« Najít podobné dokumenty

Obec Svojšice (Příbram) - Výkaz zisku a ztráty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svojšice (Příbram).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Svojšice; IČO 00662992; Svojšice 8,262 72 Svojšice
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 17.2.2020 v 22:25
<br> Předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 1 042 692,62 919 965,45
<br> I.Náklady z činnosti 1 025 924,70 904 855,69
<br> 1.Spotřeba materiálu 55 849,54501 64 593,00
<br> 2.Spotřeba energie 58 587,00502 50 174,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 1 120,00511 3 500,00
<br> 9.Cestovné 3 304,00512 4 025,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 4 298,00513 8 296,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 230 256,56518 217 556,69
<br> 13.Mzdové náklady 435 837,00521 375 124,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 25 635,00524 20 655,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 400,00525 400,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 1 030,00538 50,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 12 697,00543 3 498,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 122 126,00551 123 756,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 556
<br> 34.Náklady z vy...

Načteno

edesky.cz/d/3981532

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svojšice (Příbram)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz