« Najít podobné dokumenty

Obec Svépravice - Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Červená Řečice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svépravice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Nahlížení do katastru nemovitostí | Nahlížení do katastru nemovitostíNahlížení do katastru nemovitostí
Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel,staveb,jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby,evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice,nebo pro účely potvrzování geometrických plánů <.>
Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu,nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné.Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené.Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje,ale lze v aplikaci provést jejich nákup.Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu
Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů,jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno <.>
18.3.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 18.3.2020
z provozních důvodů nebude ve středu 18.3.2020 od 20:00 do cca 21:30 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí.Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů pro geodety <.>
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení <.>
5.3.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 13.3.2020
z provozních důvodů nebude v pátek 13.3.2020 od 14:30 do cca 20:00 v aplikaci Nahlížení do KN dostupný nákup výstupů a sestav z katastru nemovitostí.Zároveň nebude dostupné přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů pro geodety <.>
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení <.>
11.2.2020 - Upozornění uživatelům - omezený provoz 13.2.2020
Z provozních důvodů nebude ve čtvrtek 13.2.2020 od 16:30 do cca 18:30h dostupný nákup sestav z katastru nemovitostí,přihlašování do aplikace a poskytování dokumentů ZPMZ <.>
Omlouv...
http://radar.bourky.cz/
radar.bourky.cz - prohlížeč radarových dat ČHMÚ sítě CZRAD- UTC - SEČ
→ zobrazit nastavení ← - UTC Rychlost animace:  150 ms 200 ms 250 ms 500 ms 750 ms 1 s 2 s 5 s Poslední snímek:  250 ms 500 ms 750 ms 1 s 2 s 5 s 10 s Aktualizace: - UTC - UTC
Mapa:
Základní Kombinovaná Ortofoto Turistická Zimní Tmavá ArcGis Map WikiMedia OSM
Předpověď pohybu:
Vypnuto +10 min +20 min +30 min +40 min +50 min +60 min
Typ bleskových dat:
Aktuální 90 min
Rozlišení bleskových dat:
Více informací na www.estofex.org Otevřít MENU
iRadar CZ Desktop (c) XXXXX XXXXX (AMS),XXXX XXXXX (ČHMÚ) verze XXXX-XX-XX Amatérská meteorologická společnost,z.s.Datové vrstvy - ČHMÚ
Meteostanice
Live detekce Blitzortung
Předpověď ESTOFEX
Proudění v hladině 950 hPa (500 m) 850 hPa (1500 m) 700 hPa (3000 m) 500 hPa (5500 m) 300 hPa (9000 m)
Aero sondáže / profilery
METAR / TAF zprávy
Pozice pozorovatelů Funkce
http://www.knihovnasvepravice.webk.cz
Obecní knihovna Svépravice - Úvod 
 
 
 
http://www.kr-vysocina.cz/kotliky
Kotlíkové dotace | Kraj Vysočina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina,Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749,posta@kr-vysocina.cz,tel.: 564 602 111,fax: 564 602 420,skype: kruvysocina,ID datové schránky: ksab3eu
Úřední hodiny:
<,>
 
Nacházíte se v módu "Bez grafiky",takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování.Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2,můžete se přepnout do grafického módu <.>
http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site
Dokumentace sítě - CETIN a.s.Kde nás také najdete
https://www.adelkaonline.cz/
Dar chutí a přátelstvíMenu
stačí se přidat
Mouka bez kompromisů ! Mouka od mistrů mlynářů pro mistry pekaře!
Jste tu poprvé?
Možnost objednat si pečivo online
Vždy čerstvé pečivo přímo z pece
Doručení přímo k vám do obce
5,80 Kč (bez DPH: 5,00 Kč)
7,90 Kč (bez DPH: 6,90 Kč)
5,80 Kč (bez DPH: 5,00 Kč)
10,50 Kč (bez DPH: 9,10 Kč)
12,50 Kč (bez DPH: 10,90 Kč)
35,90 Kč (bez DPH: 31,20 Kč)
13,80 Kč (bez DPH: 12,00 Kč)
55,20 Kč (bez DPH: 48,00 Kč)
24,50 Kč (bez DPH: 21,30 Kč)
Pravidelné objednávky
Velice jednoduchým způsobem si můžete nastavit pravidelnou objednávku a pečivo si nechat doručovat v pravidelných intervalech <.>
Přihlásit se k odběru novinek
Dokumenty ke stažení
http://svepravice.profilzadavatele.cz/
Profil zadavatele Obec Svépravice l Nástroj pro veřejné zakázky
N�vrhzpr�vyouplat�ov�n��zemn�hopl�nu�erven��e�ice Pokynyprozpracov�n�n�vrhuZm�ny�.1�zemn�hopl�nu�erven��e�ice
1
<br>
Městský úřad Pelhřimov
odbor výstavby,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov
<br>
<br>
Č.j:OV/212/2019- 6 Pelhřimov 22.6.2020
<br>
<br>
N Á V R H Z P R Á V Y
o uplatňování Územního plánu Červená Řečice
<br> + P O K Y N Y P R O Z P R A C O V Á N Í
<br> návrhu Změny č.1 Územního plánu Červená Řečice
Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Červená Řečice (dále jen „Zpráva“) zpracovaný na základě ustanovení
§55 odst.1 zákona č.183/2006Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění a §15
Vyhlášky č.500/2006Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti,v platném znění,za období 01/2015-12/2019 <.>
Návrh Pokynů pro zpracování návrhu Změny č.1 Územního plánu Červená Řečice (dále jen „Pokyny“) zpracovaný na
základě ustanovení §47 zákona č.183/200Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném
znění a Vyhlášky č.500/2006Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti,v platném znění <.>
<br> Na projednání návrhu této Zprávy a Pokynů se použije §47 zákona č.183/2006 Sb.(stavební zákon),v platném znění <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Předkládané:
K projednání dotčeným orgánům,sousedním obcím a krajskému úřadu dle §47 zákona č.183/2006Sb.; stavební zákon <,>
v platném znění <.>
<br> Pořizovatel:
Městský úřad Pelhřimov,odbor výstavby,oddělení územního plánu,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov,na žádost
Město Červená Řečice,IČ: 00248045,Červená Řečice 19,394 46 Červená Řečice
Vypracovala Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX,úřednice oddělení územního plánu,e-mail hemberova@mupe.cz <,>
tel.565351467
<br> Zástupce obce (určený zastupitel):
Zdeňka Bečková,starostka obce Červená Řečice
XXXXX XXXXXXX,místostarosta obce Červená Řečice
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Obsah dle§15 Vyhlášky č.500/2006 Sb.; o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti,v platném zně...
88573
Str.1
<br> Městský úřad Pelhřimov
odbor výstavby,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov
<br>
<br>
<br> Č.j:OV/212/2019-7 Pelhřimov 22.06.2020
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Městský úřad Pelhřimov,odbor výstavby,Pražská 2460,393 01 Pelhřimov (dále jen "pořizovatel"),jako úřad územního
<br> plánování příslušný dle § 6 odst.(1) písm.a) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu v platném
<br> znění (dále „stavební zákon“),v souladu s ustanovením §55 odst.1 a následně §47 odst.2 zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů a ve znění Vyhlášky
<br> č.500/2006Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
<br> plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> oznamuje
projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
<br> Červená Řečice + Pokynů pro zpracování návrhu Změny č.1 Územního plánu
<br> Červená Řečice a jejich vystavení k veřejnému nahlédnutí <.>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Červená Řečice + Pokyny pro zpracování návrhu Změny č.1 Územního
<br> plánu Červená Řečice (dále jen „Zpráva + Pokyny“) byly zpracovány v rozsahu zákona č.183/2006Sb <.>,stavební zákon <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů a dle §15 a přílohy č.6 Vyhlášky č.500/2006Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,Vyhlášky
<br> č.501/2006Sb <.>,o obecných požadavcích na využívání území a v souladu se schválením Zastupitelstva města Červená
<br> Řečice <.>
<br> Návrh Zprávy + Pokynů je k veřejnému nahlédnutí v úředních hodinách na MěÚ Pelhřimov,odboru výstavby,oddělení
<br> územního plánu,Pražská 2460,Pelhřimov,informace na tel.565351467 (Ing.Jaroslava Hemberová) a na MěÚ Červená
<br> Řečice (u starostky města).Dále je text návrhu Zprávy + Pokynů vystaven na internetových stránkách Města Pelhřimova
<br> (www.mupe.cz – Úřední deska – Město Pelhřimov – Doručování – Zpráva o uplatňování Územního plánu Červená
<br> Řečice + ...

Načteno

edesky.cz/d/3981529

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Veřejná zakázka   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svépravice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz