« Najít podobné dokumenty

Obec Hodov - 29. 6. 2020 Zúžení počtu lokalit hlubinného úložiště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

odpověď Kraj k HÚRAO.pdf
Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
<br> Tento dokument,který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 129751333-192257-200622101933,skládající se z 2 listů,se doslovně shoduje s
obsahem vstupu <.>
<br> Vstup bez viditelného prvku <.>
<br> Jméno a příjmení osoby,která konverzi provedla: XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> Vystavil: Kraj Vysočina
Pracoviště: Kraj Vysočina
V Jihlavě dne 22.06.2020
<br> 129751333-192257-200622101933
<br>
2020-06-22T10:23:00+0200
Horka-studieumistitelnosti-tz137-2017.pdf
|1| Technická zpráva číslo 137/2017 STUDIE UMÍSTITELNOSTI - Horka ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Autoři: XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXX,XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX a další Poskytovatel: Společnost „ČVUT-SATRA-Mott MacDonald CZ“ Zastoupena: České vysoké učení technické v Praze,veřejná vysoká škola Sídlo: Zikova 1903/4,160 00 Praha 6 Praha,červen 2018 Název projektu: Výzkumná podpora pro projektové řešení HÚ Název dílčí zprávy: Studie umístitelnosti HÚ v lokalitě Horka Evidenční číslo: SURAO 2016-0354 Číslo smlouvy zadavatele: SO2016-017 č.zakázky: Z2013-0122/003 Poskytovatel: Společnost „ČVUT-SATRA-Mott MacDonald CZ“ Zastoupena: České vysoké učení technické v Praze,veřejná vysoká škola Sídlo: Zikova 1903/4,160 00 Praha 6 ŘEŠITELÉ: 1 SATRA,2 ÚJV Řež,3 ČVUT,4 MottMacDonald Autorský kolektiv: Ing.Lukáš Grünwald1,Ing.Pavel Bureš1,Ing.Jan Pořízek1,Ing.Jan Baudis1,Ing.Jaroslav Nohejl2,Ing.František Fiedler2,Ing.XXXXX XXXXXXX,PhD.X,Mgr.Ondřej ZahradníkX,Ing.Aleš Veverka4,RNDr.Přemysl Marek4 Funkce Jméno Datum Podpis Za Objednatele Osoba pověřená k jednání ve věcech smluvních a technických Ing.XXXXX XXXXXXXXXX Ing.XXXXXXX XXXXXXX,Ph.D.Osoba odpovědná za technickou část Ing.XXXXXXX XXXXXXX,Ph.D.Za Poskytovatele Osoba pověřená k jednání ve věcech smluvních doc.RNDr.Vojtěch Petráček,CSc.Osoba pověřená k jednání ve věcech technických Ing.XXXXXXXX XXXXXXX,Ph.D.Vedoucí expertního týmu Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Obsah X Účel zprávy a její vazba na další hlavní zprávy o lokalitě.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 22 2 Vstupní údaje a požadavky.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 24 Věcné a technické zadání.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 24 Předmět plnění.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
Místní referendum -výsledky.doc
Obec Hodov
<br> Výsledky místního referenda v obci Hodov
<br> Katastr obce Hodov tvoří zhruba polovinu lokality Budišov - jedné z šesti lokalit vybraných jako oblasti pro možného vybudování hlubinného úložiště vysoce radioaktivního odpadu.Postoj občanů Hodova k výše uvedené záležitosti tedy rozhodně nemůže být zanedbatelný <.>
<br> V sobotu 6.12.2003 se v obci Hodov konalo místní referendum.Referenda se zúčastnilo z celkového počtu 236 oprávněných občanů 171,což je 72,5% oprávněných občanů <.>
<br> Počet platných hlasů byl 160 <.>
<br> Na první otázku:
"Souhlasíte s tím,aby bylo na území obce Hodov vybudováno hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů?"
<br> odpověděly 4% občanů ANO (6 občanů),96% občanů odpovědělo NE (154 občanů) <.>
<br> Na druhou otázku:
"Má zastupitelstvo obce Hodov při výkonu samostatné působnosti využít všech zákonných prostředků,aby zabránilo stavbě hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce radioaktivních odpadů na území obce (zejména z titulu schvalovatele územního plánu,účastníka správních řízení a vlastníka nemovitostí)?"
<br> odpovědělo 95% občanů ANO (152 občanů),5% občanů NE (8) <.>
Odpověď města Třebíč.pdf
' v „ MĚSTO TŘEBÍČ : TreblC starosta
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč Vážení páni starostové <,>
<br> děkuji Vám za inřormace o Vašem názoru kproblematice výběru lokalit pro budování trvalého úložiště radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva doplněné výzvou k vyjádření nesouhlasného stanoviska městem Třebíči <.>
<br> Sděluji Vám,že vedení města se jednoznačně shodlo na tom,že otázka podoby státní koncepce pro nakládání s radioaktivním odpadem (potřeba budovat trvalé hlubinné úložiště radioaktivních odpadů) je otázkou vysoce odbornou.Odpověď na ní je vkompetenci příslušných státních orgánů.Město Třebíč nemá dostatečný odborný potenciál k tomu,aby dokázalo posoudit všechny související faktory vztahující se k této problematice <.>
<br> Proces výběru vhodných lokalit pro případné vybudování trvalého hlubinného úložiště radioaktivních odpadů,stejně jako komunikace tohoto procesu a jeho výstupů s odbornou i laickou veřejnosti,je výhradně záležitostí státu a těch obcí,jejichž územních obvodů se problematika týká.Je na orgánech státu (zejména na vládě,Ministerstvu průmyslu a obchodu a na Správě úložišť radioaktivních odpadů),aby své záměry sobcemi a jejich občany řádně a otevřeně komunikovaly,vysvětlovaly a případně vyjednávaly podmínky možného souhlasu <.>
<br> Zvýše uvedeného vyplývá,že vedení města nebude navrhovat orgánům města vtéto záležitosti jakékoliv usnesení <.>
<br> Rád bych ještě poznamenal,že trvalé hlubinné úložiště radioaktivních odpadů by mělo dle mých informací sloužit též k ukládání i jiných odpadů (než jen vyhořelé jaderné palivo),např.radioaktivních odpadů vznikajících při výzkumné činnosti,2 použití zářičů ve zdravotnictví i z průmyslového využívání radiace <.>
<br> Osobně vnímám velmi pozitivně případné možnosti budoucího alternativního využití „vyhořelého“ jaderného paliva,kterou zdůrazňujete ve vašem návrhu.Jsem přesvědčen,že je nutné vše opakovaně posuzovat v závis...
TZ_hodnoceni_ver2_heslo_hodnoceni2020.pdf

Načteno

edesky.cz/d/3981362

Meta

Volby   EIA   Stavby   Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz