« Najít podobné dokumenty

Obec Ústrašice - Závěrečný účet obce Ústrašice za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ústrašice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni844137297.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor ekonomický
<br> Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí - ' <.>,<,> 5.U Zimního stadionu 1952/2 „aiz-“W" 370 76 Ceské Budějovice
<br> spisová značka: OEKO-PŘ 74014/2019/vlach,stejnopis č.2
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Ústrašice,IČO 00667218
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 7.10.2019 jako dílčí přezkoumání a na Krajském úřadu Jihočeského kraje dne 31.3.2020 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření obce Ústrašice za rok 2019 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonemč.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 19.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019 <.>
<br> Přezkoumání vykonal: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.546/2019/0EKO— -PŘ dne 18.7.2019 <.>
<br> Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno vpodmínkách mimořádných opatření,vyvolaných vyhlášením nouzového stavu na území České republiky,svyužitím postupu doporučeného Ministerstvem financí,Odbor 47 — Centrální harmonizační jednotka,zpodkladů předávaných územními celky ' na elektronických nosičích a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXX XXXXX,Dis.- starosta
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> identifikátor DS: kdibXrř,tel: XXX 720 111 IČ:“ 70890650 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz fax: 38 6 359 069 DIC: CZ70890650 Stránka 1 z 9
<br> Sp.zn.: OEKO-PŘ 74014/2019/vlach
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené ...
zaverecny-ucet-obce-ustrasice-2019.pdf
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ÚSTRAŠICE ZA ROK 2019
<br> podle zákona 250/2000,Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění zveřejňuje obec Ustrašice závěrečný účet za rok 2019
<br> Obsah závěrečného účtu: Rozpočtové hospodaření dle tříd — příjmy Rozpočtové hospodaření dle tříd - výdaje RozpočtoVé hospodaření dle tříd - financování Porovnání plnění sdílených daní
<br> Finanční hospodaření obce v roce 2019
<br> Poskytnuté dotace z rozpočtu obce
<br> Vyúčtovánífinančních vztahů k rozpočtu kraje,obcí a DSO Vyúčtovánífinančních vztahů ke státnímu rozpočtu a st.fondům Majetek
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC za rok 2019
<br> Přílohy:
<br> 1.Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2019
<br> 2.Rozvaha k 31.12.2019
<br> 3.Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2019
<br> 4.Příloha k účetní závěrce k 31.12.2019
<br> 5.Inventarizační zpráva
<br> Závěrečný účet byl schválen Zastupitelstvem obce Ústrašice dne 12.6.2020 /
<br> /OB
<br> T BOR %! lC0:'00667218 M n láha,DiS.;
<br> starosta obce
<br> \ „_ ( '." íveaeweua un učebnu 15565 MLS: 31262020
<br> ZÁKLADNÍ ÚDAJE o OBCI
<br> Adresa: Obec Ústrašice,čp.55,390 02 Tábor
<br> IČO: 00667218
<br> Tel.spojení: 381 292 077 e-mail: info©ustrasicecz
<br> stránky obce: www.ustrasice.cz
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna,č.ú.0703498319/0800 ČSOB,č.ú.289341411/0300 ČSOB,č.ú.289341171/0300 ČNB,č.ú.94-11014301/0710
<br> počet obyvatel k 31.12.2019 : 402
<br> Členové zastupitelstva obce :
<br> XXXXXXXX XXXXXX XXXXX,'Dis <.>
<br> místostarosta Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> členové ZO Mgr.XXXXX XXXXXXXX
<br> ' XXXXX XXXXXXXX ' '
<br> Ing.XXX XXXXXXXXX Bc.XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX
<br> výbory: _ finanční — XXXXX XXXXXXX,Bc.XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX kontrolní — Mgr.XXXXX XXXXXXXX,Ing.XXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX kulturní,—_Sárka Kolářová,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXX
<br> Obec je zřizovatelem :
<br> Obec nezřizuje žádné.příspěvkove'.organizace ani org.složky <.>
<br> Od 1.8.2019 obec provozuje hospodářskou činnost — Hostinec Ú...
vyuctovani-fin.-vztahu-ke-st.-rozpoctu308859661.pdf
)Obec Ústrašíce,IČO 00667218 KEO4 1.7.0 UR056
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu
<br> Období 2019
<br> Neinvestiční transfery
<br>,UZ 98348
<br> itb
<br> VPS
<br> Uče|.dotace na vydaje spoj.s prípr.a konamm 29 000,00 15 955,00 0,00 13 045,00 Celkem 29 000,00 15 955,00 0,00 13 045,00 Transfery celkem 29 000,00 15 955,00 0,00 13 045,00
<br> Počet záznamů: 1
<br> 1/1
vyuctovani-fin-vztahu-k-rozp.-kraje-obci-a-dso630109274.pdf
Obec Ústrašice,IČO 00667218 KEO4 1.7.0 UR057
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně
<br> Období 2019
<br> - Neinvestiční transfery
<br> "por '
<br> 4112 Nernv.pru.transíery ze st.rozp.v ramci souhrn.dotac.vzta 82 200,00 4122 00710 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 300 000,00 300 000,00 Celkem 382 200,00 382 200,00
<br> Transfery celkem 382 200,00 382 200,00 0,00 0,00
<br> Počet záznamů: 1
<br> 1/1
vykaz-zisku-a-ztraty331843309.pdf
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY oecí,REGIONÁLNÍ RADY REGlONů SOUDRŽNOSTI ' Za období: 12/2019 Obec Ústrašice; IČO 00667218; Ústrašice 55,Ústrašice,390 02 Právní forma: Obec Předmět činnosti: *=“ “ Datum výkazu: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 20.1.2020
<br> 2 3 ÚČETNÍ OBDOBÍ Syntetický Běžné Minulé
<br> účet ' Hlavni činnost Hospodářská HOSDOÚářSká
<br> Název položky Hlavní činnost
<br>,činnost činnost
<br> 1 materiálu,237 366,34 12 820,23 175 493,13 2 217 399,99 15 355,00 240 588,00 3.0,00 0,00 0,00 4.Prodané zboží ' 0,00 266 843,04 0,00 5.Aktivace dlouhodobého 0,00 0,00 6.Aktivace oběžného ' 0,00 0,00 0,00 7.Změna stavu zásob vlastní 0,00 0,00
<br> 8 a udržování 1 327 421,38 ' ' 0,00 688 695,00 9.Cestovné 0,00 0,00 0,00 10.na v 1 850,00 0,00 18 616,00 11.Aktivace 0,00 0,00 0,00 12.Ostatní 383 023.76 11 579,79 301 302.50 13.Mzdové 1 051 265,00 126 538,00 920 142.00 14.Zákonné sociální 228 918,00 18 027,00 201 821.00 15.Jiné sociální 756,00 0,00 - 400.00.16.Zákonné sociální 1 074,00 0,00 0,00 17.Jiné sociální 0,00 0,00 0,00 18.Daň silniční 0,00 0,00 0,00 19.Daň z nemovitostí 0,00 0,00 0,00 20.Jiné daně a 5 847,50 0,00 4 847,50 22.Smluvní 0.00 0,00 0,00 23.Jiné - 0,00 0,00 0,00 24.6 226,00 0,00 “ 6 465,00 25.materiál 0,00 0,00 * 0,00 26.XXXXX a _ X,XX X,XX ' X,00 27.Tvorba fondů 0,00 0,00 0,00 28.dlouhodobého 555 547.00 „ 0,00 547 782,00 29.0,00 0,00 0,00 30.0,00 0,00 0,00 31.Prodané 0,00 0,00 0,00 32.Tvorba a zúčtování rezerv 0,00 0,00.0,00 33.Tvorba a zúčtování — “1 520,00 0,00 4 365,00 34.z ' ' 0,00 0,00 0,00 35.z drobného dlouhodobého.100 948,00 0,00 54 982,72 36.Ostatní z činnosti ' ' 0,00 0,00 0,00
<br>.Prodané cenné,' _ 0,00 0,00 0,00.Úroky _ 0,00 0,00 ' 0.00.Kurzové 0,00 0,00 0,00.Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0,00 0,00 0,00.Ostatní finanční 0,00 0,00 ' 0,00
<br> místních vládních institucí na.21 170,00 0,00 46 580,00
<br>.Daň z 133 380,00 0,00 150 670,00.Dodatečné 0,00 0,00 0,00
<br> S...
vykaz-fin-2-12-m-k-31.12.2019533450415.pdf
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU,DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Za období: 12/2019
<br> Obec Ústrašice; IČO 00667218; Ústrašice 55,Ústrašice,390 02 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Datum výkazu: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 20.1.2020
<br> Rozpočet po Výsledek od počátku Plnění v
<br> Paragraf Položka Schválený rozpočet
<br> změnách.roku _ %
<br> a
<br> b
<br> Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
<br> Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
<br> Daň z příjmů právnických osob
<br> Daň z příjmů právnických osob za obce
<br> Daň z přidané hodnoty
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy -
<br> Poplatek ze psů
<br> Poplatek ze vstupného
<br> Správní poplatky
<br> Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her Daň z nemovitých věcí
<br> Neinvestpřijtransfery z všeob.pokl.správy stát.rozp0čtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od krajů
<br> Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
<br> Příjmy z služeb a výrobků Příjmy z “pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí
<br> Příjmy : poskytování služeb a výrobků
<br> Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeCiňkované(dále j.n.' Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí ajejich částí
<br> Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z úroků (čáSt)
<br> Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikat.) činnost Převody z rozpočtových účtů
<br> Strana 1 / 14
<br> 1 1 100 000.00 40 000,00 100 000,00 900 000,00 0,00
<br> 2 100 000.00 5 000.00
<br> 80 00...
rozvaha-k-31.12.2019480340344.pdf
ROZVAHA
<br> ÚZEMNÍ ŠAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI Za období: 12I2019 Obec Ústrašice; IČO 00667218; Ústrašice 55,Ústrašice,390 02 Právní forma: Obec Předmět činnosti: Datum výkazu: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 20.1.2020
<br> ÚČETNÍOBDOBÍ
<br> Název položky syltššťky Běžné Minulé Korekce
<br> Nehmotné 0,00 0,00 0,00 0,00 Software,0,00 0,00 0,00 0,00 Ocenitelná 0,00 0,00 0,00 0,00 na emise a 0,00 0,00 ' 0,00 0,00
<br> nehmotný majetek 99 165,10 99 165,10 0,00 0.00
<br> Ostatní.“ 399 419,00 137 649,00 261 770,00 614,00 0,00 ' ' 0,00 0,00 0,00
<br> 0,00 0.00 0,00 0,00
<br> 0,00 0.00 0.00 0.00
<br> PPNWWřPNF
<br> 4 705 688,96 0,00 4 705 688,96 3 836 837,96
<br> Kulturní,0,00 ' 0.00 0,00 0,00.43 503 387,76 6 485 265,30 37 018 122,46 37 479 609,46
<br> Samostatné hmotné movité Věci a 898 549,36 344 363.00 554 186,36 599 853,36 Pěstitelské 0,00 0,00 0,00 Drobný majetek 820 925,97 820 925,97 0,00 0,00 Ostatni.0,00 0,00 0,00 0,00 17 527 225,90 0,00 17 527 225,90 17 536 225,90 0,00 0.00 0,00 0,00
<br> 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> ?PŠQWFWN?
<br>.<.>.P
<br> v osobách s vlivem 0,00 0,00 4 0,00 0,00
<br> účasti v osobách s vlivem 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Diuhové cenné držené do - 0,00 0,00 0,00 »,0,00 Dlouhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 Termínované dlouhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní iinanční 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 finanční 0.00 _ 0,00 0,00 0,00
<br> finanční 0.00 0.00 0,00 0,00
<br> 1.2.3.4.5.6.7.8 <.>
<br> návratné íinanční dlouhodobé 0,00 0,00 0,00 0,00.z ' úvěrů 0,00 0,00 0,00 0,00.Dlouhodobé 0,00 0.00 0,00 0,00.Dlouhodobé z ručení 0,00 0,00 0,00 0,00.Ostatní dlouhodobé 0,00 0,00 10,00 0,00.Dlouhodobé na transfery 0,00 0.00,0,00 0,00
<br> 1.Pořízení materiálu 0,00 0.00 0,00 0,00 2.Materiál na 23 134,89 0,00 23 134,89 21 677,17 3.Materiál“ na cestě 0.00 0.00 0,00 0,00 4.Nedokončené.0,00 0,00 0,00 0,00 5.vlastní ' 0,00 0,00 0,00 0,00 6.0,00 0,00 0,00 0,00 7,Pořízení zboží 0,00 0.00 0,00 0,00 8 na skladě 81 8...
rozp.-hospodareni-dle-trid-prijmy-vydaje-financovani415583642.pdf
Obec Ústrašice,IČO 00667218 KEO4 1.7.0 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> Bez návrhu rozpočtových změn Za období' 12l2019
<br> A 0.JMY Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> íóaň ' \přfjřn “ ' ' Í ' _ „ COOL _ > 100 000,00 80 751,32 036.<.>."15731170,<.>,<.> _ 4.„.0,00 \Oty",<,>.__: _,<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 1.357 ' ódvody za odnětlpudy ze zemědělského pudního fondu 3 338,60
<br> k.:,t“ d'.<.>.<,>
<br> _ „: "070.0 1 000,00 120,00
<br> '252'509,82 ' 20000000
<br> 1 500.00 200.00 3 500,00 ' 0930-30 Příjmy z úroků (část) 34 073,76 1 000,00 "3 407,3
<br> 29 000.00 20 00
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů,<,> 300 000,00 * 300 000,00
<br> -7 590 000,00
<br> 1/3
<br> Obec Ústrašice,IČO 00667218
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> 130 422,00
<br> ' 79 2,09,214 218.71
<br> ní a vzdělávání Iužbý
<br> 7 500 000.00 4 847,50
<br> 13433000
<br> 6130 Pozemky,rfrááf“ kA mši <.>
<br> 881 400.00
<br> KEO4 1.7.0 UROll
<br> 238 500,00 » QŠOQ 49 573.00
<br> QD
<br> 941,00 0000.00 152 500,00
<br> 3 000.00 “134 330 00
<br> 2 000.00 0.00
<br> 1 000.00 88 140 <.>
<br> 29,37 2 119 600,00
<br> 2/3
<br> / <.>
<br> Obec Ústrašice,IČO 00667218 KEO4 1.7.0'UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> 3/3
priloha-k-ucetni-zaverce429503822.pdf
'P Ř í |.0 H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAŽKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI ' ' ' Za období: 12/2019 Obec Ústrašice; IČO 00667218; Ústrašice 55,Ústrašice,390 02 Právní forma: Obec ' Předmět činnosti: Datum výkazu: 31.12.2019
<br>.(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Datum sestavení: 20.1.202Q
<br> „\
<br> Účetní jednotk používá tyto účetní postupy: a) způsob účtování zásob B b) účtování opravných položek k 31.12.daného období
<br> Strana 1 I 17
<br>.Vyřazené.Ostatní
<br>.Krátkodobé.Krátkodobé.Krátkodobé.Krátkodobé.Ostatní krátkodobé.Ostatní krátkodobé
<br>.Krátkodobé.Dlouhodobé.Krátkodobé.Dlouhodobé.Krátkodobé.Dlouhodobé
<br> 1.Krátkodobé 2.Dlouhodobé podmíněné 3.Krátkodobé 4.Dlouhodobé 5.Krátkodobé 6 7 8 9
<br>.Dlouhodobé
<br>.Krátkodobé
<br>.Dlouhodobé
<br>.Krátkodobé 10.Dlouhodobé 11.Krátkodobé 12.Dlouhodobé
<br>.Dlouhodobé.Dlouhodobé.Dlouhodobé.Dlouhodobé.Ostatní dlouhodobé.Ostatní dlouhodobé
<br> Krátkodobé.Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé Dlouhodobé Krátkodobé podmíněné Dlouhodobé
<br> SUNSDEF'řWNE
<br> 1.Krátkodobé 2.Dlouhodobé 3.Krátkodobé 4.Dlouhodobé 5.Krátkodobé 6.Dlouhodobé
<br> 7.Krátkodobé závazky 8.Dlouhodobé
<br> 9.Krátkodobé podmíněné
<br> 10.Dlouhodobé
<br> 11.Krátkodobé
<br> 12.Dlouhodobé
<br> 13.Krátkodobé
<br> 14.Dlouhodobé
<br> Název položky
<br> majetek
<br> z transferů
<br> pohledávky ze zahraničních transferů
<br> ze zahraničních transferů z transferů z transferů
<br> z důvodu užívání osobou
<br> z důvodou užívání osobou
<br> z důvodu užívání osobou na základě
<br> z důvodu užívání osobou na základě
<br> z důvodu užívání jinou osobou z důvodů z důvodu užívání osobou z důvodů
<br> ze smluv 0 ze smluv o z smluv z smluv ze daní ze daní ze vztahu k ze vztahu k 2 2 ze soudních řízení a řízení ze soudních řízení a řízení
<br> dlouhodobého majetku dlouhodobého
<br> transferů transferů ze zahraničních transferů ze zahraničních transferů z transferů z transferů
<br> Z
<br> závazky z leasingu
<br> z ňnančního
<br> z fina...
poskytnute-dotace-z-rozpoctu-obce151011376.pdf
Poskytnuté dotace z rozpočtu obce V „roce “2019
<br> Český svaz včelařů,ZO Planá nad Lužnicí 10 000 Kč Sdružení měst a obcí okresu Tábor 6 170 Kč
<br> Myslivecké sdružení Jestřáb Ústrašice,z.s.5 000 Kč
porovnani-plneni-sdilenych-dani917654155.pdf
<.> /'
<br> Obec Ústrašice,IČO 00667218
<br> <,>
<br> nor Březen Duben
<br> Květen
<br> rosinec
<br> Počet žáz'h'á'mů: iz " '
<br> Porovnání plnění sdílených daní
<br> 285 630,8 312 746,331 934,1 229 995,1 293 017,394 158,437 497,302 088,1 409 178,306.2:17,328 444,470 351 <,>
<br> 4 101 260
<br> 320 016 <,>
<br> ' 369 128,530 210,1 265 702,317 747,456 854,8 476 915,359 174,362 166,4
<br> ' :393018 <,>
<br> 374 418,5 489 598,4 714 952,1
<br> KEO4 1.7.0 UR051
<br> 404 545,374 838,7 531 041,301 732,21 361 623,456 400,558 316,372 783,479-382,409 346,9 409 105,567 088,2 5 226
<br> 1/1
majetek226182848.pdf
Obec Ústrašice,IČO 00667218
<br> Majetek
<br> Období: 12/2019
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> KEO4 1.7.0 UC503
<br> „131.12
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 75 103,10 24 062,00 99 165,10 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 399 419,00 0,00 399 419,00 Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný
<br> Stavby 43 481 838,76 21 549,00 43 503 387,76 Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí 898 549,36 0,00 898 549.36 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 744 039,97 76 886,00 820 925,97 Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
<br> Pozemky 3 836 837,96 868 851,00 4 705 688,96 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17 536 225,90 -9 000,00 17 527 225,90 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
<br> Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku -75 103,10 -24 062,00 -99 165,10 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -110 805,00 -26 844,00 -137.649,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
<br> Oprávky ke stavbám -6 002 229,30 -483 036,00 -6 485 265.30 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných -298 696,00 -45 667,00 -344 363,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -744 039,97 -76 886,00 -820 925,97 Zboží a ostatní 'zášdby
<br> Materiál na skladě 21 677,17 1 457,72 23 134,89 Zboží na skladě 0,00 81 876,73 81 876,73
<br> Počet záznamů: 14
<br> 1/1
inventarizacni-zprava118793590.pdf
v o
<br> \\
<br> ec Ustrašice
<br> Inventarizační zpráva
<br> _ Inventarizační komise ve Složení Martin“ Bláha,XXXXXXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX provedla v období dle plánu inventUr a na základě,příkazu starosty inventarizaci Za rok 2019 <.>
<br> Datum,ke kterému se zjišťují skutečné Stavy,byl 31.12.2019 Forma inventury byla fyzická I dokladová.'.* '
<br> Způsob zjišťování skutečného stavu byl formou kontrolou na místě,počítáním,analýzou prvotních dokladu měřením,vážením,odborným výpóčtem atd.' "
<br> Inventarizace byla provedena u těChto účtů: -
<br> 018,019,021,022,028,031,042,078,07,9 081,082,088,112,132 <,>
<br> V 192,194,231,261,262,263,311,314,315,319,321,_3_24,331,336 <,>
<br> 337,341,342,345,346,348,37,4,377,378,381,388,389,401,403,<,> 992.' ' " * ' ' —
<br> K účtům byly vždy doloženy inventurní soupisy a v případě nutnosti bylo dokladováno p_rVotními doklady '
<br> Závěr: '“ Inventarizační komise nezjistila'žád_n_ef._íinventarizační rozdíly._,V Ustrasmch 30.1.2020 "_ " D' ' k?.* * ] IVIartin Bláha,DiS.<.>.XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXX XXXXXXXX
financni-hospodareni-obce-v-roce-2019454196241.pdf
Finanční hospodaření obce V roce 2019
<br> Rozpočet pro r.2019 schválilo zastupitelstvo obce usnesením č.7/2/,2018 ze dne 22.12.2018 jako schodkový s celkovou sumou na straně příjmů 5,458.000 Kč a na straně výdajů ve výši 6,578000 Kč.Schodek rozpočtu bude kryt finančními prostředky z minulých let <.>
<br> Během roku 2019 ZO schválilo změnu rozpočtu ve 13 rozpočtových opatřeních.*
<br> Hospodaření obce za rok 2019 skenčilo přebytkem ve výši 2,<.> 248 262,49 Kč <.>
<br> * Stav finančních prostředků na ZBÚ vedeném u České
<br> _ spořitelny _ k 1.1.2019 9 987 899,40 Kč; k 31.12.2019.',14 5471923,86 Kč.Stav finančních prostředků na ZBÚ vedeném u ČNB K 1.1.2019 485 704,77 Kč K 31.12.2019 596 780,77 Kč Stav finančních prostředků na ZBÚ vedeném u ČSOB K112019.OKč “,» K3l.l2.2019,„ 430 059,65 Kč Stav finančních prostředků na spořícím účtu vedeném u ČSOB K' 1.1.2019 * 0 Kč
<br> K 31.12.2019 * 7 032 534,42 Kč
<br> Celkový stav finančních prostředků na bankovních účtech K 1.1.2019 _ 10 473 604,17 Kč K31.l2.2019 12 607 298,70 Kč
<br> „Obec provozuje hospodářskou činnost na základě živnostenského oprávnění na hostinskou činnost.Hospodářskou činnost zabezpečuje prostřednictvím jednoho zaměstnance <.>
<br> Výsledky hospodářské činnosti za rok 2019
<br> Náklady 451 163,06 Kč Výnosy 478 350 Kč Výsledek hospodaření 27 186,94 Kč
<br> Obec žádné úvěry ani půjčky nemá.Dluhová služba je 0.Obec příspěvkové Organizace nezřizuje

Načteno

edesky.cz/d/3981334

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ústrašice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz