« Najít podobné dokumenty

Obec Číčovice - Schválený závěrečný účet za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Číčovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2019ve strojověčitelném formátu PDF
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> SpZn: SZ_042522/2019/KUSK Stejnopis č <.>
<br> Čj.: 001004/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ČÍČOVICE
IČ: 00241130
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Číčovice za rok 2019 bylo zahájeno dne 30.07.2019
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  30.10.2019
 27.05.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Číčovice
<br> Číčovice 16
<br> 252 68 Číčovice
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
- kontrolorka: XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených ...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2019
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> SpZn: SZ_042522/2019/KUSK Stejnopis č <.>
<br> Čj.: 001004/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> ČÍČOVICE
IČ: 00241130
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Číčovice za rok 2019 bylo zahájeno dne 30.07.2019
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  30.10.2019
 27.05.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Číčovice
<br> Číčovice 16
<br> 252 68 Číčovice
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: PhDr.XXXXXXXX XXXXXXX
- kontrolorka: XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupci obce: XXXXX XXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXX XXXXXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku <,>
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených ...
Tabulka finančního vypořádání 2019
Příjemce; Obec Číčovice
<br> kraj“: Středočeský
<br> Poskytovatelaz
<br> Kapitolah Mínisterstvo Financí - VPS
<br> Finanční vypořádání dotaci poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové hnanoovaní <.>
<br> na projekty výzkumu.vývoje a inovací
<br> a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků ňnančních mechanismů
<br> Příloha č.7 k vyhlášce &.36772015 Sb <.>
<br> v Kč na dvě desetinná místa
<br> Vráceno v průběhu Předepsané výše č.akce (projektu).„.„,<.>.Čerpano roku na běžný účet Skutečně použito vratky dotace při Ukazat“ EDS/SMVS "wow znak c's'o Jedna“ k 31.12.2019 kraje k 31.12.2019 t'lnančním vypořádání a o c d 1 2 3 4 = 1.2 - 3 Dotace celkem 29 000,00 15 994,00 12 006,00 0,00 ! 1Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich 98018 MF-207571201911201- spoluprací při přípravě SLDB 2021 “ 39 Opakované hlasování a dodatečné volby do 98074 MF-1033/2019i1201- zastupitelstev obcí (26.1.2019) 2 Nové volby do zastupitelstev obcí (16.3.2019) 98074 lén-3527901911201-.<.>.IVíF- Nove volby do zastupitelstev obc: (14.9.2019) 98074 200131201911201-3.<.>.MF- Nove volby do zastupitelstev obcí (14.12.2019) 95074 28578i2019i1201—2 Volby do Evropského parlamentu 98348 ŠlF-777gf20191'1201- 29 000,00 16 994,00 12 006,00 Sestavil,tel.: Libertinova' Linda.604 440 827 0 B,_,Kontroloval.tet.: Datum a podpis: _ E C | C o V | C E Datum a podpis: Clřči 1 '?,<.> “ » Komentář: m/ě / tal/20 iwi : č.<.> ? E78 “» 3-3.+11 _: 2 = „.44 l 1 ; u
<br> Podrobnější čerpání výdajů na úhradu za práce spojené s přípravou sčítání lidu,domů a bytů (došetření technickoekonomických atributů v roce 2019)
<br> Ukazatel
<br> Počet budov k došetření v roce 2019
<br> Výše dotace v roce 2019
<br> skutečně došetřeny počet budov v roce 2019
<br> Vratka dotace při FV
<br> Požadovaný doplatek dotace
<br> Výdaje na mzdy a platy za prosinec 2019 — nepodléhá FV za rok ...
Fin 2-12 k 31.12.2019
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Číčovice Číčovice 16,252 68 Číčovice
<br> 002411302019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 850 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 025 000,00 1 024 907,09120,58 99,99
<br> 0000 25 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 28 000,00 27 930,01111,72 99,75
<br> 0000 90 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 94 300,00 94 245,98104,72 99,94
<br> 0000 750 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 760 900,00 760 887,63101,45 100,00
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 89 490,00 89 490,000,00 100,00
<br> 0000 1 800 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 975 100,00 1 975 064,16109,73 100,00
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 799,00 10 798,920,00 100,00
<br> 0000 210 000,001337 Poplatek za komunální odpad 0,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 0,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 213 000,00 213 000,000,00 100,00
<br> 0000 11 000,001341 Poplatek ze psů 11 000,00 8 890,0080,82 80,82
<br> 0000 1 000,001343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 0,000,00 0,00
<br> 0000 17 000,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 17 000,00 14 340,0084,35 84,35
<br> 0000 5 000,001361 Správní poplatky 5 000,00 1 110,0022,20 22,20
<br> 0000 50 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 50 000,00 23 564,6547,13 47,13
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 200,00 118,530,00 59,27
<br> 0000 640 000,001511 Daň z nemovitých věcí 771 000,00 770 654,27120,41 99,96
<br> 0000 0...
Schválený závěrečný účet za r.2019
ZÁVĚREŠNÝ ÚČET Obce Cíčovice
<br> za rok 2019
<br> Na elektronické desce
<br> vyvěšeno dne: 24.06.2020 sejmuto dne:
<br> 0 B E 0 č í č: o Číčovice 15.2 tai.: 233 QUI 2—13 \Č- 7.11 ";-:* Zastupitelstvo Obce Číčovice Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
<br> 2019 & Závěrečný účet obce za rok 2019 schválilo bez výhrad na svém zasedání dne 23.06.2020 <.>
<br> Obsah & náležitosti závěrečného účtu jsou daně 5 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
<br> Schválený Upravený Plnění rozpočet rozpočet k 31.12.2019 Třída 1 _ daňové příjmy 4449000,- 5.051.7s9,- 501500124 Třída 2 — nedaňové příjmy 427.000,- 489.790,- 283.287,09 Třída 3 — kapitálové příjmy 0,- 26630328 26630328 Třída 4 — přijaté transfery 207.900; 223.874; 223.874,- Příjmy celkem 5.083.900,— 6.031.756,28 5.788.465,61 Třída 5 — běžné výdaje 5.083.900,- 7.158.497,28 7.138.491,45 Třída 6 — kapitálové výdaje 0,- 108.174; 108.174,- Výdaje celkem 5.083.900,— 7.266.671,28 7.246.665,45 Financování 0,- 1.234.915,- 1.458.199,84
<br> Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu,ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 12.006; Kč a byly řádně vyúčtovány <.>
<br> Poskytovatel ÚZ Účel Položka Částka KÚSK 98348 Volby do Evropského parlamentu 4111 12.006,- Celkem 12.006,-
<br> Rozpočet Obce Číčovice pro rok 2019 byl schválen jako vyrovnaný na straně příjmů a výdajů ve výši 5.083.900,- Kč.Schválilo jej zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 18.12.2018.Během roku 2019 bylo provedeno celkem 10 rozpočtových opatření <.>
<br> 2) Stav finančních prostředků
<br> Zůstatek na běžném účtu k 1.1.2019 (KB) 12.476.361,37 Kč Zůstatek na běžném účtu k 31.12.2019 (KB) 10.940.887,73 Kč zůstatek na dotačním účtu k 1.1.2019 (ČNB) 6.003,18 Kč Zůstatek na dotačním účtu k 31.12.2019 (ČNB) 83.276,98 Kč
<br> 3) Hospodářská činnost obce Cíčovice Obec Cíčovi...

Načteno

edesky.cz/d/3981366

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Číčovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz