« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašín - Verejna_vyhlaska.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Verejna_vyhlaska.pdf
Městský úřad Pelhřimov
<br> odbor dopravy Pražská 2460,393 01 Pelhřimov Cj.OD:“IOSTfZDld-ZíOOP/Kr V Pelhřimově dne 21782018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatřeníobecnépovahy-stanovenípřechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Pelhřimov,odbor dopravy.Pražská 2460,Pelhřimov podle ust 5 l24_ odst 6 zák,:: 361 _.000 Sb o provozu na pazeímtích komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).na základě žádosti Dopravní značení MŠ,s.r.o <.>,IČ 276 65 321.Hrušková Dvory 7-1,586 (ll Jihlava podaní: dne 20 8.2018_ po předchozím písemném vyjádření Policie ČR_ Dopravní inspektorát Pelhřimov ze dne 21.8.2018.č.j.KRPJ-85367—2fČj-2íl18—161706- DTNG a po posou7ení žádostí v souladu s ustanovením & 77.odst.1.písm.cl zákona v návamostr na ustanovení 5171 a % 173 odst.1 zákona č.500f2004 Sb„ správní řád ve znění pozdějších předpisů tdálejen správní řád)
<br> stanovuje
<br> na zaklade ust & 77,odst 5 zákona přechodnou iš ol.odst 3 zákona) úpravu provozu na silnicích li.a lll.třídy v rozsahu působnosti ORP Pelhřimov dle přiložené SIÍUHCL' umístěním dopravního značení [\'yhl (: 2942015 Sb ) podle dopravne inženýrského opatření (nedílná součást tohoto stanovení: ? důvodu LVaVirky silnice llífníš—íS Myslov - Chmelná
<br> Osazení dopravního značení zajistí žadatel na své náklady Přechodné D7.bude osazeno po dobu ne'/bylo?: nutnou k provedení stavebních prací Mimo tuto dobu musí být odstraněno nebo zakryto Osazeno bude dopravní značení podle ověřeného dopravně inženýrského opatření.které je součástí tohoto stanovení
<br> Přechodná úprava se stanovuje v termínu: od 26.8.20l8 do 28.8.2018
<br> Odpovědná XXXXX XXXXX XXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> Podrobnosti o U'Žill a umístění dopravního značení upravují TP oo aČSN EN 12899-1 <.>
<br> Po skončení akce bude D? uvedeno do původního stavu ;: předáno správci komunikace
<br> Výše stanoven-á úprava provozu na pozemní koinunikacr vychází ze zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění sta...

Načteno

edesky.cz/d/3981414

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Ústrašín
04. 07. 2020
04. 07. 2020
04. 07. 2020
04. 07. 2020
04. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Ústrašín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz