« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Loučky - Schválený závěrečný účet obce za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Loučky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přehled o pohybu majetku 2019
Obec Horní Loučky MAJETEK - přírůstky – úbytky k 31.12.2019
<br>
<br>
<br> Druh Stav k 31.12.2018 + Přírůstky Název - Úbytky Název Stav k 31.12.2019
018 - Software 49.194,50 15.314,97 SW Munizar 64.509,47
019 – Územní plán 269.654,- 269.654,-
<br> 021 – DDHM celkem 30 979.028,87 31 687.030,04
021 0109 Budovy-ob.domek 679.135,50 679.135,50
021 0200 Budovy nebytové 2 546.586,30 2 546.586,30
021 0300 Nebytové jednotky 2 760.252,60 708.001,17 Sklad SDH 3 468.253,77
021 0400 Stavby-kom.aVO 143.792,20 143.792,20
021 0500 Stavby-IS-
vod <.>,kan <.>
<br> 18 756.809,47 18 756.809,47
<br> 021 0600 Stavby-ostatní 6 092.452,80 6 092.452,80
<br>
<br> 022 – Sam.mov.věci 4 365.035,00 4 365.035,00
<br>
028 - DDHM 983.197,29 14.520,- kopírka 997.717,29
<br>
<br> 031 – Pozemky celkem 4 510.017,28 4 510.014,28
031 0200 Lesní pozemky 1 007.159,60 1 007.159,60
031 0209 Lesní poz.-VB 1 150.341,50 1 150.341,50
031 0300 Orná 429.112,79 - 782,99 VB 428.329,80
031 0309 Orná-VB 30.480,00 + 782,99 VB 31.262,99
031 0310 Zahrady 121.590,23 - 161,67 VB 121.428,56
031 0319 Zahrady-VB 0 + 161,67 VB 161,67
031 0320 TTP 292.447,06 - 4258,50 VB 288.188,56
031 0329 TTP-VB 67.399,00 + 4258,50 VB 71.657,50
<br>
<br> 031 0400 Ost.komun.191.666,44 - 33512,32 VB 158.031.16
031 0409 Ost.kom.-VB 71.242,64 + 33512,32 VB 104.754,96
031 0419 Zast.-ob.domek 334,96 334,96
031 0420 Zast.plocha 10.239,60 10.239,60
031 0440 Silnice 60.085,04 60.085,04
031 0510 Vodní plocha 182.936,00 182.936,00
031 0519 Vodní plocha-VB 580,00 580,00
031 0520 Ostatní plocha 378.885,12 378.885,12
031 0529 Ostatní plocha-VB 14.416,30 14.416,30
031 0530 Neplodná 497.303,20 497.303,20
031 0539 Neplodná-věc.bř.2.505,84 2.505,84
031 0540 Manip.plocha 288,32 288,32
031 0550 Zeleň 1.123,60 1.123,60
<br> 042 – Nedokončené inv.12 998.807,62 1 798.287,89 -708.001,17 Sklad SDH 021 0300 14 089 094,34
48.945,- Roudník-rozš.VO
22.700,- Vodojem
1 406.694,54 Chodníky
209.233,20 Rybník-zatrubnění
110.715,15 Uložení chráničky
<br> 112 – Mat.na skladě...
2019 Inventarizační zpráva
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019
<br>
Obec: Horní Loučky
IČ: 00599395
Datum zpracování: 31.1.2020
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci
<br> Inventarizační činnosti:
1.1.Plán inventur
Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen starostou obce dne 30.11.2018.Inventarizační komise
<br> postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla
<br> dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny
<br> rozdíly <.>
<br> Termíny prvotních byly dodrženy <.>
<br> Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019 <.>
<br> 1.2.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
<br> skutečnost.U inventur byly vždy členové komise a osoby odpovědné za majetek <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek aktiv a
<br> pasiv a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data
<br> provedení prvotních inventur <.>
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
Seznam inventurních soupisů :
<br> Inventur <.>
soupis č <.>
<br> Inventar <.>
položka
- účet
<br> Název Stav podle účetnictví Stav podle
inventarizace
<br> Rozdíl
<br> 1 018 Drobný DNHM 64.509,47 64.509,47 0
2 078 Oprávky k DNHM 64.509,47 64.509,47 0
3 019 Ostatní DNHM 269.654,00 269.654,00 0
4 079 Oprávky k ostat.DNHM 269.654,00 269.654,00 0
5 021 Stavby 31 687.030,04 31 687.030,04 0
6 081 Oprávky ke stavbám 5 792.150,00 5 792.150,00 0
7 022 Samostatné movité věci 4 365.035,00 4 365.035,00 0
8 082 Oprávky k SMV 879.790,00 879.790,00 0
9 028 Drobný...
FV 2019
Příjemce: Obec Horní Loučky
<br> Kraj
4
: Jihomoravský
<br> Poskytovatel
3
:
<br> Ukazatel
č.akce (projektu)
<br> EDS/SMVS
účelový znak číslo jednací
<br> Čerpáno
<br> k 31.12.2019
<br> Vráceno v průběhu
<br> roku na účet kraje
Skutečně použito
<br> k 31.12.2019
<br> Předepsaná výše
<br> vratky dotace při
<br> finančním
<br> vypořádání
<br> a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3
<br> A.1 Dotace celkem 29 000,00 0,00 19 395,00 9 605,00
<br> v tom: jednotlivé dotační tituly
<br> volby do evropského parlamentu 98348 MF-7779/2019/1201-12 29 000,00 0,00 19 395,00 9 605,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> Sestavil: XXXX XXXXXXX Kontroloval:
Mgr.et Mgr.Bc <.>
<br> XXXXXXX XXXXXXX
<br> Datum a podpis: X.X.XXXX Datum a podpis: 03.02.2020
<br> Příloha č.7 k vyhlášce č.367/2015 Sb <.>
<br> Kapitola: Všeobecná pokladní správa
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých příjemcům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací s výjimkou dotací na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací
<br> a na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br> v Kč na dvě desetinná místa
PRILOHA0000000580-122019
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Horní Loučky 1z00599395IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Horní LoučkyNázev:
<br> Sídlo: Horní Loučky 30
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 00599395Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 02.03.2020 9:19:41
<br> Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701-710 a metodiky JMK <.>
Účetní jednotka provozuje hlavní činnost v členění dle vyhl.č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,dále pronájmy pozemků <,>
obecních bytových i nebytových prostor <.>
Účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti,a to u pohledávek definovaných
vyhláškou,o opravných položkách se účtuje k 31.12 <.>
Odpisování dlouhodobého majetku-účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odepisování dlouhodobého majetku <.>,o
odpisech se účtuje k 31.12 <.>
S ohledem na ČÚS č.708 byl od 1.10.2014 přepočítán odpisový plán,zbytková hodnota majetku bude 0 <.>
Účetní jednotka oceňuje reálnou hodnotou majetek určený k prodeji v případě,že:
a) oceňovací rozdíl mezi stávajícím oceněním majetku v účetní (majetkové) evidenci a reálnou hodnotou je významný <,>
hranici významnosti si účetní jednotka stanovila ve výši 500.000,- Kč <.>
b) realizace prodeje se předpokládá v horizontu nejpozději do dvou let od schválení záměru prodeje
c) majetek je evidován v majetkové i účetní evidenci účetní jednotky <.>
Účetní jednotka účtuje o z...
VYSLEDOVKA0000000579-122019
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Horní Loučky 3z00599395IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 51 579,10 0,00 58 422,80 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.51 579,10 0,00 58 422,80 0,00
<br> 36.549 22 850,70 0,00 22 022,86 0,00
<br> 35.558 29 834,97 0,00 53 359,00 0,00
<br> 34.557 41 457,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 -41 439,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 122,96 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 819 942,00 0,00 815 867,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 12 047,00 0,00 7 810,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 219,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 3 480,00 0,00 150,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 1 134,00 0,00 0,00 0,00
<br> 14.524 174 445,00 0,00 159 829,00 0,00
<br> 13.521 945 990,00 0,00 853 492,00 0,00
<br> 12.518 811 032,40 0,00 586 706,28 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 3 256,00 0,00 5 739,00 0,00
<br> 9.512 11 400,00 0,00 4 200,00 0,00
<br> 8.511 3 560 384,80 0,00 268 416,50 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 210 103,72 0,00 261 478,18 0,00
<br> 1.501 195 853,77 0,00 97 725,82 0,00
<br> I.6 801 991,36 0,00 3 136 918,60 0,00
<br> A.7 063 777,46 0,00 3 391 893,20 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Horní Loučky
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Horní Louč...
ROZVAHA0000000578-122019
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Horní Loučky 5z00599395IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 5 812 476,70 90,00 5 812 386,70 3 962 822,42
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 14 089 094,34 0,00 14 089 094,34 12 998 807,62
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 997 717,29 997 717,29 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 4 365 035,00 879 790,00 3 485 245,00 3 701 247,00
<br> 3.021 31 687 030,04 5 792 150,00 25 894 880,04 25 783 108,87
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 4 510 014,28 0,00 4 510 014,28 4 510 014,28
<br> II.55 648 890,95 7 669 657,29 47 979 233,66 46 993 177,77
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 269 654,00 269 654,00 0,00 7 710,00
<br> 5.018 64 509,47 64 509,47 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.334 163,47 334 163,47 0,00 7 710,00
<br> 55 983 054,42 8 003 820,76 47 979 233,66 47 000 887,77
<br> 61 795 531,12 8 003 910,76 53 791 620,36 50 963 710,19
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Horní Loučky
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Horní Loučky 30
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> ÚSC
<br> veřejná správa
<br> 00599395Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč...
FIN212M0000000565-122019
oddíl I./ 1
<br> 2321 200 000,00 234 409,002111 236 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2310 **** 286 000,00 327 314,00331 400,00
<br> 2310 36 000,00 41 378,002324 41 400,00Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2310 250 000,00 285 936,002111 290 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 2310 Pitná voda
<br> 1032 **** 100 000,00 47 019,00100 000,00
<br> 1032 100 000,00 47 019,002111 100 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 0000 **** 4 081 000,00 7 110 720,526 776 000,00
<br> 0000 0,00 484 682,474213 485 000,00Inv.př.transfery ze státních fondů
0000 0,00 2 124 911,004116 2 125 100,00Ost.NI př.transfer.ze státního rozp <.>
0000 61 100,00 66 000,004112 66 000,00NI př.transf.ze st.r.v rám.souh.dotv
0000 0,00 29 000,004111 29 000,00NI př.transf.ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 215 000,00 222 577,381511 215 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 0,00 118,071382 0,00Zrušený odv.z loterií a pod.her kromě
0000 30 000,00 23 479,641381 30 000,00Daň z hazardních her
0000 1 000,00 200,001361 1 000,00Správní poplatky
0000 3 900,00 4 170,001341 4 100,00Poplatek ze psů
0000 150 000,00 154 450,001340 160 000,00Poplatek za provoz systému KO
0000 0,00 0,201335 0,00Poplatky za odnětí pozemků plnění f.lesa
0000 0,00 2 106,101334 2 200,00Odvody za odnětí půdy ze zem.půd.fon
0000 1 800 000,00 1 963 614,421211 1 800 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 0,00 38 570,001122 38 600,00Daň z příjmů práv.osob za obce
0000 800 000,00 872 970,951121 800 000,00Daň z příjmů práv.osob
0000 100 000,00 93 778,691113 100 000,00Daň z příjmu fyz.osob vybíraná srážkou
0000 20 000,00 27 771,681112 20 000,00Daň z příjmu fyz.osob placená poplatník
0000 900 000,00 1 002 319,921111 900 000,00Daň z příjmů fyz.osob placená plátci
<br> 0000
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<...
Nápravná opatření Horní Loučky.2019
Obec Horní Loučky
<br>
<br>
Horní Loučky 30 e-mail: obec@horniloucky.cz
<br> tel.549/440156 594 55 Dolní Loučky bank.spojení: KB Tišnov
<br> mobil: 724181885 IČO: 00599395 č.účtu: 20820751/0100
<br>
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
oddělení přezkumu obcí
<br> Žerotínovo nám.3/5
601 82 BRNO
<br> V Horních Loučkách dne 29.6.2020
<br>
<br> Nápravná opatření
ke zjištěným nedostatkům při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Horní Loučky na svém zasedání konaném dne 29.6.2020 schválilo
<br> závěrečný účet obce vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijalo tato
opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků při přezkoumání hospodaření <.>
<br>
Nedostatek:
- Při platbě faktury za opravu komunikace do Hájku firmy VIVEBA s.r.o <.>,na částku
1 789 451,- Kč dne 25.9.2019 byla částečná platba provedena dříve než rozpočtové opatření č.6
<br> z 30.9.2019 <.>
<br>
Nápravné opatření:
Obec přijala systémové nápravné opatření,že v budoucnu bude rozpočtová opatření
<br> provádět před provedením platby rozpočtově nezajištěného výdaje <.>
<br>
Lhůta pro plnění přijatého opatření:
Nové účetní období <.>
<br>
<br> S pozdravem
<br>
<br> Mgr.et Mgr.Bc.XXXXXXX XXXXXXX
starostka obce
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí
<br> Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br>
<br>
<br> SpZn.: S - JMK 89380/2019 OKP
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> obce HORNÍ LOUČKY,okres Brno-venkov
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího
<br> přezkoumání hospodaření,které proběhlo ve dnech 31.října - 1.listopadu 2019 a na
<br> základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne
<br> 28.května 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení § 42 zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání
<br> hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX
<br> o přezkoumávání hospodaření) <.>
<br>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání:
<br> dílčí přezkoumání: Obecní úřad Horní Loučky
<br> Horní Loučky 30,594 55 Dolní Loučky
<br> konečné přezkoumání: Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br>
<br>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Kontrolor: XXX XXXXXXXXXX
<br>
<br>
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona o přezkoumávání hospodaření
<br> vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX – pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXX XXXXX - místostarosta
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br>
<br> - X -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
<br> zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v § 3 tohoto
<br> zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných
<br> ke dni uskutečnění tohoto úkon...
Závěrečný účet obce Horní Loučky za rok 2019
1
<br> Závěrečný účet obce Horní Loučky za rok 2019
<br> Údaje o obci:
Adresa: Obec Horní Loučky,Horní Loučky 30,594 55,IČO: 00599395
<br> Telef.spojení: 549440156
E-mail: obec@horniloucky.cz
Webové stránky: www.horniloucky.cz
Bankovní spojení: KB Tišnov,č.účtu 20820751/0100
ČNB Brno,č.účtu 94-22912641/0710
ČSP Tišnov,č.účtu 4308921349/0800
<br> Počet členů zastupitelstva obce: 9
Starostka: Mgr.et Mgr.Bc.XXXXXXX XXXXXXX
<br> Zpracování agendy úřadu: Počítačové zpracování programem TRIADA <.>
<br>
<br> Rozpočet obce na rok 2019
<br> Návrh rozpočtu obce na rok 2019: vyvěšen i na el.ÚD dne: 29.11.2018,sňato: 14.12.2018 <,>
schválen ZO dne 14.12.2017
Schválený rozpočet na rok 2019 vyvěšen i na el.ÚD dne: 17.12.2018 – 31.12.2019
Příjmy: 4 900 000,- Kč
Výdaje: 4 900 000,- Kč,v XXX XXX XXX,- splátka úvěru,- XXX XXX,- Kč financování
Rozpočtová opatření č.1-10 byla projednána a schválena v ZO a jsou zaznamenána v evidenci
rozpočtových opatření <.>
Celková výše rozpočtových opatření činila:
Příjmy: 3 119 100,- Kč
Výdaje: 4 229 000,- Kč
Financování: 1 109 900,- Kč
<br>
Rozpočet a jeho plnění schválený upravený skutečnost v Kč
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 4 900 000,- 8 019 100,- 8 264 476,72
z toho: příjmy daňové 4 019 900,- 4 070 900,- 4 406 127,05
<br> příjmy nedaňové 694 000,- 1 118 100,- 1 028 756,20
kapitálové příjmy 125 000,- 125 000,- 125 000,-
<br> přijaté transfery 61 100,- 2 705 100,- 2 704 593,47
<br> Výdaje celkem po konsolidaci 4 400 000,- 8 629 000,- 7 862 289,34
z toho: běžné výdaje 3 128 500,- 6 809 600,- 6 296 867,80
kapitálové výdaje 1 271 500,- 1 819 400,- 1 565 421,54
<br> Obec schvaluje rozpočet na paragrafy <.>
<br> Plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle § (Výkaz FIN) uveden v příloze <.>
<br> Saldo příjmů a výdajů-rozdíl příjmů a výdajů k 31.12.2019 – zisk 402 187,38
<br> Výsledek hospodaření po zdanění-rozdíl výnosů a nákladů k 31.12.2019 1 651 653,66
<br>
<br>
2
<br> Obec nemá zřízenou žádnou příspěvkovou organizaci <.>
<br> Obec je členem Dobrovol...

Načteno

edesky.cz/d/3981359

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Loučky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz