« Najít podobné dokumenty

Obec Újezdec (Mělník) - Závěrečný účet obce za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezdec (Mělník).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zaverecny-ucet-2019301590236.docm
Obec Újezdec,IČO 00875830 Závěrečný účet za rok 2019
Obec Újezdec,IČO 00875830
<br>
<br>
Závěrečný účet za rok 2019
<br> sestavený ke dni 31.12.2019
<br>
<br>
Údaje o organizaci
<br>
Název
Obec Újezdec,IČO 00875830
<br>
Adresa
Újezdec
<br>
<br> 27745 Újezdec
<br>
IČ
00875830
<br>
Právní forma
Obec
<br>
<br>
Kontaktní údaje
<br>
Telefon
<br>
<br> E-mail
<br>
<br>
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br>
<br>
Obsah návrhu závěrečného účtu
<br>
I <.>
Rozpočtové hospodaření - detailně
<br>
<br> Rozpočtové hospodaření - sumárně
<br>
<br> Daňové příjmy
<br>
<br> Plnění sdílených daní po měsících
<br>
<br> Plnění sdílených daní v minulých třech letech
<br>
<br> Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
<br>
<br> Měsíční stav finančních prostředků
<br>
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br>
II <.>
Porovnání příjmů a výdajů
<br>
<br>
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> P Ř Í J M Y
<br>
<br>
<br> Položka
<br> Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
<br> Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
<br>
1111
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
452981.11
370000.00
122.43
410000.00
110.48
-42981.11
<br>
1112
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
12321.25
6000.00
205.35
6000.00
205.35
-6321.25
<br>
1113
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
41557.95
32000.00
129.87
32000.00
129.87
-9557.95
<br>
1121
Daň z příjmů právnických osob
387077.49
320000.00
120.96
350000.00
110.59
-37077.49
<br>
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
23750.00
0.00
0.00
23750.00
100.00
0.00
<br>
1211
Daň z přidané hodnoty
871364.67
800000.00
108.92
820000.00
106.26
-51364.67
<br>
1340
Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy
57234.00
55000.00
104.06
55000.00
104.06
-2234.00
<br>
1341
Poplatek ze psů
2550.00
2500.00
102.00
2500.00
102.00
-50.00
<br>
1361
Správní poplatky
1140.00
500.00
228.00
500.00
228.00
-640.00
<br>
1381
Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her
10382.09
10000.00
103...
stredocesky-kraj-zprava-obec-jednorazova-pdf427691469.pdf
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> SpZn: SZ_078540/2019/KUSK Stejnopis č <.>
<br> Čj.: 002016/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ÚJEZDEC
IČ: 00875830
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Újezdec za rok 2019 bylo zahájeno dne 08.01.2020
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br>  11.06.2020
na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Újezdec
<br> Újezdec 49
<br> 277 45 Úžice u Kralup n.Vltavou
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXX XXXXXXXX
- kontroloři: Bc.Zuzana Svobodová
<br>
<br> Zástupci obce: Ing.XXXXXXXXX XXXX - starosta
<br> Ing.Věra Křížová - předsedkyně
<br> finančního výboru
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynaklá...
schvaleni-s-vyhradou-2019.docx
Závěrečný účet obce Újezdec za rok 2019
byl projednán zastupitelstvem obce dne 30.června 2020 a byl schválen
<br> s v ý h r a d o u
<br> Opatření k odstranění nedostatků jsou přílohou č.1
prijmy-a-vydaje-2019-zaverecny-ucet.docx
Závěrečný účet obce Újezdec za rok 2019 :
<br> Obec hospodařila v roce 2019 podle schváleného rozpočtu ze dne 11.12.2018 upraveného v průběhu roku čtyřmi rozpočtovými opatřeními s plusovým rozdílem ve výši 938 268,26 Kč <.>
Hospodářská činnost obce není zavedena <.>
Procento zadluženosti obce je nulové,obec nemá žádný úvěr <.>
Všechny obdržené dotace byly využity a vyúčtovány <.>
Údaje o příjmech a výdajích obce
Příjmy celkem dosáhly  2 239 266,58 Kč z nichž:
Příjmy daňové 2 026 541,42 Kč
Příjmy z přijatých transferů a dotací 84 441,60Kč
Ostatní nedaňové příjmy 123 843,56 Kč
Kapitálové příjmy 4 440,00 Kč
<br> Výdaje celkem dosáhly 1 300 998,32 Kč z nichž:
Běžné výdaje 1 074 674,72 Kč
Kapitálové výdaje 226 323,60 Kč
Výdaje dle oddílů paragrafů např.:
Par.222 Doprava 126 995,11 Kč
Par.334 Sdělovací prostředky 161 123,60 Kč
Par.363 Komunální služby 53 677,00 Kč
Par.372 Nakládání s odpady 221 816,72 Kč
<br> Nakládání s majetkem obce
Inventura majetku byla provedena dne 31.12.2019 a 25.1.2020 inventovaný majetek SU 0 ve výši 7 611 106,21 Kč <.>
Dokladová inventura byla provedena 31.1.2019 <.>
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.Přírůstky stálých aktiv v roce 2019 119 142,00 Kč
<br> Celková hodnota stálých aktiv obce k 31.12.2019   7 611 106,21 Kč
Finanční hotovost na účtech obce k 31.12.2019 7 854 239,01 Kč
<br>
Dotace získané ze stát.rozpočtu a z rozp.kraje v Kč
Poskytnuto Čerpáno
Příspěvek na výkon státní správy 65 400,00 65 400,00
Volby do EP 19 041,60 19 041,60
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Hospodaření obce bylo přezkoumáno dne 11.června 2020 se zjištěním z přezkoumání:
Byly zjištěny následující chyby a nedostatky,které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst.3 písm.b) zákona 420/2004 Sb.)
· obec nezveřejnila s návrhem rozpočtu na rok 2019 informace o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku,na který je předpokládán návrh rozpočtu a očekávané nebo skutečné plnění rozpočtu za předcházející rok ...
opatreni-za-rok-2019.docx
Opatření
<br> k odstranění nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019:
<br>
1.Obec bude při zveřejňování návrhu rozpočtu na rozpočtový rok postupovat podle zákona č.23/2017Sb.o pravidlech rozpočtové odpovědnosti § 5 odst.3 a to tak,že kromě návrhu rozpočtu na daný rok zveřejní i informaci o schváleném rozpočtu na rozpočtový rok předcházející roku,na který je předkládán návrh rozpočtu a očekávané nebo skutečné plnění rozpočtu za předcházející rok <.>
Zodpovídá: starosta obce
Termín: ihned
<br> 2.U Veřejnoprávní smlouvy při jejím zveřejnění dodržovat Zákon 250/2000Sb.ve znění pozdějších předpisů § 10d odst.1,2
Zodpovídá: starosta obce
Termín: ihned
<br> Opatření bylo projednáno a schváleno Zastupitelstvem obce dne 30.června 2020
<br>
Za obec Újezdec:
Ing.XXXXXXXXX XXXX
starosta obce Újezdec

Načteno

edesky.cz/d/3981516

Meta

Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Újezdec (Mělník)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz