« Najít podobné dokumenty

Obec Oponešice - Uzavírka v obci Oponešice 26.07.2020_poutní mše

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oponešice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

priloha_798876774_0_Stanovení mše Oponešice
MĚSTSKÝ ÚŘAD Moravské Budějovice Odbor dopravy a silničního
<br> 29 05.2020 hospodářství -|0-
<br> DOPRAVNÍ mean!
<br> u'plna uzavírka
<br> Úplná uzavírka sil.|||/15114 \: obci Oponešioe - kulturní akce: Poutní mše <.>
<br> Termín: dne 26.7.2020 od 7.00 hod.- do 11.00 hod.Obiednatel: Obec Oponešice
<br> Oponešice 27 675 32 Třebelovice
priloha_798876774_1_2020-15679
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D,Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31,676 02 Moravské Budějovice
<br>
<br>
SPIS.ZN.: ODSH/15679/2020/MáK
Č.J.: MUMB/ODSH/ 16632/2020
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> Bc.XXXXXXXX XXXXXXX
XXX XXX XXX
kmalkova@mbudejovice.cz
<br> DATUM: 29.06.2020
<br>
<br>
<br> mumbx00n5mn9
MUMBX00N5MN9
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br> STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
<br> Městský úřad Moravské Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako obecní úřad obce
s rozšířenou působností,který je příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II <.>
a III.tříd,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu
Městského úřadu Moravské Budějovice podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o silničním provozu"),zahájil na základě žádosti,kterou dne 18.06.2020 podal
<br> Obec Oponešice,IČO 00378291,Oponešice 27,675 32 Oponešice
<br> s t a n o v í
<br> v souladu s ustanovením § 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení
§ 77 odst.5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád),po písemném vyjádření Policie ČR,Územní odbor Třebíč,DI Třebíč
pod č.j.KRPJ-60056-1/ČJ-2020-161006 ze dne 10.06.2020,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích
<br>
<br> komunikaci: silnice III/15114 v obci Oponešice
<br> v rozsahu: podle grafických situací,které jsou nedílnou součástí tohoto opatření
<br> z důvodu: konání poutní mše na návsi v obci Oponešice
<br> v termínu: od.07:00 hod.dne 26.07.2020 do 11:00 hod.dne 26.07.2020
<br> Za instalaci a předepsaný stav dopravního značení odpovídá: Ing.XXXXXXXX XXXXXX,starosta obce
Oponešice,Oponešice XX,telefon: 602 565 059
<br>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1.Dopravn...

Načteno

edesky.cz/d/3981462

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oponešice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz