 4516612020 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrutov
<br> e sídlem Hrutov 11,675 27 Předín,IČO: 00377279 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospo aření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku d e 13.května 2020 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání ho podaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.května 202 jako jednorázové přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s 5 4 zákona o řezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracov ní této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžně informace o kontrolních zjištěních dne 18.května 2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Hrutov Hrutov 11 675 27 Předín
<br> Přezkoumání vykonpla:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni číslo: XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět řezkoum ní:
<br> Předmětem přezkou ání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkou 'vání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobe s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoum ní.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů pl ných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,lČO: 70890749 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> A.V 'sIedek.ře koumání Při přezkoumání hos-odaření obce Hrutov byly zjištěny následující chyby a nedostatky <.>
<br> Předmět: Zákon č.„ 20/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.h) účetnictví vedené územním celkem
<br> Právní předpis: Vyhl-ška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o 'četnictví,ve znění pozdě...
závěrečný účet za rok 2019 - schválený.pdf
TJ,<.>.<.>.-.<.>.zeÉrQe.ÉKR \ V __ _ „ strana 2 z 8 XCRGBZUC EUC (24512019 / 53512019)
<br> Obec Hrutov
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00377279 název Obec Hrutov ulice,č.p.1 1 obec Hrutov PSČ,pošta 67527 Kontaktní údaje telefon 568885848 fax e-mail obec.hrutov©raz-dva.cz WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů |||.Financování (zapojení vlastních úspora cizich zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - infonnativně VI.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatni doplňující ůdaje
<br> Zpracotráno systémem-GÍŠISAExpress.;JCR (14.55.1J_ ĚOEDIC spoji.-ls :.o._ŠÍ06.252_G"16h36m aš
<br> „1_c€n_ce:DEKR
<br> i PLN_ĚNÍ R_ozP_očT_u PŘí;í_íí_íiů_
<br> Schválený mějme:
<br> XCRGBZUC,' ZUC
<br> E.:—pom" Emmi en
<br> (24012019 /' 03312019)
<br> Text šaría; Daňové příjmy 1 281 000,00 1 575 700,00 1 479 117,96 Nedaňové příjmy 759 000,00 1 608 755,00 1 405 773,72 Kapitálové příjmy
<br> Přiiaté transfery 65 400,00 493 171,00 445 442,60 Přijmy celkem 2 105 400.00 3 677 626,00 3 330 334,28 Detailní výpis Msk we—MdšiĚQŠo—vš shadřbyř __ __ “_ 'Soiiváiený— rozpočet— “ Rozpočet po změnáon "__ Skončím; 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závčinnosti a fun.pož.255 000.00 365 000.00 361 705,9? 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdél.činnosti ? 000,00 8 500,00 8 096,64 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitáí.výnosú 3 000,00 68 000 00 32 193,86 111 Daně z příjmů fyzických osob _265 000,00 441 500 00 401 996,47 1121 Daň z příjmů právnických osob 250 000,00 řřřřř 65—0 000,00 k _ 347 749,77 112 Daně z_p_řlj_m_ů právnických oso____b_ 250 000,00 350 000,00 347 749,77 11 Da...

Načteno

edesky.cz/d/3981547

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hrutov
30. 06. 2020
30. 06. 2020
16. 06. 2020
09. 06. 2020
08. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hrutov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz