« Najít podobné dokumenty

Obec Raková u Konice - Schválený závěrečný účet obce Raková u Konice za rok 2019 (13 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Raková u Konice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZZ[3].pdf [0,52 MB]
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Raková u Konice; IČO 00600067; Raková u Konice 34,798 57 Raková u Konice
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 22.1.2020 v 08:48
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 4 749 851,09 3 787 591,17
<br> I.Náklady z činnosti 4 157 576,09 3 316 581,23
<br> 1.Spotřeba materiálu 165 188,27501 149 664,35
<br> 2.Spotřeba energie 178 222,00502 122 864,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 365 550,90511 360 120,55
<br> 9.Cestovné 21 673,00512 5 728,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 24 569,19513 43 246,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 827 672,30518 451 044,30
<br> 13.Mzdové náklady 1 291 648,00521 1 198 562,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 349 888,00524 172 854,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 2 006,00525 1 267,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 935,00527 254,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 60,00538 540,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 124,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 43 383,10543 13 335,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 567 039,04551 548 248,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 4 671,00554 910,00
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčto...
schválený závěřečný účet.pdf [2,92 MB]
Obec Raková u Konice
<br> Závěrečný účet za rok 2019
Sestavený ke dni 31.12.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> Kontaktní údaje
<br> Doplňující údaje o organizaci
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Název
<br> Adresa
<br> IČO
<br> Právní forma
<br> Obec Raková u Konice
<br> Raková u Konice
<br> 79857 Raková u Konice
<br> 00600067
<br> Obec
<br> Telefon 582 383 454
<br> E-mail ou@rakova.cz
<br> Obec Raková u Konice Závěrečný účet za rok 2019
<br> I.Rozpočtové hospodaření - detailně
<br> Daňové příjmy
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků
<br> II.Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
<br> Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům
<br> III.Majetek
<br> IV.Komentáře
<br> KEO-W 1.11.348
<br>
<br> Obec Raková u Konice
<br> Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně
<br> KEO-W 1.11.348 / Uc15e
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválenýPoložka % %
Rozpočet
<br> upravený
Rozdíl
<br> P Ř Í J M Y
<br> Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY schválený upravený RozdílSkutečnost %%
<br> 760 377,17 680 000,00 761 159,00 781,83111,82 99,901111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> 21 064,03 16 000,00 21 100,00 35,97131,65 99,831112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla
<br> 71 042,37 63 000,00 73 000,00 1 957,63112,77 97,321113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž
<br> 661 717,69 580 000,00 662 106,00 388,31114,09 99,941121 Daň z příjmů právnických osob
<br> 139 080,00 139 080,00 139 080,00 0,00100,00 100,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> 1 489 671,90 1 400 000,00 1 490 712,00 1 040,10106,41 99,931211 Daň z přidané hodnoty
<br> 2 786,80 4 000,00 2 800,00 13,2069,67 99,531334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
<br> 92 008,00 94 500,00 94 500,00 2 492,0097,36 97,361340 Poplatek za provoz systému shromažďová
<br> 2 300,00 2 000,00 2 500,00 200,00115,00 92,001341 Poplatek ze psů
<br> 240,00 1 000,00 240,00 0,0024,00 100,001361 Správní poplatky
<br> 17 746,17 16 000,00 18 000,00 253,83110,91 98,591381 Daň z hazardních her s výjimkou dí...
rozvaha[4].pdf [0,52 MB]
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Obec Raková u Konice; IČO 00600067; Raková u Konice 34,798 57 Raková u Konice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 22.1.2020 v 08:48
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 7 881 164,42 23 038 362,8930 919 527,31 20 883 324,68
<br> A.Stálá aktiva 7 881 164,42 19 583 925,3927 465 089,81 17 733 546,91
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 335 293,00 242 290,00577 583,00 257 422,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 159 053,00159 053,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 176 240,00 242 290,00418 530,00 257 422,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 7 545 871,42 19 246 635,3926 792 506,81 17 380 124,91
<br> 1.Pozemky 2 075 849,112 075 849,11 2 079 848,11031
<br> 2.Kulturní předměty 1,001,00 1,00032
<br> 3.Stavby 3 592 338,00 10 914 688,0914 507 026,09 7 553 084,29021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 1 648 870,64 3 295 247,924 944 118,56 3 526 333,96022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 304 662,782 304 662,78028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2 960 849,272 960 849,27 4 220 857,55042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majet...
příloha[5].pdf [3,79 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Raková u Konice; IČO 00600067; Raková u Konice 34,798 57 Raková u Konice
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 21.1.2020 v 10:02
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Od 1.1.2010 účtuje ÚSC podle vyhlášky 410/2009 a souvisejících českých účetních standardů 701 - 708 a od roku 2013
701 - 710 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> ÚJ provozuje pouze hlavní činnost.Poskytuje nájmy nebytových prostor a pronájmy pozemků <.>
ÚJ sestavuje měsíčně výkaz Fin 2-12M,čtvrtletně výkaz Fin 2-12M,Rozvahu,Výkaz zisku a ztráty a Přílohu <.>
Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč <.>
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty.Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní
i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny
do součtových řádků <.>
ÚJ časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis.Kč a pravidelně se opakující platby,mimo záloh na energie <.>
Na časové rozlišení má ÚJ zpracovanou vnitřní směrnici <.>
V roce 2011 ÚJ vydala vnitřní směrnici Inventarizace majetku a závazků a vnitřní směrnici Evidence,účtování a odepisování
majetku.ÚJ stanovila plán účetních odpisů sk.019,022,021 a provedla dooprávkování k těmto účtům <.>
Zboží na skladě - účtováno způsobem A <.>
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 525 435,26533 681,26
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 1 800,001 800,00901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 1...
Návrh záv.účtu[1].pdf [4,73 MB]
Oboc Rakova u Konice Ndvrh z6v6recneho [tctu za rok 2019
<br> Obec RakovS u Konice
<br> Sestavenf ke dni 31.12.2019
<br> Uaa;e o organizaci
<br> N6zev Obec Rakovi u Konice
Adresa Rakov6 u Konice
<br> 79857 Rakov6 u Konice
<br> leo 00600067
Prdvniforma Obec
<br> Kontaktni (daje
<br> Telefon 582 383 454
E-mail ou@rakova.cz
<br> Doplfiujici 6daje o organizaci
<br> Obsah n6vrhu z6v6redn6ho ti6tu
l.Rozpoctov6 hospodaieni - detailne
<br> Dahov6 piijmy
Piijmy a vldaje dle 0delovfch znaktt
<br> ll.lnvestidnI a neinvesticnI transfery ke st6tnimu rozpoctu
lnvesticni a neinvesticnI transfery k ostatnlm rozpodttm
<br> lll.Majetek
lV.Komentdie
<br> N6vrh zilvilredn6ho uttu za rok 2019
<br> KEO-W 1.11.341
<br>
<br> Obec Rakov6 u Konice KEO-W 1.11.341 / Uc15e
<br> Polo2ka
<br> Rozpodtov6 hospodaFeni dle tiid - detailn6
<br> PRiJMY
skuteEnost Si'r?',""ri %
<br> Rozpoeet
upraveny
<br> l nda 1 DANOVIi PRiJMY
1111 Dari z piijmu fyzickfch osob placena pl6tci
1112 Dari z piijmi fyzicklch osob placen5 popla
1113 XXX z piijm[i fyzickyich osob vybiranX srXX
XXXX Dari z piijmi prdvnicklch osob
1122 Dari z piijmi pravnickyich osob za obce
1211 XXX z pridanX hodnoty
XXXX Odvody za odnXti pudy ze zem6d6lsk6ho
1340 Poplatek za provoz syst6mu shromaZd'ov6
1341 Poplatek ze pslr
1 361 Spr6vni poplatky
1381 XXX z hazardnich her s v\i'jimkou dilXi dan
XXXX ZruSenli odvod z loterii a pod.her kr.vlher <.>
1511 Dail z nemovitlich v6ci
<br> Skutebnost
<br> 760 377,17
<br> 21 064,03
<br> 71042,37
<br> 661 717,69
<br> 1 39 080,00
<br> 1 489 671,90
<br> 2 786,80
<br> 92 008,00
<br> 2 300,00
<br> 240,00
<br> 17 746,17
<br> 89,29
<br> 246 368,77
<br> schviilen!
<br> 680 000,00
<br> 16 000,00
<br> 63 000,00
<br> 580 000,00
<br> 1 39 080,00
<br> 1 400 000,00
<br> 4 000,00
<br> 94 500,00
<br> 2 000,00
<br> I 000,00
'16 000,00
<br> 0,00
<br> 240 000,00
<br> 111,82
<br> 131,65
<br> 112,77
<br> 114,O9
<br> 1 00,00
<br> 106,41
<br> 69,67
<br> 97,36
<br> 1 15,00
<br> 24,00
<br> '1 10,91
<br> 0,00
<br> 1 02,65
<br...
MS Výkaz_zisku_a_ztráty.pdf [0,07 MB]
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace, Raková u Konice 85, 798 57, Raková u Konice, IČ
70981213
<br> sestavený k 31.12.2019
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )
<br> okamžik sestavení: 06.02.2020
<br> 1
<br> č.ř <.>
<br> 2 3 4
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
Hlavní činnost Hospodářská č.Hlavní činnost Hospodářská č <.>
<br> Číslo
položky Název položky
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Syntetický
<br> účet
<br> A.1 658 286,361 918 486,40NÁKLADY CELKEM 1A.I. až A.V <.>
I.1 658 286,361 918 486,40Náklady z činnosti 2A.I.1. až A.I.36 <.>
1.24 978,003Spotřeba materiálu 29 615,00501
2.57 531,004Spotřeba energie 52 215,00502
3.5Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
4.6Prodané zboží 504
5.114Aktivace dlouhodobého majetku 506
6.115Aktivace oběžného majetku 507
7.116Změna stavu zásob vlastní výroby 508
8.10 710,007Opravy a udržování 24 375,00511
9.886,008Cestovné 360,00512
10.9Náklady na reprezentaci 513
11.117Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
12.106 506,5310Ostatní služby 89 046,19518
13.1 245 739,0011Mzdové náklady 1 061 698,00521
14.422 100,0013Zákonné sociální pojištění 359 417,45524
15.5 232,1114Jiné sociální pojištění 4 439,86525
16.29 472,7815Zákonné sociální náklady 22 233,96527
17.16Jiné sociální náklady 528
18.17Daň silniční 531
19.18Daň z nemovitostí 532
20.19Jiné daně a poplatky 538
22.21Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
23.22Jiné pokuty a penále 542
24.23Dary a jiná bezúplatná předání 543
25.24Prodaný materiál 544
26.25Manka a škody 547
27.26Tvorba fondů 548
28.27Odpisy dlouhodobého majetku 551
29.28Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
30.29Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
31.30Prodané pozemky 554
32.31Tvorba a zúčtování rezerv 555
33.32Tvorba a zúčtování opravných položek 556
34.33Náklady z vyřazených pohledávek 557
35.12 498,00118Náklady z drobného dlouhodobého  majetku 12 058,00558
36.2 832,9834Ostatní náklady z činnosti 2 827,90549
II.Finanční náklady 35A.II.1. až A.II.5 <.>
1.36Prodané ...
MS Rozvaha.pdf [0,07 MB]
Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace, Raková u Konice 85, 798 57, Raková u Konice, IČ
70981213
<br> sestavená k 31.12.2019
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )
<br> okamžik sestavení: 06.02.2020
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
<br> MINULÉ
BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 1 2 3 4
<br> Číslo
položky Název položky č.ř <.>
<br> Syntetický
účet
<br> A. a B.236 701,58183 584,00539 646,751AKTIVA CELKEM 356 062,75
A.I. až A.IV.183 584,00183 584,002Stálá aktivaA <.>
<br> A.I.1. až A.I.9.3Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4
2.Software 013 5
3.Ocenitelná práva 014 6
4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 7
5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8
6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9
7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 10
8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 12
9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 13
<br> A.II.1. až A.II.10.183 584,00183 584,0014Dlouhodobý hmotný majetekII <.>
1.Pozemky 031 15
2.Kulturní předměty 032 16
3.Stavby 021 17
<br> 022
18
<br> Samostatné hmotné movité věci a soubory
hmotných movitých věcí4 <.>
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19
6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 183 584,00 183 584,00
7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21
8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 22
9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 24
10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25
<br> A.III.1. až A.III.8.26Dlouhodobý finanční majetekIII <.>
1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 27
2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 28
3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 29
5.Termínované vklady dlouhodobé 068 31
6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 32
<br> A.IV.1. až A.IV.6.35Dlouhodobé pohledávkyIV <.>
1.Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 36
2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 37
3.Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 38
5.Os...
MS Příloha5.pdf [0,72 MB]
Příloha
ZÁKLADNÍ
<br> A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Mateřská škola Raková u Konice, příspěvková organizace, Raková u Konice 85, 798 57, Raková u Konice, IČ
70981213
<br> sestavená k 31.12.2019
( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa )
<br> okamžik sestavení: 06.02.2020
<br> Číslo
položky MINULÉBĚŽNÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
Název položky č.ř.Podrozvahovýúčet
<br> Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.1 747 684,32 1 747 477,741
901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 21 <.>
902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 1 747 477,741 747 684,322 <.>
905Vyřazené pohledávky 43 <.>
906Vyřazené závazky 54 <.>
909Ostatní majetek 65 <.>
<br> P.II.7Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé 
podmíněné závazky z transferů
<br> 911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 81 <.>
912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 92 <.>
913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 103 <.>
914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 114 <.>
915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 125 <.>
916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 136 <.>
<br> Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III.14
Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 
jinou osobou 921
<br> 151 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku 
jinou osobou 922
<br> 162 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 
osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923
<br> 173 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 
osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924
<br> 184 <.>
<br> Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 
osobou z jiných důvodů 925
<br> 195 <.>
<br> Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou 
osobou z jiných důvodů 926
<br> 206 <.>
<br> Další podmíněné pohledávkyP.IV.21
Krátkodobé podmíněné pohledávky z...
MS Čerpání rozpočtu 1-12.xlsx [0,01 MB]
List1 Čerpání rozpočtu na provoz za 1 – 12/2019 MŠ Raková u Konice PROVOZ Kancelářské potřeby 611.00 Spotřeba čistících prostředků,drogerie 4222.00 Kuchyňské potřeby 1147.00 Zdravotnický materiál 0.00 Ostatní materiál 3653.00 Uč.pomůcky,hračky,knížky 4617.87 Výtvarné potřeby 1579.00 Náplně do tiskárny 1419.00 Předplatné časopisů,CD 174.00 Dr.DHm do 3 tis.Kč 4752.00 Spotřeba materiálu 501 22174.87 Spotřeba energie 502 57531.00 Opravy a udržování 511 10710.00 Opravy a udržování 511 10710.00 Cestovné 512 886.00 Zákonné pojištění 525 56.02 Zdravotní prohlídka,oděvy 527 0.00 Ost.Provoz.Náklady 549 2832.98 DDHM 558 12498 Zákonné sociální pojištění - zaokrouhlení 524 0 celkem 0.00 Poštovné 262.00 Revize 8278.00 Zpracování mezd 6857.80 Zpracování účetnictví 26400.00 Telefonní poplatky 7187.40 Semináře hrazené z provozu,BOZP,PO 1270.00 Služby ostatní 19830.94 Odvoz odpadu 2629.39 Dovoz obědů 17450.00 Bankovní poplatky 3390.00 Režijní náklady 12951.00 Ostatní služby 518 106506.53 Náklady celkem 500 213195.40 Dotace - obec 672 230000.00 Výnosy celkem 600 230000.00 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 16804.60 ZISK Dne: 13.02.2020 Zpracovala: XXXXX XXXXXXXXX,DiS &A Stránka &P
Fin.vypořádání.pdf [0,05 MB]
ffi ATXT 9*P"Eo5^J $OUE) -< ;i (u
FIN.pdf [4,01 MB]
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Raková u Konice Raková u Konice 34,798 57 Raková u Konice
<br> 006000672019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 680 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 761 159,00 760 377,17111,82 99,90
<br> 0000 16 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 21 100,00 21 064,03131,65 99,83
<br> 0000 63 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 73 000,00 71 042,37112,77 97,32
<br> 0000 580 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 662 106,00 661 717,69114,09 99,94
<br> 0000 139 080,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 139 080,00 139 080,00100,00 100,00
<br> 0000 1 400 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 490 712,00 1 489 671,90106,41 99,93
<br> 0000 4 000,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 2 800,00 2 786,8069,67 99,53
<br> 0000 94 500,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 94 500,00 92 008,0097,36 97,36
<br> 0000 2 000,001341 Poplatek ze psů 2 500,00 2 300,00115,00 92,00
<br> 0000 1 000,001361 Správní poplatky 240,00 240,0024,00 100,00
<br> 0000 16 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 18 000,00 17 746,17110,91 98,59
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 90,00 89,290,00 99,21
<br> 0000 240 000,001511 Daň z nemovitých věcí 246 400,00 246 368,77102,65 99,99
<br> 0000 25 000,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 29 000,00 29 000,00116,00 100,00
<br> 0000 65 400,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 65 400,00 65 400,00100,00 100,00
<b...
2019 - Záznam o projednání zprávy - dálkový způsob - Raková u Konice.pdf [0,20 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/40970/2019/OK/7445 Počet listů: 1
Č.j.: KUOK 12018/2020 Počet stran: 2
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
<br> Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
<br>
<br> ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ
<br>
návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Raková u Konice
za rok 2019
<br> IČ 00600067
<br>
Dne 5.5.2020 byl se zástupcem obce: XXXX XXXXX - starosta
<br> telefonicky projednán návrh zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření vykonaného ve
dnech 8.10.2019 a 15.4.2020 <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Raková u Konice za rok 2019
<br>  kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních,které byly již
napraveny,nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písm.a) zákona
č.420/2004 Sb.) <.>
<br>
Tento záznam o projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje
i výsledek konečného dílčího přezkoumání <.>
<br> XXXX XXXXX,starosta obce Raková u Konice,prohlašuje,že poskytl pravdivé a úplné
informace o předmětu přezkoumání a o okolnostech vztahujících se k němu <.>
<br> V kontrolovaném období územní celek,dle informací poskytnutých zástupci obce Raková
u Konice:
<br> - neuskutečnil finanční operace týkající se peněžních fondů <,>
- neuzavřel smlouvu o sdružení a neuskutečnil finanční operace týkající se sdružených
<br> prostředků <,>
- neuzavřel smlouvu o přijetí nebo poskytnutí půjčky <,>
- neuzavřel směnnou a darovací smlouvu a smlouvu o výpůjčce týkající se nemovitého
<br> majetku <,>
- nehospodařil s majetkem státu <,>
- neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob,neuzavřel smlouvu
<br> o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku a smlouvu o přistoupení k závazku <,>
- nezastavil movitý a nemovitý majetek <,>
- nekoupil,ani neprodal cenné papíry,obligace,neuskutečnil majetkové vklady <,>
- nezřídil věcná břemena k majetku územního celku <,>
- neměl podnikatelskou činnost <,>
<br> a proto přezkoumání operací v těchto oblastech nem...
2019 - Návrh zprávy - zpráva o výsledku PH - dálkový způsob - Raková u Konice.pdf [0,33 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/40970/2019/OK/7445 Počet listů: 8
Č.j.: KUOK 12019/2020 Počet stran: 8
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Raková u Konice za rok 2019 <,>
<br> IČ 00600067
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 8.10.2019 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 15.4.2020 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání obce Raková u Konice za rok 2019 dne 24.9.2019.Posledním kontrolním
úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo
podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 5.5.2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Raková u Konice
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Přezkoumané období: 1.1.2019 - 31.12.2019
<br>
Dílčí přezkoumání hospodaření dne 15.4.2020 vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXX XXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § X zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci obce: XXXX XXXXX - starosta
Ing.XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného
dílčího přezkoumání <.>
<br>
ZÁVĚR
Při přezkoumání hospodaření obce Raková u Konice za rok 2019
<br>  kromě chyb ...

Načteno

edesky.cz/d/3981441

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Raková u Konice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz